گزارش فصلنامه راهبرد مدیریت مالی از 99/1/1 تا 99/03/31

 گزارش فصلنامه راهبرد مدیریت مالی از 99/1/1 تا 99/03/31

تعداد مقالات دریافتی

  38مقاله

تعداد مقالات رد شده

13مقاله

تعداد مقالات دردست داوری

25 مقاله

تعداد مقالات در نوبت چاپ از سال گذشته

60مقاله

مدت زمان انتظار جهت پذیرش

100روز

مدت زمان انتظار برای اولین اقدام

27 روز