دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 26، پاییز 1398، صفحه 1-250 
6. قیمت گذاری اختیار معامله با روش تحلیلیِ جدید برای معادله بلک شولز

صفحه 135-155

10.22051/jfm.2019.21835.1763

مهدی ابوالی؛ مریم خلیلی عراقی؛ حسن حسن آبادی؛ احمد یعقوب نژاد


7. بیش اطمینانی مدیریت و هزینه‌های تحقیق و توسعه

صفحه 157-173

10.22051/jfm.2018.21247.1728

یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی؛ محمد غلامرضاپور