داوران سال 1401

پابلونز

وابستگی سازمانی

رتبه علمی

نام

نام خانوادگی

 

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشیار

سیدبابک

ابراهیمی

1.         

 

دانشگاه خوارزمی

دانشیار

محسن

ابراهیمی

2.         

 

پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ایران

استادیار

اعظم

احمدیان

3.         

 

دانشگاه شهید بهشتی

استاد

محمد

اصولیان

4.         

https://publons.com/researcher/3554496/hojjatolah-ansari

دانشگاه بوعلی سینا

استادیار

عباس

افلاطونی

5.         

 

دانشگاه قم

مربی

وحید

امیدی

6.         

 

دانشگاه الزهرا

استادیار

حجت اله

انصاری

7.         

 

دانشگاه الزهرا

مربی

رقیه

پوران

8.         

https://publons.com/researcher/3645660/moslem-peymany/

دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

مسلم

پیمانی

9.         

 

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

استادیار

رضا

حبیبی

10.     

 

دانشگاه زنجان

استادیار

سیدرسول

حسینی

11.     

 

دانشگاه الزهرا

استادیار

سید علی

حسینی

12.     

 

دانشگاه رازی. کرمانشاه

مربی

مریم

حیدریان

13.     

https://publons.com/researcher/3564123/mohammad-reza-rostami

دانشگاه الزهرا

استادیار

محمدرضا

رستمی

14.     

 

دانشگاه قم

استادیار

سهیل

رودری

15.     

 

دانشگاه بوعلی سینا

دانشیار

حسن

زلقی

16.     

 

دانشگاه الزهرا

دانشیار

اسماعیل

صفرزاده

17.     

 

دانشگاه  بوعلی سینا

استادیار

مسعود

طاهری نیا

18.     

https://publons.com/researcher/3753812/ebrahim-abbasi

دانشگاه الزهرا

دانشیار

ابراهیم

عباسی

19.     

 

دانشگاه الزهرا

مربی

ثمینه

قاسمی فر

20.     

 

دانشگاه شهید بهشتی

استادیار

وحید

منتی

21.     

 

دانشگاه خوارزمی

استادیار

احمد

نبی زاده

22.