همکاران دفتر نشریه

ویراستار انگلیسی

وحید امیدی

دکترای اقتصاد توسعه دانشگاه بوعلی سینا

vahidomidi.eco@gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

علی مرادی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

ali.artiman.moradi@gmail.com

کارشناس نشریه

اعظم امیری خواه

کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا

jfm@alzahra.ac.ir
+982188212578