اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ابوالفضل شاه آبادی

اقتصاد (گرایش اقتصاد بین الملل و گرایش توسعه اقتصادی) استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/shahabadi/en/
a.shahabadialzahra.ac.ir

h-index: 12  

مدیر مسئول

محمدرضا رستمی

مدیریت مالی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/rostami/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7445/Default.aspx
m.rostamialzahra.ac.ir

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

علی اصغر انواری رستمی

مدیریت مالی استاد دانشگاه تربیت مدرس

modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=6290&tchcode=307465
anvarymodares.ac.ir

h-index: 14  

رضا تهرانی

مدیریت مالی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/rtehrani
rtehraniut.ac.ir

h-index: 13  

رضا راعی

مدیریت مالی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/raei
raeiut.ac.ir

h-index: 14  

ابوالفضل شاه آبادی

اقتصاد (گرایش اقتصاد بین الملل و گرایش توسعه اقتصادی) استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/shahabadi/en/
a.shahabadialzahra.ac.ir

h-index: 12  

ابراهیم عباسی

مدیریت مالی استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/abbasi
abbasiebrahim2000alzahra.ac.ir

h-index: 7  

محمد اسماعیل فدایی نژاد

مدیریت مالی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

old.sbu.ac.ir/Cols/FMA/Pages/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%20%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%20%d9%88%20%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87.aspx
m-fadaeisbu.ac.ir

حسن قالیباف اصل

مدیریت مالی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/ghalibafasl/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7615/Default.aspx
h.ghalibafalzahra.ac.ir

h-index: 5  

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

آرمان اشراقی

مدیریت مالی مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف

www.cardiff.ac.uk/people/view/1244350-eshraghi-arman
eshraghiacardiff.ac.uk

h-index: 12  

حسین اصغریان

اقتصاد گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد

portal.research.lu.se/portal/en/persons/hossein-asgharian(98568ba8-8963-48a9-841c-ddf87f338d96).html
hossein.asghariannek.lu.se

h-index: 14