مدل‌بندی و تعیین اولویت معیارهای موثر مدیریت سود واقعی بر پیش‌بینی ورشکستگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف این پژوهش مدل‌بندی و تعیین اولویت معیارهای موثر مدیریت سود واقعی بر پیش‌بینی ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت‌های مالی 81 شرکت در دوره‌ی زمانی 1396-1386 گردآوری شده است. در این پژوهش از مدیریت سود واقعی با استفاده از مدل توسعه یافته‌ی دچو و همکاران (1998) مشابه آن‌چه در پژوهش روی‌چودهاری (2006) انجام شده و هم‌چنین از معیار تعدیل شده‌ی آلتمن (1983) برای ریسک ورشکستگی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندمتغیره با داده‌های ترکیبی استفاده شده است. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیان‌گر این است که بین جریان غیرعادی وجوه نقد عملیاتی، هزینه‌های غیرعادی تولید، هزینه‌های غیرعادی اختیاری و احتمال وقوع ورشکستگی به ترتیب ارتباط و تأثیر مستقیم و معنا‌دار، معکوس و معنا‌دار و فاقد ارتباط و تأثیر معنا‌دار وجود دارد. به طوری‌که افزایش (کاهش) جریان غیرعادی وجوه نقد عملیاتی منجر به افزایش (کاهش) ریسک ورشکستگی و افزایش (کاهش) هزینه‌های غیرعادی تولید منجر به کاهش (افزایش) ریسک ورشکستگی می‌شود؛ به عبارت دیگر دست‌کاری فعالیت‌های واقعی یا اعمال بیشتر مدیریت واقعی سود، بر پیش‌بینی ورشکستگی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Identifying Hierarchy of the Effective Measures of the Earning Management on the Prediction of the Bankruptcy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Namazi 1
  • Zohre Hajiha 2
  • Hasan Chenaribokat 3
1 Shiraz University
2 Islamic Azad University, Tehran Branch of the East
3 Islamic Azad University, Tehran Branch of the East
چکیده [English]

The main aim of this study is modeling and determining hierarchy of the criteria of real earning management on the prediction of the bankruptcy of the companies listed in Tehran Stock Exchange. The required data was collected from financial statements of 81 companies, during 1386-1396. In this study real earnings management model developed by Dechow et al. (1998) similar to those in Roychowdhury (2006), and the risk of a bankruptcy Altman's criteria (1983) were used. The analysis was attempted via multivariate regression of pooled data algorithm. The results showed the relationship among the flow of abnormal operating cash costs, discretionary abnormal production costs, discretionary abnormal costs and probability of bankruptcy occurrence had positive significant, negative significant and non-significant effect, respectively. In addition, increasing (decreasing) of flow of abnormal operating cash costs resulted in increasing (decreasing) probability of the bankruptcy occurrence. Increasing (decreasing) of discretionary abnormal production costs led to decreasing (increasing) probability of the bankruptcy occurrence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal Operating Cash Flow
  • Abnormal Production Costs
  • Bankruptcy
  • Real Earning Management
منابع

-      ایزدی‌نیا، ناصر؛ ربیعی، حامد و نرگس حمیدیان (1392). بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، دوره‌ی پنجم، شماره‌ی اول، ص‌ص: 54 – 33.

-      بنی‌مهد، بهمن و رضا اکبری (1389). رابطه‌ی بین متغیرهای ورشکستگی آلتمن و تغییر حسابرس، حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره‌ی 6، ص‌ص: 48-41.

-      پورحیدری، امید؛ رحمانی، علی و رضا غلامی (1392). بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، دوره‌ی پنجم، شماره‌ی اول، ص‌ص: 85 – 55.

-      پورزمانی، زهرا و مهدی پویان‌راد (1391). ارتباط بین مدیریت سود و ناتوانی مالی شرکت‌ها، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره‌ی 5، شماره‌ی 4، ص‌ص: 88-77.

-      خدایاریگانه، سعید (1388). بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و ورشکستگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

-      رحمانی، علی و آمنه بذرافشان (1392). بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش‌بینی جریان نقدی، دانش حسابرسی، دوره‌ی 13، شماره‌ی 50، ص‌ص: 99-81.

-      رهنمای رودپشتی، فریدون؛ علی‌خانی، راضیه و مهدی مران‌جوری (1388). بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره‌ی 16، شماره‌ی 2، ص‌ص: 34-19.

-      رهنمای رودپشتی، فریدون و اله‌کرم صالحی (1389). مکاتب و تئوری‌های مالی و حسابداری، انتشارات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

-      قدیری مقدم، ابوالفضل؛ غلام‌پور فرد، محمد مسعود و فرزانه نصیرپور (1388). بررسی توانایی مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و اوهلسون در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله‌ی دانش و توسعه، سال 16، شماره‌ی 28، ص‌ص: 220-193.

-      کردستانی، غلام‌رضا و رشید تاتلی (1393). بررسی ویژگی‌های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت‌های درمانده‌ی مالی و ورشکسته، پژوهش حسابداری، دوره‌ی 3، شماره‌ی 4، ص‌ص: 104-79.

-      صالحی، مهدی و حمید بذرگر (1394). رابطه‌ی بین کیفیت سود و ورشکستگی، راهبرد مدیریت مالی، دوره‌ی سوم، شماره‌ی 1، ص‌ص: 140 – 113.

-      محمدزاده، پرویز و علی‌رضا جلیلی (1391). پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از مدل لوجیت مرکب، تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره‌ی 8، ص‌ص: 21-1.

-      نمازی، محمد و فهیمه ابراهیمی (1395). مدل‌بندی و تعیین اولویت‌ عوامل موثر بر قصد گزارش تقلب‌های مالی توسط حسابداران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره‌ی 13، شماره‌ی 49، ص‌ص: 28-1.

-      نمازی، محمد و محمد حسین قدیریان آرانی (1393). بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره‌ی 11، ص‌ص: 141-115.

-      نوری‌فرد، یداله و حسن چناری (1395). تأثیر کیفیت گزارش‌گری مالی و سررسید بدهی بر کارآیی سرمایه‌گذاری، پژوهش‌نامه‌ی اقتصاد و کسب و کار، دوره‌ی 7، شماره‌ی 13، ص‌ص: 44 -29.

-      Altman, E.I., 1968. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of Finance, 23, pp.589–609.

-      Altman, E.I. Haldeman, R.G. Narayanan, P. 1977. ZETA-Analysis: A new model to identify bankruptcy risk of corporations. Journal of Banking and Finance, 1, pp.29–54.

-      Altman, E. E. Hotchkiss, 2006, Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt, Hoboken, New Jersey, U.S.A. John Wiley & Sons, Inc.

-      Altman, E.I. Sabato, G. 2007. Modelling credit risk for SMEs: Evidence from the U.S. market. Abacus, 43, pp.332–357.

-      Aziz, A. Emanuel, D.C. Lawson, G.H. 1988. Bankruptcy prediction—an investigation of cash flow based models. Journal of Management Studies, 25, pp.419–437.

-      Banimahd, B. Akbari, R. 2010. Investigation of the Association between Z’Altmans Bankruptcy Index and Auditor Change, Management Accounting, 3 (6), pp.41-48. (In Persian)

-      Beaver, W. 1967. Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting Research, 4(Supplement), pp.71–111.

-      Becchetti, L. Sierra, J. 2002. Bankruptcy risk and productive efficiency in manufacturing firms. Journal of Banking and Finance, 26, pp.2099–2120.

-      Blum, M. 1974. Failing company discriminant analysis. Journal of Accounting Research, 12, pp.1–25.

-      Charitou, A. Lambertides, N. Trigeorgis, L. 2007. Managerial discretion in distressed firms, The British Accounting Review, 39 (4), pp.323-346.

-      Chen, K.Y. Elder, R.J. Hung, Sh. 2010. The investment opportunity set and earnings management: Evidence from the role of controlling shareholders, corporate governance: An International Review, 18 (3), pp.193–211.

-      Cheng, M. Dhaliwal, D. Zhang, Y. 2013. Does investment efficiency improve after the disclosure of material weaknesses in internal control over financial reporting? Journal of Accounting and Economics 56, pp.1-18.

-      Das, S. Pandit, SH. (2010). Audit Quality, Life-Cycle Stage and the Investment Efficiency of the Firm. Retrieved from http://www.ssrn.com.

-      Dechow, P.M. Richardson, S.A. Sloan, R.G. 2007. The Persistence and Pricing of the Cash Component of Earnings, 20th Australasian Finance & Banking Conference 2007 Paper, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=638622 

-      Deakin, E. 1972. A discriminant analysis of predictors of business failure. Journal of Accounting Research, 10, pp.167–179.

-      Edmister, R. 1972. An empirical test of financial ratio analysis for small business failure prediction. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 7, pp.1477–1493.

-      Eisenbeis, R. 1977. Pitfalls in the application of discriminant analysis in business, finance, and economics. Journal of Finance, 32, pp.875–900.

-      Ewert, R. and Wangenhofer, A. (2005). Economic effects of tightening accounting standards to restrict earnings management. The Accounting Review, 80, pp.1101-1124.

-      Francis, J. Allen, H. Rajgopal, S. & Amy, Y. (2008). CEO reputation and earnings quality. Contemporary Accounting Research, 25 (1), pp.109-147.

-      Gentry, J.A. Newbold, P. Whitford, D.T. 1985. Classifying bankrupt firms with funds flow components. Journal of Accounting Research, 23, pp.146–160.

-      Ghadiri Moghadam, A. Gholampour Fard, M.M. Nasirpour, F. 2009. Investigating the ability of Altman and O'Halson Bankruptcy prediction models to predict bankruptcy of companies admitted to Tehran Stock Exchange, Journal of Science and Development, 16 (28), pp.193-220. (In Persian)

-      Gombola, M. Haskins, M. Ketz, J. Williams, D. 1987. Cash flow in bankruptcy prediction. Financial Management, 16, pp.55–65.

-      Gomariz, M.F.C. Ballesta, J.P.S. 2014. Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency. Journal of Banking & Finance 40, pp.494-506.

-      Izadinia, N. Rabiee, H. Hamidian, N. 2013. A Study of the Relationship between Financial Leverage and Real Earning Management of Listed Companies in Tehran Stock, Journal of Accounting Advances, 5 (1), pp. 33-54. (In Persian)

-      Keasey, K. Watson, R. 1987. Non-financial symptoms and the prediction of small company failure: A test of Argenti’s hypotheses. Journal of Business Finance and Accounting, 14, pp.335–354.

-      Khodayaryeganeh, S. 2009. The Relationship between Earning Smoothing and Bankruptcy of firms in Tehran Stock Exchange, MSc Thesis, Research and Science Branch, Islamic Azad Universty, Tehran, Iran. (In Persian)

-      Kordestani, Gh. Tatli, R. 2014. Earnings Attributes and Type of Earnings Management in the distressed and bankrupt firms, Journal of Accounting Research, 3 (4), pp. 79-104. (In Persian)

-      Li, F. Abeysekera, I. Ma, Sh. 2011. Earnings management and the effect of earnings quality in relation to stress level and bankruptcy level of Chinese listed firms, Corporate Ownership and Control, 9 (1), pp. 366-391.

-      Lin, H-W.W. Lo, H-Ch. Wu, R-Sh. 2016. Modeling default prediction with earnings management, Pacific-Basin Finance Journal, In Press, Corrected Proof — Note to users, Available online 25 January.

-      Lo, K. 2008. Earnings management and earnings quality, Journal of Accounting and Economics, 45 (2-3), pp. 350-357.

-      Lussier, R.N. 1995. A non-financial business success versus failure prediction model for young firms. Journal of Small Business Management, 33, pp.8–20.

-      Merton, R.C. 1974. On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. Journal of Finance, 29, pp.449–470.

-      Micha, B. 1984. Analysis of business failures in France. Journal of Banking and Finance, 8, pp.281–291.

-      Mohammadzadeh, P. Jalili, A.R. 2012. Prediction of Bankruptcy Using Mixed Logit Model, Journal of Economic Modeling Research, 2 (8), pp. 1-21. (In Persian)

-      Mossman, C.E. Bell, G.G. Swartz, L.M. Turtle, H. 1998. An empirical comparison of bankruptcy models. The Financial Review, 33, pp.35–54.

-      Namazi, M. Ebrahimi, F. 2016. Modeling and Identifying Effective Factors Affecting the Intention of Reporting Financial Fraudulent by Accountant, Empirical Studies in Financial Accounting Quality, 13 (49), pp. 1-28. (In Persian)

-      Namazi, M. Ghadiriyan Arani, M.H. 2014. Investigation of the relationship between bankruptcy risk, intellectual capital and its components for the companies listed in Tehran Stock Exchange, Journal of Emprical Research in Accounting, 3 (3), pp. 115-141. (In Persian)

-      Noorifard, Y. Chenari, H. 2016. The Impact of Financial Reporting Quality and Debt Maturity on the Investment Efficiency, Journal of Economic and Business Research, 7 (13), pp. 29-44. (In Persian)

-      Ohlson, J. 1980. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18 (1), pp.109–131.

-      Ooghe, H. Joos, P. De Bourdeaudhuij, C. 1995. Financial distress models in Belgium: The results of a decade of empirical research. International Journal of Accounting, 30, pp.245–274.

-      Piesse, J. Wood, D. 1992. Issues in assessing MDA models of corporate failure: a research note. British Accounting Review, 24, pp.33–42.

-      Platt, H.D. Platt, M.B. 1990. Development of a class of stable predictive variables: The case of bankruptcy prediction. Journal of Business Finance and Accounting, 17, pp.31–51.

-      Pornist, j. Gary A, M. Soon Suk, Y. & Young S, K. 2008. Is earnings management opportunistic or beneficial? An agency theory perspective. International Review of Financial Analysis, 17(3), pp. 622-634.

-      Pourheidari, O. Rahmani, A. Gholami, R. 2013. The Impact of Real Earnings Management on Investment Behavior of Companies Listed on Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting Advances, 5 (1), pp. 55-85. (In Persian)

-      Pourzamani, Z. Poouan Rad, M. 2012. The Investigation of Relationship between Earnings Management and Corporate Financial Failure in Tehran Stock Exchange, Financial Knowledge of Securities Analysis, 5 (4), pp. 77-88. (In Persian)

-      Premachandra, I.M. Bhabra, G.S. Sueyoshi, T. 2009. DEA as a tool for bankruptcy assessment: A comparative study with logistic regression technique, European Journal of Operational Research, 193 (2), pp. 412-424.

-      Rahmani, A. Bazrafshan, A. 2013. Investigation of the Effect of Default Risk on the ability of Abnormal Accrual Commitments in Cash Flow Forecasting, Auditing Knowledge, 13 (50), pp. 81-99. (In Persian)

-      Rahnama Roodposhti, F. Alikhani, R. Maranjory, M. 2009. Applicational Investigation of Altman and Fulmer Bankruptcy Prediction Models in Tehran Stock Exchange, Journal of The Accounting and Auditing Review, 16 (2), pp. 19-34. (In Persian)

-      Rahnama Roodposhti, F. Salehi, A.K. 2010. Theories of Finance and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University Pub. (In Persian)

-      Roychowdhury, S. 2006. Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42, pp.335–370.

-      Salehi, M. Bazrgar, H. 2015. The Relationship between Earnings Quality and Insolvency Risk, Journal of Financial Management Strategy, 3 (1), pp.113-140. (In Persian)

-      Schipper, K. (1989). Commentary on earnings management. Accounting Horizon, December, pp.91-102.

-      Smith, M. Kestel, J. Robinson, P. 2001. Economic recession, corporate distress and income increasing accounting policy choice. Accounting Forum, 25 (4), pp.335–352.

-      Taffler, R.J. Tisshaw, H. 1977. Going, going, gone—four factors which predict. Accountancy, 88(1083), pp.50–54.

-      Tangjitprom, N. 2013. The role of corporate governance in reducing the negative effect of earnings management. International Journal of Economics and Finance, 5(3), pp. 213-220.

-      Zavgren, C. 1983. The prediction of corporate failure: The state of the art. Journal of Accounting Literature, 2, pp.1–38.