داوران سال 1398

اسامی داوران نشریه علمی راهبرد مدیریت مالی در سال 1398

لینک پابلونز

درجه علمی

تخصص موضوعی

نام

نام خانودگی

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

مدیریت مالی، مدیریت ریسک، تامین مالی، مهندسی مالی

موسی

احمدی

 

استادیار دانشگاه کردستان

مدیریت سیستمها-مدلسازی کسب و کار

آرمان

احمدی زاد

 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

مدیریت مالی-حسابداری

زهرا

امیرحسینی

https://publons.com/researcher/3554496/hojjatolah-ansari/

استادیار دانشگاه الزهرا

مدیریت مالی-سرمایه گذاری-مهندسی مالی و ریسک

حجت اله

انصاری

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

حسابداری - حسابرسی - مالی

مهدی

بشکوه

 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

مالی، حسابداری و حسابرسی

عسگر

پاک مرام

 

استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسابداری-سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

امید

پورحیدری

 

استادیار دانشگاه ارومیه

حسابداری مالی

پری

چالاکی

 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

مالی و حسابداری

زهره

حاجیها

 

استادیار موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

ریاضی- آمار

رضا

حبیبی

https://publons.com/researcher/3887091/farzaneh-nasirzadeh/

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

حسابداری مالی

فرزانه

حیدرپور

https://publons.com/researcher/3468238/mahdi-heydari/

استادیار

حسابداری

مهدی

حیدری

https://publons.com/researcher/4064240/roya-darabi/

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

حسابداری مالی-

رویا

دارابی

 

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

حسابداری مالی - حسابداری مدیریت

محسن

دستگیر

 

دانشیار دانشگاه مازندران

مدیریت مالی- مباحث اقتصادسنجی

مرتضی

دوستی پاشاکلائی

 

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت مالی- سرمایه گذاری

مریم

دولو

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آّباد

بهینه سازی پرتفوی- قیمت گذاری دارایی ها- مدلسازی ریاضی مالی

حسین

دیده خانی

https://publons.com/researcher/3113088/ali-rahmani/

استاد دانشگاه الزهرا

حسابداری مالی

علی

رحمانی

https://publons.com/researcher/3564123/mohammad-reza-rostami/

استادیار  دانشگاه الزهرا

مدیریت مالی-سرمایه گذاری-مهندسی مالی و ریسک

محمدرضا

رستمی

https://publons.com/researcher/2968498/yasser-rezaei-pitenoei/

استادیار دانشگاه گیلان

مالی-حسابرسی

یاسر

رضائی پیته نوئی

 

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت مالی-بازاریابی

فریدون

رهنما رودپشتی

 

استادیار دانشگاه شیراز

اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی مالی، مدیریت مالی، شبیه سازی و الگوهای تصادفی

هاشم

زارع

https://publons.com/researcher/3039253/hassan-zalaghi/

استادیار دانشگاه همدان

حسابداری

حسن

زلقی

https://publons.com/researcher/1872616/ali-saeedi/

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

مدیریت بازرگانی-مالی

علی

سعیدی

 

استادیار گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی

اقتصاد- پولی و بانکی - بخش عمومی

مهشید

شاهچرا

 

استادیار دانشگاه مازندران

مباحث مالی

شهاب الدین

شمس

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

مهندسی مالی- مالی شرکتی

امیر

شیری قهی

 

استادیار دانشگاه یزد

مدیریت ریسک- مهندسی مالی

حجت اله

صادقی

 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

تحقیقات بازار  سرمایه - مالی شرکتی

مهدی

صفری گرایلی

https://publons.com/researcher/1877590/mohsen-seighali/

استادیار دانشگاه تهران

سرمایه گذاری و ریسک- مهندسی مالی و ابزارهای مالی- بیمه- بانکداری

محسن

صیقلی

https://publons.com/researcher/3753812/ebrahim-abbasi/

دانشیار دانشگاه الزهرا

مدیریت مالی- حسابداری مالی

ابراهیم

عباسی

 

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

اقتصاد مالی-اقتصاد اطلاعات

عزت اله

عباسیان

 

استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

مالی شرکتی، مدل سازی مالی، ریسک

عبدالمجید

عبدالباقی عطاآبادی

https://publons.com/researcher/2148970/mohammadreza-fathi/

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

روش های کمی در مدیریت، مدل سازی ریاضی، شبیه سازی، روش های اماری

محمدرضا

فتحی

 

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

سرمایه گذاری، پولی واعتباری، بانک

امیرعلی

فرهنگ

 

دانشیار دانشگاه اصفهان

حسابداری -قیمت گذاری داراییها و ناهنجاری ها

داریوش

فروغی

https://publons.com/researcher/3124626/mir-feiz-fallahshams/

دانشیار دانشگاه آزاد تهران مرکز

مدیریت ریسک

میرفیض

فلاح­شمس

 

دانشیار دانشگاه الزهرا

مدیریت مالی-مدیریت اوراق بهادار

حسن

قالیباف اصل

https://publons.com/researcher/1506484/saleh-ghavidel/

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

اقتصاد مالی

صالح

قویدل دوستکوئی

 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

حسابداری و مالی

منصور

گرکز

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

مدیریت مالی-حسابداری

محمد

مشاری

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

مدیریت مالی

علیرضا

معطوفی

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

مدیریت مالی-مهندسی مالی

آرش

نادریان

 

استادیار دانشگاه خوارزمی

 مدیریت مالی-رفتاری

احمد

نبی زاده

 

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

حسابداری مالی-گزارشگری مالی

فرزانه

نصیرزاده

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی. تبریز

مدیریت مالی-ریسک و بازار سرمایه

محمد

نصیری

 

دانشیار دانشگاه اصفهان

حسابداری-مدیریت مالی-سرمایه گذاری

سید عباس

هاشمی

 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

مدیریت مالی-سرمایه گذاری-بورس

سید محمد

هاشمی نژاد