فرایند پذیرش مقالات

مقاله پس از دریافت از طریق سامانه ، نخست اصالت آن در بخش اجرایی نشریه  مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سپس در هیأت تحریریه بررسی و ارزیابی اولیه می‌شود. در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوران ارسال می‌گردد.

پس از وصول دیدگاه‌ها و نظرات دو و یا سه تن از داوران، نتایج و امتیازات کسب شده در هیأت تحریریه مطرح می‌شود.

در صورت کسب امتیاز لازم و کافی و پذیرش علمی آن توسط هیأت تحریریه، سردبیر و دبیر تخصصی در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.

شایان ذکر است اطلاعات داوران و نویسندگان برای هردوطرف مخفی است.

فرایند پذیرش مقاله