گزارش سه ماهه فصلنامه(پاییز 95)

گزارش سه ماهه فصلنامه راهبرد مدیریت مالی (بازه زمانی اول مهر الی سی آذر 1395)

81

تعداد مقالات رسیده

69

مقالات ارزیابی شده

25

مقالات عدم پذیرش شده

9

مقالات پذیرش شده

9

مقالات آماده انتشار

7

مقالات در حال چاپ