داوران سال 1399

اسامی داوران نشریه راهبرد مدیریت مالی در سال 1399

لینک پابلونز

سمت / سازمان

نام خانوادگی

نام

 

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ابراهیمی

سیدبابک

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

احمدی

موسی

 

استادیار گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ایران

احمدیان

اعظم

 

استادیار مدیریت دانشگاه کردستان

احمدی زاد

آرمان

https://publons.com/researcher/4053627/hossein-eslami-mofid-abadi/

استادیار دانشگاه گرگان

اسلامی مفیدآبادی

حسین

 

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

امیرحسینی

زهرا

https://publons.com/researcher/3554496/hojjatolah-ansari/

استادیار مدیریت دانشگاه الزهرا

انصاری

حجت اله

 

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

بت شکن

محمدهاشم

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

بشکوه

مهدی

https://publons.com/researcher/4429199/asgar-pakmaram/

دانشیار مالی و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

پاک مرام

عسگر

https://publons.com/researcher/2074023/omid-pourheidari/

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

پور حیدری

امید

https://publons.com/researcher/3645660/moslem-peymany/

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

پیمانی

مسلم

 

استادیار موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

حبیبی

رضا

 

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

حنفی زاده

پیام

 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

حیدرپور

فرزانه

 

دانشیار دانشکده فنی مهندسی،  دانشگاه علم و فرهنگ

خاکزار بفروئی

مرتضی

https://publons.com/researcher/4064240/roya-darabi

دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دارابی

رویا

 

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دستگیر

محسن

 

دانشیار مدیریت دانشگاه گیلان

دوستار

محمد

 

دانشیار دانشگاه مازندران

دوستی پاشاکلائی

مرتضی

 

استادیار مالی دانشگاه شهید بهشتی

دولو

مریم

https://publons.com/researcher/3564123/mohammad-reza-rostami/

استادیار مدیریت، دانشگاه الزهرا

رستمی

محمدرضا

https://publons.com/researcher/1981413/yasser-rezaei-pitenoei/

استادیار حسابداری دانشگاه گیلان

رضائی پیته نوئی

یاسر

 

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

رهنما رودپشتی

فریدون

 

استادیار  دانشکده اقتصاد و مدیریت، شیراز

زارع

هاشم

https://publons.com/researcher/3039253/hassan-zalaghi/

استادیار  حسابداری دانشگاه  بوعلی سینا

زلقی

حسن

https://publons.com/researcher/1872616/ali-saeedi/

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سعیدی

علی

 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد

سعیدی

پرویز

https://publons.com/researcher/4495292/mahshid-shahchera/

استادیار گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی

شاهچرا

مهشید

https://publons.com/researcher/4093924/amir-shiri-ghehi/

استادیار مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد

شیری قهی

امیر

https://publons.com/researcher/1877590/mohsen-seighali/

دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز

صفری گرایلی

مهدی

https://publons.com/researcher/1877590/mohsen-seighali/

استادیار مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

صیقلی

محسن

https://publons.com/researcher/3753812/ebrahim-abbasi/

دانشیار دانشگاه الزهرا

عباسی

ابراهیم

 

دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

عباسیان

عزت اله

 

استادیار مالی دانشگاه تهران

عیوضلو

رضا

https://publons.com/researcher/4494861/amirali-farhang/

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

فرهنگ

امیرعلی

https://publons.com/researcher/3124626/mir-feiz-fallahshams

دانشیارمدیریت مالی، دانشگاه آزاد تهران مرکز

فلاح شمس

میر فیض

https://publons.com/researcher/4281027/rahim-ghasemiyeh/

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

قاسمیه

رحیم

 

دانشیار دانشگاه الزهرا

قالیباف اصل

حسن

 

استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی بابل

قدرتی زوارم

عباس

https://publons.com/researcher/1506484/saleh-ghavidel/

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

قویدل دوستکوئی

صالح

 

دانشیار گروه حسابداری، دنشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

گرکز

منصور

 

دانشیار مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

محمدزاده

امیر

 

استادیار دانشگاه گنبدکاووس

مظهری

رضا

https://publons.com/researcher/4493692/alireza-matoufi/

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

معطوفی

علیرضا

 

استادیار حسابداری دانشکاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

نادریان

آرش

https://publons.com/researcher/2957023/mohammad-norouzi/

استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی بابل

نوروزی

محمد

 

استادیار مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

ولیان

حسن

https://publons.com/researcher/4456927/hashem-valipour/

دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ولی پور

هاشم