ارائه یک چارچوب بنیادی برای مدل بهینه‌سازی بلک لیترمن و مقایسه عملکرد آن با مدل‌های موجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار مدیریت گرایش مالی، گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 حمیدرضا میرزایی، استادیار حسابداری، گروه حسابداری و مالی، دانشگاه یزد، یزد ، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف مدل‌های بهینه‌سازی سنتی، عدم‌توجه به نظر سرمایه‌گذاران و تکیه‌بر اطلاعات گذشته است. مدل بلک لیترمن گرچه با ترکیب ماتریس دیدگاه‌های سرمایه‌گذار و اطلاعات گذشته این ضعف را برطرف کرد، اما هیچ روش مشخص و روشنی برای چگونگی تشکیل این ماتریس مشخص نکرده است. در این پژوهش، نخست با استفاده از روش تحلیل بنیادی یک چارچوب مشخص برای تشکیل ماتریس بازده دیدگاه های سرمایه‌گذار معرفی و سپس عملکرد سبد بهینه مدل بلک لیترمن بنیادی با مدل‌های مارکوویتز، نیم-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی مقایسه می‌شود. بازه زمانی پژوهش بین سال‌های 1395 تا 1400 و برای به دست آوردن سبد بهینه، از نرم‌افزار متلب استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با استفاده از معیارهای ارزیابی مختلف، سبد بهینه مدل بلک لیترمن بنیادی نسبت به سایر مدل‌های بهینه‌سازی موجود عملکرد بهتری دارد؛ همچین، بازده ایجاد شده توسط مدل بلک لیترمن در سطح ریسک بازار، به طوری معنی‌داری از بازده بازار در مدت مشابه بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using the Fundamental Analysis Method to Create a Matrix of Investor Views in the Black Literman Optimization Model and Comparing its Performance with Existing Models

نویسندگان [English]

  • Mahmood Pakbaz Kataj 1
  • Dariush Fareed 2
  • Hamidreaza Mirzaei 3
1 Ph.D. student of financial management, Department of Accounting and Finance, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University,Yazd , Iran
2 Associate Professor of Management (Financial), Department of Accounting and Finance, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University,Yazd , Iran
3 Assistant Professor of accounting , Department of Accounting and Finance, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University,Yazd , Iran
چکیده [English]

Modern investment management began with Markowitz's theory on how to select an optimal portfolio based on the mean-variance model, and then continued with various optimization methods such as conditional value at risk model, half-variance model, and the mean-absolute deviation model. One of the most important weaknesses of these models is not paying attention to investors' views and relying on past information. The Black Literman model has largely eliminated this weakness by combining a matrix of investor views and past returns. In this research, using fundamental analysis, the matrix of investor views is formed and then the performance of the optimal portfolio of the Black Literman model is compared with existing models. The research period is between 2016 to 2021 and MATLAB software has been used to obtain the optimal portfolio. The results show that using different evaluation criteria, the fundamental Black Literman model performs better than other existing optimization models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Black Literman Model
  • Markowitz Model
  • Fundamental Analysis
  • Stock Portfolio Optimization
 
Bayram, K., Abdullah, A., & Meera, A. K. (2018). Identifying the optimal level of gold as a reserve asset using Black–Litterman model. The case for Malaysia, Turkey, KSA and Pakistan. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.
Black, F. and Litterman, R. (1991 ). Asset Allocation: Combining Investors Views with Market Equilibrium. Fixed Income Research, Goldman, Sachs & ompany, September.
Black, F., & Litterman, R. (1992 ). Global portfolio optimization. Financial Analysts Journal, 21-43.
Daei Karimzadeh, S. (2016). The Optimal Portfolio of Shared Contracts of Iranian Commercial Banks in Economic Sectors (based on Post-modern Portfolio Theory). Journal of Asset Management and Financing, 4(4), 17-28. (In Persian)
Duqi, A., L. Franci, and G. Torluccio (2014). The Black-Litterman Model: The Definition of Views Based On Volatility Forecasts. Financial Economics 24 (19), 1285-1296.
Fallahpour, S., Rezvani, F., & Rahimi, M. (2015). Estimating Conditional VaR Using Symmetric and Non-Symmetric Autoregressive Models in Old and Oil Markets. Financial Knowledge of Securities Analysis, 8(26), 1-18. (In Persian)
Fernandes, B., Street, A., Fernandes, C., & Valladão, D. (2018). On an adaptive Black–Litterman investment strategy using conditional fundamentalist information: A Brazilian case study. Finance Research Letters, 27, 201-207.
Fuhrer, A., & Hock, T. (2019). Uncertainty in the Black-Litterman model: A practical note (No. 68). Weidener Diskussionspapiere.
Kara, M., Ulucan, A., & Atici, K. B. (2019). A hybrid approach for generating investor views in Black–Litterman model. Expert Systems with Applications128, 256-270.
Kolm, P. N., Ritter, G., & Simonian, J. (2021). Black–Litterman and Beyond: The Bayesian Paradigm in Investment Management. The Journal of Portfolio Management47(5), 91-113.
Markowitz, H.M. (1952 ). “Portfolio Selection.” The Journal of
Finance
, March
Mousavi, M., Naderi, S., & Hasanlou, K. (2017). Asset Allocation Modeling: A Combined Regime-Switching and Black-Litterman Model. Journal of Risk modeling and Financial Engineering, 2(3), 380-397. (In Persian)
Orlov, (2007). An application of the Black–Litterman model with EGARCH M derived views for international portfolio management. Financial Markets and Portfolio Management 21(2), 147-166.
Palczewski, A., & Palczewski, J. (2019). Black–Litterman model for continuous distributions. European journal of operational research273(2), 708-720.
Salmasnia, A. Abdzadeh, B, Nandar, M. (2015). Implementing Black Letterman's model using an innovative method to get investors' opinions. The first international conference on systems optimization and business management. (In Persian)
Stoilov, T., Stoilova, K., & Vladimirov, M. (2021). Application of modified Black-Litterman model for active portfolio management. Expert Systems with Applications186, 115719.
Vladimirov, M., Stoilov, T., & Stoilova, K. (2017). New formal description of expert views of Black-Litterman asset allocation model. Cybernetics and Information Technologies17(4), 87-98.