سیاست های تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت (گرایش مالی)، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، گروه حسابداری و مالی ،دانشگاه یزد ، یزد ، ایران

2 مدرس دانشگاه یزد

چکیده

 
هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست‌های تأمین مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. آنچه این پژوهش را از سایر پژوهش‌ها در حوزه کارایی سرمایه‌گذاری متمایز می‌کند متغیر سیاست‌های تأمین مالی است که با استفاده از مدل مک نایت و همکاران(2009) و بروکمن(2009) از نسبت بدهی، اهرم مالی و سود سهام نقدی سنجیده می‌شود و برای اندازه‌گیری کارایی سرمایه‌گذاری از مدل ریچاردسون(2006) استفاده‌شده است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت طی سال‌های (1395-1390) انتخاب‌شده است. فرضیه‌ها با استفاده از 6 مدل رگرسیون و در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی ارزش شرکت، ROA،  ROEو سرمایه در گردش خالص و با تکنیک آماری رگرسیون داده‌های تابلویی، مورد آزمون و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست‌های تأمین مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری تأثیر معنی‌داری دارد. علاوه براین سیاست‌های تأمین مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های باارزش متفاوت، تأثیر متفاوتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Policies and Investment Efficiency in the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Darush Damoori 1
  • Maryam Ghadakfroshan 2
1 Assistant Professor of management (Financial), Faculty of Economics, Management and Accounting , Department of Accounting & Finance ,Yazd University , Yazd , Iran
2 Yazd University
چکیده [English]

Investment efficiency is achieved when the company only invests in projects with positive present value. The aim of this study was to evaluate the impact of financial policies on investment efficiency in the company is listed on the Tehran Stock Exchange. The main hypothesis in this study is: there is a significant relationship between Financial politics and investment efficiency. What distinguishes this research from other research in the field of investment efficiency is variable financing policy using the model McKnight et al. (2009) and Brukman (2009) that the debt ratio, financial leverage and cash dividends have used is measured and to measure the efficiency of investment  have used Richardson (2006). The sample has been selected using systematic elimination and restricting the number of variables 75 years (1390-1395). The hypotheses were tested and analyzed using regression model and control variables taking into account the value of the company, ROA, ROE and net working capital using panel data regression technique. The results suggest that financial policies have significant impact on investment efficiency. In addition, financial policies and investment efficiency have different effects on companies with different values. The users of financial statements including investors are recommended to choose companies with higher debt ratio and financial leverage and less dividend

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Policies
  • Investment Efficiency
  • Firm value
  • ROA
  • ROE
  • Net Turnover Capital
-      انواری رستمی، علی اصغر، تجویدی، الناز و جهانگرد، میثم، (1394)، تاثیر ساختار سرمایه و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری، پژوهش های تجربی حسابداری، 5(18): 129-109.
-      ابراهیمی، سیدکاظم و احمدی مقدم، منصور،(1394)، تاثیر اهرم مالی و محافظه کاری شرطی بر ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی، 7(27): 120-102.
-      بروکز، کریس، مقدمه ای بر اقتصادسنجی مالی، ترجمه احمد بدری و عبدالمجید عبدالباقی،(1389)، تهران، نص.
-      تهرانی، رضا و نوربخش، عسکر، (1385)، مدیریت سرمایه گذاری، تهران، نگاه دانش.
-      ثقفی، علی، بولو، قاسم و محمدیان، محمد، (1390)، کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، 3(61):63-37.
-      جباری، حسین، رحمانی، حلیمه و وفاپور، محمدعلی، (1392)، تاثیر سیاست های تامین مالی بر هزینه نمایندگی، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 5(19): 172-153.
-      فخاری، حسین و رسولی، شادی، (1392)، بررسی اثر محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه گذاری، پژوهش های تجربی حسابداری، 2(8):100-81.
-      فخاری، حسین، رضایی پیته نوئی، یاسر و  نوروزی، محمد، (1395)، تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد مدیریت مالی، 4(4): 106-85.
-      گجراتی دامودار، مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه حمید ابریشمی،(1390)، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران.
-      گودرزی، احمد و بابازاده شیروان، هانی، (1394)، بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهیها با کارآیی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مدیریت، 8(27)، ص 117-105.
-      محسنی، عبدالرضا، قیصری، یوسف و سماواتی، حسین، (۱۳۹۴)، تاثیر اهرم مالی بر کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور- مالزی، موسسه سرآمد کارین.
-      محمودآبادی، حمید و رجایی، سکینه، (1393)، ارزیابی رابطه بین هزینه نمایندگی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش حسابداری دانشگاه الزهرا(س)، 4(3):204-185.
-      مدرس، احمد و حصارزاده، رضا، (1387)، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1(2): 116-85.
-      مشایخی، بیتا،محمدپور، فررشاد، (1393)، کسفیت گزارشگری مالی سررسید بدهی و کارایی سرمایه گذاری، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد مدیریت مالی، 2(4): 14-1.
-      مقدس، فرنوش، (1390)، تاثیر محدودیت های مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان.
-      نوروش، ایرج و یزدانی، سیما، (1389)، بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای حسابداری مالی، 2(4):48-35.
-            واعظ، سید علی و رشیدی باغی، محسن، (1393)، تاثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، 3(67):195-167.
-      هاشمی، سیدعباس، صادقی، محسن و سروشیار، افسانه ، (1389)، ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، 2(6): 22-1.
-      Anvari Rostami, A. A., Tajvidi, E. & Jahangard, M. (2015), “The Effect of Capital Structure and Board Reward on Investment Performance”, Empirical Accounting Researches, Vol.5, No.18, pp 129-109.[in Persian]
-      Biddle A., grant, P. & Jarvis,R. (2004), “European bank lending to the UK SME sector”. International small business journal, No.22, pp. 115-130
-      Brockman, Paul, & Emre Unlu. ,(2009), “Dividend Policy, Creditor Rights, And The Agency Costs Of Debt”, Journal Of Financial Economics, No.92,pp. 276-299.
-      Brooks, Ch.,(2010), “Introduction to Financial Econometrics”, Translation by Ahmad Badri and Abdolmajid Abdol Baghi, Tehran, Nasr. [in Persian]
-      Cheung, Y., Jiang, P. & Tan ,W., (2010), “A Transparency Disclosure Index Measuring Disclosures: Chinese Listed Companies”, Journal of Accounting Public Policy, No.29, Pp.259–280.
-      Ebrahimi, S. K. & Ahmadi Moghadam, M. (2015), “Effect of Financial Leverage and Conditional Conservatism on Inefficiencies of Investment in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange”, Financial Accounting Quarterly, 7 (27): 120-102. [in Persian]
-      Eisdorfer, A., Giaccotto, C. & White, R., (2013), “Capital structure, executive compensation, and investment efficiency”, Journal of Banking & Finance, 37, pp.549-562.
-            Hashemi, S. A., Sadeghi, M. & Soroushyar, A. (2010),” Evaluation of the role of earnings quality on model, financing and investment efficiency of accepted companies in Tehran Stock Exchange”, Accounting Research, 2 (6): 22-1. [in Persian]
-      Hodgson, T. M. ,  Breban, S.,  Ford,  C. L. , Streatfield, M. P.  & Urwin, R. C. , (2000), “The Concept Of Investment Efficiency And Its Application To Investment Management Structures”, B.A.J.,  (3), pp.451-545.
-            Fakhari, H., Rezaei Pithenevi,Y. & Norouzi, M., (2016),” The Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure on Investment Efficiency”, Journal of Financial Management Strategy of Alzahra University, 4 (4): 106-85.[in Persian]
-      Goodarzi, A. & Babazadeh Shirvan, H. (2015), “The Study of the Relationship Between the Quality of Financial Reporting and Maturity Maturity and the Efficiency of Investment in Companies Listed in Tehran Stock Exchange”, Management Accounting, 8 (27), pp.117-105. [in Persian]
-      Gujarati D.,(2011), “The Foundations of Econometrics”, Translation by Hamid Abrishami , Fifth Edition, Tehran University Press.[in Persian]
-      Jabbari, H., Rahmani, H. & Vafapour, M.A. (2013), “The Effect of Financing Policies on the Cost of Representation”, Financial Accounting and Audit Research, 5 (19): 172-153. [in Persian]
-            Mahmoud Abadi, H. & Rajai, S. (2014), “Evaluation of the relationship between the cost of representation and investment efficiency in companies accepted in Tehran Stock Exchange”, Accounting Research, 15, pp.204-185. [in Persian]
-      Mashayekhi, B. and Mohammadpour, F. (2014), “Financial reporting quality, debt maturity, and investment efficiency”, Quarterly Journal of Alzahra University of Management Strategy, 4 (7), 14-1. [in Persian]
-      Modares, A. & Hesarzadeh, R., (2008), “Financial Reporting Quality and Investment Performance”, Quarterly Journal of Stock Exchange, 1 (2): 116-85.[in Persian]
-      Moghadas, F. (2011), “The Effect of Financial Constraints on Investment Decisions of Companies Listed in Tehran Stock Exchange”, Master's Degree in Business and Finance Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Isfahan University.[in Persian]
-      Mohseni, A., Qaysari, Y. & Samavati, H. (2015), “The effect of financial leverage on the investment efficiency of accepted companies in Tehran Stock Exchange”, The 2nd International Conference on Modern Research in Management, Economics and Accounting, Kuala Lumpur-Malaysia,  Saramad Karin Institute.[in Persian]
-      McKnight, P. J & Weir, C. (2009), “Agency costs, Corporate Governance Mechanisms and Ownership Structure in Large UK Publicly Quoted Companies: A Panel Data Analysis”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 49:139-158.
-      Meyers, S. (1977). “Determinants of corporate borrowing”, Journal of Financial Economics, 5:147 -175
-      Myers S.C. & Majluf, N. (1984), “Corporate financing and investment decisions  when firms have information that investors do not have”, Journal of Financial Economics, 13:187-221.
-      Nan, L. & Wen, X.,(2013), “Financing and Investment Efficiency, Information Quality, and Accounting Biases”. UIC College of Business Administration Research, Paper No. 10-14. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1703530.
-      Noravesh, I. & Yazdani, S. (2010), “The effect of financial leverage on investment in companies accepted in Tehran Stock Exchange”, Financial Accounting Research, 2 (4): 48-35. [in Persian]
-      Richardson, S. (2006), “over-Investment of Free Cash Flow”, Review of Accounting Studies, 11:159-89.
-      Saqafi, A., Bulu, Q. & Mohammadian, M. (2011), “Accounting Information Quality, Over-Investment and Free Cash Flow”, Journal of Accounting Progress Shiraz University, 3 (61): 63-37. [in Persian]
-      Tehrani, R. & Nourbakhsh, A. (2006), “Investment Management”, Tehran, negah danesh. [in Persian]
-      Ubbard, R. (1998), “Capital-Market Imperfections and Investment”, Journal of Economic Literature, 36:193-225.
-      Umutlu, M, (2009). “Firm leverage and investment decisions in an
emerging market”, Springer Science Business Media B. V.
-      Verdi,R. (2006). “Financial reporting quality and investment efficiency”, working paper.M.I.T.
-      Wan, H. , Zhu,K.  & Chen, X. (2015), “Career concerns, shareholder monitoring and investment efficiency: From the perspective of compensation contract rigidity in Chinese SOEs”, China Journal of Accounting Research, 8:59-73.