بررسی رابطه بین بهبود نگهداشت وجه نقد و ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری واحد علوم و تحقیقات شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی بر سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر ازحد و در نهایت ارزش نگهداشت وجه نقد می‌باشد. بدین منظور با استفاده از مدل ارائه شده توسط پینکوویتز و ویلیامسون به بررسی تعداد 127 شرکت در بازه زمانی سالهای 85 تا 92 پرداخته ایم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با اجرای سیاست ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد در شرکت‌های بورس اوراق بهادار کاهش می‌یابد و از طرفی با اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی، ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between the Value of Cash Holding and EVA Performance Evaluation of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Razeghi 1
  • Zahra Amirhosseini 2
1 Graduated Mater Student, Accounting Department, Shahr-e-qids Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Correspondence Author)
چکیده [English]

This paper investigates the effect of the economic value added (EVA) performance evaluation on the value of the cash holdings of Tehran Stock Exchange firms. The aim of this study is to investigate the influence of the underinvestment modification and overinvestment restraint on cash holding. To do so, Pinkowitz and Wiliamson model was used to investigate 127 companies between 2004 and 2013. This study is applied in purpose and descriptive correlational in method. Eviews software was used to analyze the data. The results of the study show that economic value added performance evaluation decreases the underinvestment and the overinvestment of Tehran Stock Exchange firms and on the other hand, economic value added performance evaluation increases the value of cash holding. This study contributes to the emerging literature related to cash holdings and the economic consequences of the economic value added performance evaluation policy. It expands the literature related to investor protection in countries experiencing economic transition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EVA
  • Performance Evaluation
  • the Value of Cash Holdings
  • over investment
  • under investment
حساس یگانه، یحیی؛ جعفری، علی و رساییان، امیر. (1390). "عوامل تعیین کننده سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، دوره 3، شماره 9، صص 39-69.
-عظیمی، مجید و صباغ، منیژه. (1393). "ارتباط ارزشی نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،" - فصلنامهعلمیپژوهشیحسابداریمالی، سال ششم، شماره 21، صص 129 -152.
- فتحی، سعید و رحیم پور، محبوبه. (1394). "بررسی تاثیر ساز و کارهای کنترلی حاکمیت شرکتی برسطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دانشگاه الزهرا، دوره سه، شماره دو (پیاپی 9)، صص 57-75.
-فروغی، داریوش و فرزادی، سعید.(1393). "بررسی تاثیر تغییرات جریان‌های نقدی بر سطح نگهداشت وجه نقد با درنظرگرفتن محدودیت تامین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، سال دوم، شماره 4، صص 21-36.
- یزدانی، محبوبه. (1392). "بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل.
- AL. Najjar, B. (2013). "The financial determinants of corporate cash holdings: Evidence from some emerging markets." International Business Review, Vol. 22, No. 1, pp. 77–88.
- Akyildirim, E; and Guney, L.E. (2014). “Corporate Cash Holdings and Financial Crisis: Evidence from Developing and Developed Markets”. Social Science Research Network.
 - Bao, D. Chan, K.C., and Zhang, W. (2012). “Asymmetric cash flow sensitivity of cash holdings”. Journal of Corporate Finance, Vol. 18, No. 4, pp. 690-700
- Faulkender, M., and Wang, R., (2006). "Corporate financial policy and the value of cash". Journal of Finance. Vol. 61, No. 4, pp.1957–1990.
- Mun, S.G. & Jan, S. (2015). Working capital, cash holding, and profitability of restaurant firms. International Journal of Hospitality Management, Vol. 48, No.14, pp. 1-11.
- Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., and Williamson, R. (1999). "The determinates and implications of corporate cash holding ". Journal of Finance Economic, Vol. 52, No. 1, pp. 3-46.
- Pinkowitz, L. and Wiliamson, R. (2007). "What is the market value of a dollar of corporate cash?” Journal of Applied Corporate Finance, vol. 19, No. 3, pp. 74-81.
- Richardson, S., (2006). “Over-investment of free cash flow". Review of Accounting studied. Vol. 11, No. 2, pp. 159–189.
- Shen, Y.;  Zou, L. and Chen, D. (2015). "Does EVA performance evaluation improve the value of cash holdings? Evidence from China ",  China Journal of Accounting Research, Vol. 8, No. 3, pp. 213-241.
- Stern, J.M.; Stewart, B.G. and  Chew, D. (1998). "The EVA Financial Management System ", Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 8, No. 2, pp. 32-46
- Stewart, G.B., (1994). "EVA: fact or fantasy?" Journal of Applied Corporate Finance. 7 (2), pp. 71–84.
- Wang, Y.;  Ji, Y.; Chen, X. and Song, Ch. (2014). "Inflation, operating cycle, and cash holdings." China Journal of Accounting Research. Vol. 7, No. 4, pp. 263-276.