گزارش بررسی مقالات در فصلنامه راهبرد مدیریت مالی از شهریور تا بهمن 1397

گزارش بررسی مقالات در فصلنامه راهبرد مدیریت مالی 

189

تعداد مقالات رسیده

69

مقالات در حال داوری

8

مقالات نیازمند بازنگری

-

مقالات بازنگری شده توسط نویسنده

2

مقالات پذیرش شده

77

مقالات عدم پذیرش شده

9

 مقالات پس گرفته شده

24

مقالات در دست بررسی