همکاران دفتر نشریه

ویراستار انگلیسی

وحید امیدی

دکترای اقتصاد توسعه دانشگاه بوعلی سینا

vahidomidi.eco@gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

رقیه پوران

دکتری اقتصاد توسعه دانشگاه الزهرا

pouran.roghaye@gmail.com

کارشناس نشریه

اعظم امیری خواه

کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا

jfm@alzahra.ac.ir
+982188212578