فصلنامه علمی"راهبرد مدیریت مالی" 

اخذ رتبه علمی "الف" در ارزیابی سال 1401 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اخذ رتبه Q1 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)


نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند.

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است. 

مدت زمان تقریبی بررسی اولیه مقالات دریافتی 10 روز است.

این نشریه مقالات پژوهشی و ترویجی را چاپ می کند.


 لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

 در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

 نشریه از سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" استفاده می‌کند.


نویسندگان براساس ضوابط و شرایط ارسال مقاله :

در زمان ارسال مقالۀ اولیه و مقالۀ بازنگری شده، گزارش مشابهت یابی را ارسال نمایند.

در زمان ارسال مقالۀ اولیه، فایل‌های نرم‌افزاری از قبیل متلب، ای ویوز و اکسل را ارسال نمایند.

پس از پذیرش مقاله، هیچگونه تغییری در اطلاعات شناسنامه ای مقاله داده نخواهدشد. 


 آئین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز

 هزینه داوری مقاله: 2500000 ریال: پس از بررسی اولیه مقاله،  برای داوری دریافت می‌شود.

 هزینه چاپ مقاله: 5500000 ریال: پس از پذیرش نهایی مقاله، برای چاپ دریافت می‌شود.


اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 45، تیر 1403، صفحه 1-321 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و ناشر

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان