دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، پاییز 1393 (پیاپی 6) 
1. بررسی رابطه چرخه عمر شرکت ها و نقدشوندگی سهام شرکت ها

صفحه 1-25

10.22051/jfm.2015.987

سید علیرضا صدر؛ علی اصغر انواری رستمی؛ محمد حسین ودیعی


6. عملکرد سرمایه فکری و نوع ساختار مالکیت

صفحه 115-139

10.22051/jfm.2015.992

فاطمه مرادی؛ سعید شیرکوند؛ رضا تهرانی