بررسی رابطه بین محدودیت در تامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه سمنان،

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه سمنان،

چکیده

هدف گزارشگری مالی، دادن اطلاعات مفید به استفاده‌کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستندکه خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین محدودیت درتامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیرمشروط در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای بررسی این موضوع، تعداد 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1392 انتخاب شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری بین محدودیت درتامین مالی و محافظه کاری مشروط وجود دارد. همچنین بین محدودیت در تامین مالی و محافظه کاری غیر مشروط رابطه مثبت و معنی‌داری دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Financing Constraints and Conditional and Unconditional Conservatism of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Kazem Ebrahimi 1
  • Mansor Ahmadi moghadam 2
1 semnan university
2 semnan university
چکیده [English]

The purpose of financial reporting is to present useful information to users. Information is useful if it has qualitative features including reliability and relevance. One of the components of the reliability of information is Conservatism principle. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between conditional and unconditional conservatism with financing constraints in companies accepted in Tehran Stock Exchange. To examine this matter, 107 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2010 to 2014 were selected. In this study, multivariate regression model and data panel were used. The results show that there is a significant and positive relationship between restrictions on financing and conditional conservatism. A significant positive correlation was, also, observed between conservatism and unconditional and financing constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing Constraints
  • conditional conservatism and unconditional conservatism
-       بادآور نهندی، یونس و درخور، سعید. (1392). "بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه گذاری". مجله پژوهش‌های تجربی حسابداری. سال دوم، شماره 8. صص186-167.
-       تهرانی، رضا و حصارزاده، رضا. (1388)."تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه گذاری".مجله تحقیقات حسابداری، شماره 3. صص67-50.
-       ستایش، محمد حسین، رضایی، غلامرضا، زیاری، سارا و کاظم نژاد، فاطمه. (1392). "بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و محدودیت در تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله حسابداری مالی، سال پنجم، شماره 19. صص21-45.
-       فروغی، داریوش و فرزادی،سعید.(1393)." بررسی تاثیر تغییرات جریان‌های نقدی بر سطح نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن محدودیت تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، سال دوم، شماره 4، صص36-21.
-       کنعانی امیری، منصور.(1386). "بررسی رابطه بین محدودیت های مالی و بازده سهام در بازار سهام در بازار سرمایه ایران".دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، شماره 26. صص36-17.
-       مشایخی، بیتا و شهبازی، مجید. (1393). "بررسی رابطه بین نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری مشروط و غیرمشروط". مجله دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 16، صص54-33.
-       نیکبخت، محمدرضا و حاجی عظیمی، فرزاد.(1392)."بررسی تاثیرمحافظه‌کاری مشروط بر قابلیت اتکای اطلاعات و به موقع بودن افشاء". مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال پنجم، دوره دوم، شماره پیاپی 16. صص52-33.
-       Ahmed, S. and Duellman, S. (2007)."Accounting conservatism and board of directorcharacteristics.An empirical analysis".Journal of Accounting and Economics, 43. pp.411-437.
-       Ahmed, A. S., Duellman, S. (2013)."Managerial overconfidence and accounting conservatism".Journal of Accounting Research, Vol. 51, NO. 1. pp.1-30.
-       Basu, S. (1997)."The conservatism principlethe asymmetric timeliness of earnings". Journal of Accounting and Economics, 24 (1). pp.3–37.
-       Beaver, W.H. and Ryan, S.G. (2000)." Biases and logs in book value and their effects on the ability of the book –to- market ratio to predict book return on equity". Journal of Accounting Research, 38 (Spring): pp.1359-1373
-       Beaty, A., Liao, S. and J. Weber.(2010). "Financial reporting quality, private information, monitoring and the lease-versus-buy decision". The Accounting Review, Vol. 85, No. 4, pp. 1215-1238.   .
-       Fazzari, M. ,Steven, Hubbard, R. ,Glenn and Petersen, C., Bruce. (1988). "'Investment-Cash Flow Sensitivities are Useful". 
-       Feltham G, Ohlson J. (1995)."Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activitie".Contemporary Accounting Research,.11 (2): Pp 689-731.        
-       Farrell.k. Unlu.e, Yu. J (2014)."Stock repurchases as an earnings management mechanism: The impact of financing constraints". Journal of Corporate Finance.25, Pp 1–15.
-       Givoly, D. ,and C. Hayn. (2000)."the Changing Time Series Properties of Earnings , Cash Flows and Accruals : Has Financial Accounting Become More Conservative".  Journal of Accounting & Economics. 29. pp.287-320.
-       Hope, O. K., Thomas, W. B. and D. Vyas.(2009). "Transparency, ownership, and financing constraints in private firms".Available­at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1535644.
-       Kaplan, N. ,Steven, and Zingales, Luigi. (1998). "Investment-Cash Flow Sensitivities are not Valid Measures of Financing Constraints".The Journal of Economics, Vol.112, pp.169-215.
-       Kothari, S.P., Shu, S., Wysocki, P., (2009)." Do managers withhold bad news".Journal of Accounting Research, 47 (1). pp 241-276.
-       Ramalingegowda, s. & yu.Y .(2012)."Institutional ownership and conservatism".Journal of Accounting and Economicd, Vol. 53, No.1, pp 98-114.
-       Rahimah M. Y., Syahrul A. A., Normala S.(2014). "The influence of internal governance mechanisms on accounting Conservatism".International Conference on Accounting Studies. pp.502-507.
-       Ruch,G. and G ,Taylor.(2011)." Accounting Conservatism and its Effects on Financial Reporting Quality": A Review of the Literature.SSRN: http://ssrn.com/abstract.
-       Tan L., (2013)." Creditor control rights, state of nature verification, and financial reporting conservatism",Journal of Accounting and Economics 55. pp.1–22.
-       Watts, R. (2003)." Conservatism in accounting, Part I: Explanations and implications".Accounting Horizons,17 (3). pp.33- 207–221.
-       Whited, T. and G. Wu.(2006). "Financial constraints risk".Review of Financial Studies, Vol. 19, No. 2, pp. 531–559.