اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ابراهیم عباسی

حسابداری مالی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7547/Default.aspx
abbasiebrahim2000yahoo.com

مدیر مسئول

محمدرضا رستمی

مدیریت مالی استادیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/rostami/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7445/Default.aspx
jfm.alzahragmail.com

دبیر تخصصی

مریم مقدس بیات

آمار و اقتصاد سنجی دکتری اقتصاد سنجی

moghaddasbayat.maryamgmail.com

اعضای هیات تحریریه

علی اصغر انواری رستمی

مدیریت مالی استاد دانشگاه تربیت مدرس

modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=6290&tchcode=307465
anvarymodares.ac.ir

رضا تهرانی

مدیریت مالی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/rtehrani
rtehraniut.ac.ir

رضا راعی

مدیریت مالی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/raei
raeiut.ac.ir

فریدون رهنمای رودپشتی

مدیریت مالی استاد دانشگاه آزاد اسلامی

www.drrahnama.com/
rahnama.roodposhtigmail.com

محمد اسماعیل فدایی نژاد

مدیریت مالی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375352
m-fadaeisbu.ac.ir

حسن قالیباف اصل

مدیریت مالی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/ghalibafasl/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7615/Default.aspx
ghalibafaslyahoo.com

شاپور محمدی

اقتصاد دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/shmohmad/
shmohamadut.ac.ir

حمیدرضا وکیلی فرد

حسابداری مالی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

h-vakilifard.teacher.srbiau.ac.ir/
vakilifardgmail.com

احمد یعقوب نژاد

حسابداری مالی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

faculty.iauctb.ac.ir/a-yaghoobnezad-account/fa
yaghoubnejadgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

آرمان اشراقی

مدیریت مالی مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف

www.cardiff.ac.uk/people/view/1244350-eshraghi-arman
eshraghiacardiff.ac.uk

حسین اصغریان

اقتصاد گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد

portal.research.lu.se/portal/en/persons/hossein-asgharian(98568ba8-8963-48a9-841c-ddf87f338d96).html
hossein.asghariannek.lu.se

کارشناس نشریه

اعظم امیری خواه

دانشگاه الزهرا

jfmalzahra.ac.ir