اخبار و اعلانات

گزارش فصلنامه راهبرد مدیریت مالی از 99/1/1 تا 99/03/31

 گزارش فصلنامه راهبرد مدیریت مالی از 99/1/1 تا 99/03/31 تعداد مقالات دریافتی   38مقاله تعداد مقالات رد شده 13مقاله تعداد مقالات دردست داوری 25 مقاله تعداد مقالات در نوبت چاپ از سال گذشته 60مقاله مدت زمان انتظار جهت پذیرش 100روز مدت زمان انتظار برای اولین اقدام 27 روز  

مطالعه بیشتر

گزارش فصلنامه راهبرد مدیریت مالی از 1/1/98 تا 31/06/98

   گزارش فصلنامه راهبرد مدیریت مالی از 1/1/98 تا 31/06/98 تعداد مقالات دریافتی    199مقاله تعداد مقالات رد شده 88مقاله تعداد مقالات پذیرفته شده 8 مقاله تعداد مقالات در حال داوری 50 مقاله تعداد مقالات در حال بازنگری 10 مقاله تعداد مقالات پس گرفته شده 15 مقاله تعداد مقالات در نوبت چاپ 4 مقاله تعداد مقالات در نوبت چاپ از سال گذشته 41 مقاله درصد پذیرش مقالات 4 درصد مدت زمان انتظار جهت پذیرش 86روز مدت زمان انتظار برای اولین اقدام 15 روز    

مطالعه بیشتر

گزارش بهمن 1397 لغایت اردیبهشت 1398

گزارش بررسی مقالات در فصلنامه راهبرد مدیریت مالی  136 تعداد مقالات رسیده 52 مقالات در حال داوری 6 مقالات نیازمند بازنگری 39 مقالات در نوبت چاپ 2 مقالات پذیرش شده 52 مقالات عدم پذیرش شده 5  مقالات پس گرفته شده 17 مقالات در دست بررسی 250روز متوسط زمان انتظار چاپ 53روز مدت انتظار جهت دریافت نتیجه

مطالعه بیشتر

DOAJ

نشریه از دسامبر 2018 در پایگاه بین المللی DOAJنمایه میشود.

مطالعه بیشتر

گزارش بررسی مقالات در فصلنامه راهبرد مدیریت مالی از شهریور تا بهمن 1397

گزارش بررسی مقالات در فصلنامه راهبرد مدیریت مالی  189 تعداد مقالات رسیده 69 مقالات در حال داوری 8 مقالات نیازمند بازنگری - مقالات بازنگری شده توسط نویسنده 2 مقالات پذیرش شده 77 مقالات عدم پذیرش شده 9  مقالات پس گرفته شده 24 مقالات در دست بررسی

مطالعه بیشتر

گزارش سال 1397 فروردین 1397 لغایت مرداد 1397

گزارش بررسی مقالات در فصلنامه راهبرد مدیریت مالی  99 تعداد مقالات رسیده 64 مقالات در حال داوری 2 مقالات نیازمند بازنگری - مقالات بازنگری شده توسط نویسنده 4 مقالات پذیرش شده 28 مقالات عدم پذیرش شده 2  مقالت پس گرفته شده

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه فصلنامه (زمستان 1395)

گزارش بررسی مقالات در فصلنامه راهبرد مدیریت مالی (بازه زمانی اول دی الی 30 اسفند 1395) 100 تعداد مقالات رسیده 46 مقالات در حال داوری 2 مقالات نیازمند بازنگری 4 مقالات بازنگری شده توسط نویسنده 4 مقالات پذیرش شده 36 مقالات عدم پذیرش شده 8 مقالات باز پس گرفته شده

مطالعه بیشتر

منشور اخلاقی(cope)

منشور اخلاقی(cope)

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه فصلنامه(پاییز 95)

گزارش سه ماهه فصلنامه راهبرد مدیریت مالی (بازه زمانی اول مهر الی سی آذر 1395) 81 تعداد مقالات رسیده 69 مقالات ارزیابی شده 25 مقالات عدم پذیرش شده 9 مقالات پذیرش شده 9 مقالات آماده انتشار 7 مقالات در حال چاپ

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه (تابستان95)

تعداد مقالات رسیده تعداد مقالات رد شده تعداد مقالات غربالگری اولیه شده و ارسال شده برای داوران تعداد مقالات داوری شده (حداقل یک داوری) تعداد مقالات ارسال شده برای بازنگری (تکمیل داوری) تعداد مقالات بازنگری شده تعداد مقالات تعیین تکلیف شده 35 5 22 15 10 10 5 مقاله پذیرش نهایی شده جهت چاپ در تابستان 95

مطالعه بیشتر