تاثیر سیاست سرکوب مالی بر ریسک پذیری اعتباری در نظام بانکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22051/jfm.2020.28701.2236

چکیده

مشکل مطالبات معوقه و مشکوک الوصول و بالتبع آن ریسک اعتباری همواره یکی از چالش‌های ‌نظام بانکی ایران بوده است. از سویی، ‌سیاست سرکوب مالی در اغلب اقتصادهای درحال توسعه از جمله ‌ایران سیاستی معمول است. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) به بررسی اثر درازمدت سیاست‌های پولی بانک مرکزی تحت شرایط سرکوب مالی بر میزان ریسک‌پذیری اعتباری در نظام بانکی ایران در بازه زمانی سال‌های 1385 تا 1397 پرداخته است. ‌یافته‌ها نشان داد سیاست تعیین سقف نرخ بهره و اعمال محدودیت بر نسبت ذخیرۀ قانونی، ریسک اعتباری را کاهش داده ‌است. اما، تخصیص نامناسب منابع، ریسک اعتباری را افزایش داده ‌است. ‌البته، افزایش دوره‌ای نرخ ارز برای شرکت‌های تابعه بانک‌ها درآمدزا بوده ‌و از این طریق تا حدودی اثر وام‌های ریسکی در نظام بانکی ایران خنثی شده است. لذا، طبق یافته‌های این پژوهش می‌توان چنین استنباط کرد که سیاست سرکوب مالی، ریسک اعتباری ‌در نظام بانکی ایران را کاهش داده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Repression Policy on Bank Credit Risk Taking (Evidence from Iranian Banking Sector)

نویسندگان [English]

  • Armin Saatian 1
  • Orkideh Hamedi 2
  • Seyed Ehsan Hosseinidoust 3
1 Department of management ,Payame Noor (PNU), Tehran,Iran
2 Assistant Professor of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The problem of overdue receivables and non-performing loans, consequently, credit risk, has already been a major challenge in the Iranian banking system. Also, financial repression policy in most developing economies, such as Iran, is a common policy. The purpose of the present research is to outline the long-term effect of the central bank's monetary policy under conditions of financial repression on credit risk-taking in the Iranian banking sectors. This study was performed using ARDL in the period 2006-2007. The empirical results revealed that interest rate ceiling and restriction on legal reserve ratio policies have reduced the risk appetite of banks. Although misallocation of resources increased the credit risk, the periodic rises in exchange rates have been profitable for the companies, which are conducted under the banks' control due to revenue generation. Thus, the effect of risky lending has been somewhat offset in this way. Generally, it is concluded that the financial repression policy has reduced the credit risk in the Iranian banking sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit Risk
  • Central Bank
  • Financial Repression
آقایی، مجید و رضا قلی‌زاد، مهدیه. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب منتخب بانک سپه. ‌مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 2(3)، 111-95.
اخلاقی مدیری، ندا.، خوشنودی، عبداله و هراتی، جواد. (1396). اثر دخالت دولت در بخش بانکی روی پایداری مالی این بخش در ایران در دوره ۹۲-۱۳۸۰. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، ۱۷(۴)، 172-۱۴۷.
اسلاملوییان، کریم.، یزدان‌پناه، حمیده و خلیل‌نژاد، زهرا. (1397). بررسی وجود کانال ریسک‌پذیری پولی در نظام بانکی ایران. ‌تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 8(31)، 41-7.
پوررستمی، ناهید. (1387). تأثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی (مقایسه اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته و نوظهور). پژوهش‌های اقتصادی ایران، 12(37)، 59-39.
تقوی، مهدی و شاهوردیانی، شادی. (1389). سرکوب مالی و رشد و توسعه اقتصادی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 1(4)، 212-197.
حساس‌یگانه، یحیی.، کوهی، حسن و عبدی، امیر. (1395). عوامل مؤثر بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها. ‌مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 2(4)، 117-93.
رحمانی، تیمور.، احمدیان، اعظم و کیانوند، مهران. (1395). تحلیلی بر رابطه سیاست پولی و ریسک‌پذیری شبکه بانکی ایران. ‌پژوهش‌های پولی-بانکی، 9(29)، 425-405.
عبادی، جعفر و جهانگردی، هاجر. (1391). الگوسازی مداخلۀ ارزی در بازار ارز ایران. ‌تحقیقات اقتصادی، 47(3)، 44-23.
عرفانی، علیرضا و طالب بیدختی، آزاده. (1397). بررسی نقش اعتبارات و درجه اعتبار سیاست‌گذار پولی بر ثبات مالی در اقتصاد ایران. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 26(85)، 241-219.
فطرس، محمدحسن.، فردوسی، مهدی.، عیسی‌زاده، سعید و سپهردوست، حمید. (1397). عوامل تعیین‌کنندة سودآوری ‌نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک‌پذیری. پژوهش‌های اقتصاد پولی ‌و مالی، 25(16)، 20-1.
مهرآرا، محسن و مهران‌فر، مهدی. (1392). عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک. ‌مدلسازی اقتصادی، 7(21)، 37-21.
میرعسکری، سیدرضا.، رنجی، فریبرز و موسوی‌نیا، سیدمرتضی. (1398). تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران. ‌نظریههای کاربردی اقتصاد، 6(2)، 46-29.
نوروزی، پیام. (1393). تأثیر متغیرهای کلان بر ریسک اعتباری بانکها در ایران. ‌پژوهش‌های پولی- بانکی، (7)20، 257-237.
Aghaei, M. & Rezagholizadeh, M. (2016). The factors affecting on non-performing loans in selected branches of Sepah Bank. Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies, 2(3), 95-111. (In Persian).
Akhlaghi Modiri, N., khoshnoodi, A. & Harati, J. (2018). The effect of government intervention in banking sector on banks’ financial stability in Iran. The Economic Research, 17(4), 147-172. (In Persian).
Ang, J. (2009). Financial liberalization or repression?. Working Paper, No.1449.
Borst, N. & Lardy, N. (2015). Maintaining financial stability in the people's republic of China during financial liberalization. Working paper, No.15-4.
Bejua, D. G. & Ulicia, M. L. C. (2012). The impact of financial liberalization on banking system. Procedia Economics and Finance, 3(1), 729-799.
Chang, C., Liu, Z., Spiegel, M. M. & Zhang, j. (2019). Reserve requirements  and optimal Chinese stabilization policy. Journal of Monetary Economics,103(2), 33-51.
Chu, S. H., Shao, Y. & Lin ,W. J. (2016). Financial repression and bank risk-taking behavior: Evidence form listed commercial banks in China. The 3rd International  Conference  on  Industrial Economics System and Industrial Security Engineering , Sydney, Australia.
Chu, S. H., Yang, W. J. & Chen, Y. (2015). Interest rate and bank risk-taking: Evidence from Chinese listed banks. Journal of Macau University of Science and technology, 9(1), 21-30.
Cublis, E. & Gonzalez, F. (2014). Financial liberalization and bank risk-taking: International evidence. Journal of Financial Stability, 11(C), 32-48.
Delis, M. D. & Kouretas, G. P. (2011). Interest rates and bank risk-taking. Journal of Banking & Finance, 4(5), 840-855.
Dell Ariccia, G., Laeven, L. & Marquez, R. (2014). Real interest rates, leverage and bank risk-taking. Journal of Economic Theory, 149(2), 65-99.
Ebadi, J. & Jahangard, H. (2012). Modeling of intervention in foreign exchange market of Iran. Journal of Economic Research, 47(3), 23-44. (In Persian).
Erfani, A. & Taleb-bidokhti, A. (2013). Evaluating and comparing of monetary policy instrumental rules for economic of Iran. Journal of Economic Research, 48(4), 145-166. (In Persian).
Eslamloueyan, K., Yazdanpanah, H. & Khalilnezhad, Z. (2018). The existence of a risk-taking channel of monetary policy transmission in Iran’s banking system. Journal of Economic Modeling Research, 8(31), 7-40. (In Persian)
Fetros, M. H., Ferdowsi, M., Isazadeh, S. & Sephrdoust, H. (2017). Determinants of profitability in Iranian banking system with emphasis on market structure and risk behavior. Monetary & Financial Economics, 25(16), 1-20. (In Persian).
Fisher, I. (1907). The rate of interes. 14nd ed., New York: MacMillan Company.
Gurben, W. C., Koo, J. & Moore, R. R. (2003). Financial liberalization, market discipline & bank risk. Center for Latin America Working Papers 0303, Federal Reserve Bank of Dallas.
Gurben, W. C., Koo, J. & Moore, R. R. (1999). When does financial liberalization make banks risky?: An empirical examination of Argentina, Canada & Mexico. Center for Latin America Working Papers 0399, Federal Reserve Bank of Dallas.
Hasasyeganeh, Y., Kouhi, H. & Abdi, A. (2017). Effective factors on the inefficiency of banks loan loss provisions. Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies, 2(4), 93-118. (In Persian).
Jafrov, E., Rodolfo, M. & Pani, M. (2019). Financial repression is knocking at the Door, Again. Working Paper, No.19/211.
Khan, T. & Ahmed, H. (2001). Risk management: An analysis of issues in Islamic financial industry. Occasional Papers 91, The Islamic Research and Teaching Institute (IRTI).
Kinnun, R. & Vehviläinen, J. (2007). Exchange rate expectations and commercial bank risk-taking: A VAR approach with evidence from Estonia. Working Paper, No.630.
Li, P., Wang, C. & Zhang, M. (2016). Power, money and capital misallocation in China. International Conference in Finance, Guangzhou, China.
Mckinnon, R. I. & Rostow, W .W. (1974). Money and capital in economic development. The American Political Science Review, 68(3), 1822-1842.
Mckinon, R. & Scnabl, G. (2014). China's exchange rate and financial repression: The conflicted emergence of the renminbi as an international currency. China & World Economy, 22(3), 1-35.
Mehrara, M. & Mehranfar, M. (2015). Bank and macroeconomic variables efficiency in risk management. Economic Modeling, 7(21), 21-37. (In Persian).
Miraskari, S., Ranji, F. & Mousavinia, S. (2019). Analyzing the effect of macroeconomic variables on the insolvency risk of Iranian banks. Applied Theories of Economics, 6(2), 29-46. (In Persian).
Nkoro, E. & Uko, A. K. (2016). Autoregressive distributed lag (ARDL) cointegration technique: Application and interpretation. Journal of Statistical and Econometric Methods, 5(4), 63-91.
Noroozi, P. (2014). The effect of macroeconomic variables on credit risk of banks in Iran. Journal of Monetary and Banking Research, 7(20), 237-257. ( In Persian).
Offiong, A. I., Riman, H. B. & Akpan, E. S. (2016). Foreign exchange fluctuations and commercial banks profitability in Nigeria. Research Journal of Finance and Accounting, 7(2), 21-126 .
Ozili, P. K. (2019). Non-performing loans and financial development: New evidence. The Journal of Risk Finance, 20(1), 59-81.
Pan, S. Q. (2016). The risk management strategies of financial liberalization in China. Proceedings of the 2016 International Conference on Management Science and Management Innovation.
Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationship. Journal of Applied Economics, 16(3), 289-326.
Pourrostami, N. (2008). The effect of financial repression on economic growth a comparison of less developed and emerging market economies. Iranian Journal of Economic research, 12(37), 39-59. (In Persian).
Rahmani, T., Ahmadian, A. & Kianvand, M. (2016). An analysis of the relationship between monetary policy and banking network risk. Journal of Monetary and Banking Research, 9(29), 405-425. (In Persian).
Shaw, E. S. (1973). Financial deepening in economic. Journal of Development Economics ,1(1), 81-84.
Söderlind, P. (2001). Monetary policy and the Fisher effect. Journal of Policy Modeling, 23(5), 491-495.
Taghavi, M. & Shahverdiani, H. (2010). Financial repression and economic growth and development. Financial Engineering and Securities Management, 1(4), 197-212. (In Persian).
‌Xu, G. & Gui, B. (2019). From financial repression to financial crisis? the case of China. Asian Pacific Economic literature, 32(2), 48-63.