بررسی چگونگی ارتباط مدیریت جریان وجوه نقد با ساختار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، ‌دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه به ‌بررسی تأثیر نوسانات جریان وجوه نقد بر ‌تصمیمات ساختار سرمایه و نسبت بدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور، داده‌های 80 شرکت در دوره زمانی 1390-1397 با تواتر 6 ماهه با رهیافت داده‌های تابلویی و استفاده از نرم افزار 10‌Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد ریسک جریانات نقدی بر نسبت بدهی­ تأثیر مثبت و معنی­داری دارد. اما با توجه به نتایج آماری ‌این تأثیر قابل ملاحظه نیست که بیانگر آن است که بسیاری از مدیران در تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه تأثیر ریسک نوسانات جریان وجه نقد را درنظر نمی‌گیرند. علاوه‌بر این، نتایج ‌آزمون فرضیه دوم نشان داد ‌این تأثیرگذاری در کووانتیل­های بالا و پایین از شدت بیشتری برخوردار است. به این معنی که در شرکت‌هایی که جریان نقد عملیاتی کمتر ‌یا بیشتری دارند، تأثیر ‌نوسانات جریان نقد بر ‌نسبت بدهی ‌از شدت بیشتری برخوردار ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Cash Flow and Capital Structure

نویسندگان [English]

  • Mohammadesmaeel Fadaeinezhad 1
  • Mohammad Osoolian 2
  • Parvaneh Shams 3
1 Associate professor, Department of management and accounting. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of management and accounting, Shahid Beheshti University. Tehran, Iran
3 MA student of financial management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study investigates the effect of cash flow volatility on capital structure decisions and the debt ratio of the companies listed on the Tehran stock exchange. To achieve this aim, we collect and present information attributed to eighty companies from 1390 to 1397.  In that case, our statistical sample with a frequency of six months would be 1280 observations in total. To test the hypotheses, we followed the Panel Data method running EViews 10. The empirical result from testing the first hypothesis revealed that the operating cash flow risk has a significant and positive effect on the sample companies’ debt ratio. Based on the statistical findings, this effect is not substantial, which shows that the majority of managers do not consider the impact of cash flow volatility in their decisions regarding the capital structure.  In addition, the findings obtained from testing the second hypothesis illustrate that this impact is relatively more considerable in top and bottom quintiles. In companies with lower or higher operative cash flow, the effect of cash flow volatility on the debt ratio was more intense

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Flow Risk
  • Operating Cash Flow
  • Capital Structure
  • Debt Ratio
  • Quantile Regression
 
انصاری، عبدالمهدی.، یوسف‌زاده، نسرین و زارع، زهرا. (1392). مروری بر نظریه­های ساختار سرمایه. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 2(7)، 19-1.
ایزدی‌نیا، ناصر و رحیمی دستجردی، محسن. (1388). تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم‌. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(3)، 161-136.
رحیمیان، نظام الدین.، قادری، بهمن و رسولی، پیمان. (1395). ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری و منافع اجتماعی، 6(4)، 66-41.
طالب نیا، قدرت اله.، دسینه، مهدی و مریدی، فاطمه. (1394). اثر تصمیمات تأمین مالی مدیریت بر جریانهای نقدی. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 7(26)، 106-87.
علامه‌حائری، فریدالدین و عزیزی، محمدعلی. (1391). مبانی نظری روش های تامین مالی، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه. حسابداری و مدیریت مالی، 9، 129-107.
موسوی، سیدعلیرضا و کشاورز، حمیده. (1390). بررسی رابطه عوامل ساختار سرمایه و طبقات ریسک سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشگر (مدیریت)، 8(ویژه‌نامه)، 36-19.
نظری، هیراد.، بوژمهرانی، مهدی و تحریری، آرش. (1398). ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام :آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی. تحقیقات مالی، 21(3)، 492-472.
نیکومرام، هاشم.، رهنمای رودپشتی، فریدون و هیبتی، فرشاد. (1396). مبانی مدیریت مالی. انتشارات ترمه.
‌Allameh Haeri, F. & Azizi, M. (2012). Theoretical foundations of financing methods, cost of capital and capital structure. Accounting and Financial Management, 9, 107-129. (In Persian).
Ansari, A., Yosefzadeh, N. & Zare, Z. (2013). An overview of the theories of capital structureAccounting and Auditing Studies, 2(7), 34-47. (In Persian).
Bradley, M., Jarrell, G. A. & Kim, E. H. (1984). On the existence of an optimal capital structure: Theory and evidence. The Journal of Finance, 39(3), 857-878.
Carlin, W. & Mayer, C. (2003). Finance, investment, and growthJournal of Financial Economics, 69(1), 191-226.
Castro, P., Fernández, M. T. T., Amor-Tapia, B. & De Miguel, A. (2016). Target leverage and speed of adjustment along the life cycle of European listed firmsBusiness Research Quarterly, 19(3), 188-205.
Denis, D. J. & McKeon, S. B. (2018). Persistent operating losses and corporate financial policiesAvailable at SSRN 2881584.
Eizadinia, N., Rahimi Dastjerdi, M. (2009). The effect of capital structure on the rate of return on stocks and earnings per shareAccounting and Auditing Research, 1(3), 136-161. (In Persian)
Elliott, W. B., Krische, S. D. & Peecher, M. E. (2010). Expected mispricing: The joint influence of accounting transparency and investor base. Journal of Accounting Research, 48(2), 343-381.
Fama, E. F. & French, K. R. (2004). New lists: Fundamentals and survival rates. Journal of Financial Economics73(2), 229-269.
Frank, M. Z. & Goyal, V. K. (2008). Trade-off and pecking order theories of debtHandbook of Empirical Corporate Finance, 135-202.
Harris, C. & Roark, S. (2019). Cash flow risk and capital structure decisionsFinance Research Letters, 29(C), 393-397.
Huang, R. & Ritter, J. R. (2021). Corporate cash shortfalls and financing decisions. The Review of Financial Studies, 34(4), 1789-1833.
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeoversThe American Economic Review, 76(2), 323-329.
Modigliani, F. & Miller, M. H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. The American Economic Review, 53(3), 433-443.
Moosavi, S. & Keshavarz, H. (2011). The relationship between capital structure determinants and systematic risk classes: Evidence TSE companies. Journal of Industrial Strategic Management, 8, 19-36. (In Persian).
Myers, S. C. (1984). Finance theory and financial strategyInterfaces14(1), 126-137.
Myers, S. C. & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221.
Nazari, H., Bozh Mehrani, M. & Tahriri, A. (2019). Capital structure and stock liquidity: Experimental test of the trade-off theory versus the peeking order theory. Financial Research Journal, 21(3), 472-492. (In Persian).
Rahimian, N., Qaderi, B. & Rasouli, P. (2016). Capital structure and agency theory: Empirical evidence from listed companies in Tehran stock exchangeJournal of Accounting and Social Interests, 6(4), 41-66.
Rao, P., Kumar, S. & Madhavan, V. (2019). A study on factors driving the capital structure decisions of small and medium enterprises (SMEs) in IndiaIIMB Management Review, 31(1), 37-50.
Seo, S. W. & Chung, H. J. (2017). Capital structure and corporate reaction to negative stock return shocks. International Review of Economics & Finance, 49(C), 292-312.
Talebnia, G., Dasineh, M. & Moridi, F. (2015). The effect of management financing decisions on cash flows. The Financial Accounting and Auditing Research, 7(26), 87-106. (In Persian).
Tan, Y., Luo, P., Yang, J. & Ling, A. (2020). Investment and capital structure decisions under strategic debt service with positive externalitiesFinance Research Letters, 33(C), 101193.
Tong, S. & Ning, Y. (2004). Does capital structure affect institutional investor choices?The Journal of Investing13(4), 53-66.
Vo, X. V. & Ellis, C. (2017). An empirical investigation of capital structure and firm value in VietnamFinance Research Letters, 22(C), 90-94.