گزارش سال 1397 فروردین 1397 لغایت مرداد 1397

گزارش بررسی مقالات در فصلنامه راهبرد مدیریت مالی 

99

تعداد مقالات رسیده

64

مقالات در حال داوری

2

مقالات نیازمند بازنگری

-

مقالات بازنگری شده توسط نویسنده

4

مقالات پذیرش شده

28

مقالات عدم پذیرش شده

2

 مقالت پس گرفته شده