گزارش فصلنامه راهبرد مدیریت مالی از 1/1/98 تا 31/06/98

   گزارش فصلنامه راهبرد مدیریت مالی از 1/1/98 تا 31/06/98

تعداد مقالات دریافتی

   199مقاله

تعداد مقالات رد شده

88مقاله

تعداد مقالات پذیرفته شده

8 مقاله

تعداد مقالات در حال داوری

50 مقاله

تعداد مقالات در حال بازنگری

10 مقاله

تعداد مقالات پس گرفته شده

15 مقاله

تعداد مقالات در نوبت چاپ

4 مقاله

تعداد مقالات در نوبت چاپ از سال گذشته

41 مقاله

درصد پذیرش مقالات

4 درصد

مدت زمان انتظار جهت پذیرش

86روز

مدت زمان انتظار برای اولین اقدام

15 روز