گزارش سه ماهه فصلنامه (زمستان 1395)

گزارش بررسی مقالات در فصلنامه راهبرد مدیریت مالی (بازه زمانی اول دی الی 30 اسفند 1395)

100

تعداد مقالات رسیده

46

مقالات در حال داوری

2

مقالات نیازمند بازنگری

4

مقالات بازنگری شده توسط نویسنده

4

مقالات پذیرش شده

36

مقالات عدم پذیرش شده

8

مقالات باز پس گرفته شده