گزارش سه ماهه (تابستان95)

تعداد مقالات رسیده

تعداد مقالات رد شده

تعداد مقالات غربالگری اولیه شده و ارسال شده برای داوران

تعداد مقالات داوری شده (حداقل یک داوری)

تعداد مقالات ارسال شده برای بازنگری (تکمیل داوری)

تعداد مقالات بازنگری شده

تعداد مقالات تعیین تکلیف شده

35

5

22

15

10

10

5 مقاله پذیرش نهایی شده جهت چاپ در تابستان 95