مقاله پژوهشی: ارائه مدلی برای بقای شرکت ها در بازار سرمایه ایران: برآزش مدل "پوتانگ"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

4 استادیارگروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه،واحد ارومیه، ایران

چکیده

      شرکت‌ها به‌طور مستمر برای بقای خود با چالش مواجه‌اند. ورود موفق شرکت ها به بازار سرمایه و رقابت در آن با عدم اطمینان بالایی همراه است و محدودیت‌های گوناگونی دارد. ازاین‌رو، تعداد زیادی از شرکت‌ها مخصوصاً شرکت‌های جدید پس از ورود، بازار سرمایه را زود ترک می‌کنند. پژوهش حاضر، با پیروی از پژوهش پوتانگ(2011) به ارائه مدلی برای بقای شرکت‌ها از طریق پیش‌بینی روابط علَی میان پایداری حسابداری و بقای شرکت‌ها با تأکید بر نقش تعدیلی ارزش بازاری مطلوب، تعهدات انگیزشی کارکنان و پذیرش ذینفعان برجسته پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران  و کارشناسان مالی شرکت‌های مورد بررسی بوده و جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد استفاده‌شده است. پس از انجام آزمون‌های پایایی و روایی داده‌های نمونه، تحلیل‌های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری[1] صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بقای شرکت‌ها تحت تأثیر پذیرش ذینفعان برجسته قرار می‌گیرد. به‌عبارتی‌دیگر به رسمیت شناختن نقش آشکار سهامداران، مسئولیت نسبت به رفاه جامعه و مسئولیت‌های اخلاقی موجب افزایش بقای شرکت‌ها می‌شود. همچنین، پایداری حسابداری(آگاهی اخلاق حسابداری، فعالیت‌های داوطلبانه حسابداری، شفافیت طرز تفکر حسابداری، افشای سرمایه انسانی و گزارشگری مسئولیت اجتماعی) بر ارزش بازار مطلوب، تعهدات انگیزشی کارکنان و پذیرش ذینفعان برجسته تأثیر معنی‌داری دارد.[1] Lineal  Structural  Relations

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Firms Survival in Iranian Capital Market: Based on the "Puteong" model

نویسندگان [English]

  • Farzad Ghaderi 1
  • Asgar Pakmaram 2
  • Hasan Ghalibafasl 3
  • Jamal Bahri sales 4
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad university, Bonab. Iran
2 Associate Prof., Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Associate Prof., Department of Financial Managment,Alzahra University, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Department of Accounting, urmia Branch, Islamic Azad University, urmia, Iran
چکیده [English]

Companies face everlasting challenges to survive. Successful introduction to a market and competition is always with a high level of uncertainty and is limited in many ways. Thus, a huge number of companies especially the ones founded recently leave the capital market very soon. Theoretically embedded in Putang (2011)’s  model, this study is to develop a model for the survival of companies using the causative relationships between sustainability of accounting and survival of companies with an emphasis on moderating role of desirable market value, motivational commitment of employees and acceptance of prominent stakeholders.  The population in this study included a set of selected companies. The data were also collected using a standard questionnaire. Firstly, the reliability and validity tests were administered on sample data. Then, based on the model of Lineal Structural Relations, the data were analyzed. Findings revealed that that survival of companies is affected by acceptance of prominent stakeholders. In other words, recognition of the overt role of stockholders, responsibility toward welfare in society and ethical responsibilities increase the survival rate for companies. Furthermore, sustainability of accounting (awareness of accounting ethics, voluntary accounting activities, transparency of accounting ideology, divulging human capital and reporting social responsibility) significantly affect desirable market value, motivational commitment of employees and acceptance of prominent stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Survival
  • Accounting Sustainability
  • PLS
 
-         تاری، غ.1391. بررسی اثرات میانگین اشتغال و سرمایه گذاری در صنعت بر بقای شرکت های جدید. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 5(4): 121-136.
-         خاکی، غ. 1390. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات بازتاب.
-         داوری، ع.، رضازاده. آرش. 1393. مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، چاپ دوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
-         رسولی قهرودی، م.، فخرایی.ا. 1396. تاثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر بقای شرکت ها در بورس اوراق بهادار، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 22(1): 73-101.
-         سیدعباس زاده، م.، امانی ساری لگلو، ج.، خضری آذر، ه. پاشوی. ق.13931. مقدمه ای بر مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ارومیه.
-         صالحی،م.، حجازی، ر.، طالب نیا، ق.، امیری. ع. 1398. ارائه الگوی تعدیلی از مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از ریسک درماندگی مالی و چرخه عمر شرکت، راهبرد مدیریت مالی، 7(1): 95-122.
-         مدهوشی، م.، نصیری. آ.1389. تأثیر ویژگی‌های صنعت بر بقای شرکت‌های تازه‌وارد؛ مطالعه موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران، مدیریت اجرایی، 10(1): 127-147.
-      مدهوشی، مهرداد.، تاری. غ. 1386. تأثیر سرمایه اولیه در بقای شرکت‌های تولید کوچک و متوسط در ایران. دانش و توسعه، 2(20): 147-166.
-         نمازی، م.، رجب دری. ح. 1396.  بررسی تعامل سازه های الگوی توسعه پایدار اخلاق حرفه ای حسابداری با استفاده از فن دیمتل، پژوهش های حسابداری مالی، 9(1): 71-90.
-         نمازی، م.، کرمانی. ا. 1387. تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، 15(35): 83-100.
-         وفقی، ح.، داراب.ر. 1397. رویکرد مدل معادلات ساختاری در تحلیل سه سطحی درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 6(3): 189-215.
-          Ali, I., Rehman, K. U., Ali, S. I., Yousaf, J., & Zia, M. (2010). Corporate social responsibility influences, employee commitment and organizational performance. African journal of Business management, 4(13), 2796-2801.
-          Aman, H., & Nguyen, P. (2008). Do stock prices reflect the corporate governance quality of Japanese firms?. Journal of the Japanese and International Economies, 22(4), 647-662.‏
-          Anand, G., Ward, P. T., Tatikonda, M. V., & Schilling, D. A. (2009). Dynamic capabilities through continuous improvement infrastructure. Journal of operations management, 27(6), 444-461.
-          Andriof, J., Waddock, S., Husted, B., & Rahman, S. S. (2017). Unfolding stakeholder thinking: Theory, responsibility and engagement. Routledge.
-          Aragón-Correa, J. A., & Rubio-Lopez, E. A. (2007). Proactive corporate environmental strategies: myths and misunderstandings. Long Range Planning, 40(3), 357-381.
-          Audretsch, D. B., Houweling, P., & Thurik, A. R. (2000). Firm survival in the Netherlands. Review of industrial organization, 16(1), 1-11.‏
-          Banerjee, S., Kauffman, R. J., & Wang, B. (2007). Modeling Internet firm survival using Bayesian dynamic models with time-varying coefficients. Electronic Commerce Research and Applications, 6(3), 332-342.‏
-          Becchetti, L., & Trovato, G. (2011). Corporate social responsibility and firm efficiency: a latent class stochastic frontier analysis. Journal of Productivity Analysis, 36(3), 231-246.‏
-          Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2003). Consumer–company identification: A framework for understanding consumers’ relationships with companies. Journal of marketing, 67(2), 76-88.‏
-          Brammer, S., Millington, A., & Rayton, B. (2007). The contribution of corporate social responsibility to organizational commitment. The International Journal of Human Resource Management, 18(10), 1701-1719.‏
-          Branco, M. C., & Rodrigues, L. L. (2008). Factors influencing social responsibility disclosure by Portuguese companies. Journal of business Ethics, 83(4), 685-701.‏
-          Bushman, R. M., Piotroski, J. D., & Smith, A. J. (2004). What determines corporate transparency?. Journal of accounting research, 42(2), 207-252.‏
-          Cernusca, L. (2007). Ethics in accounting: The WorldCom inc. scandal. Lex ET Scientia Int'l J., 14, 239.‏
-          Chin, W. W., Marcolin, B.L., and Newsted, P.R., (2003). A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study, Information systems research, 14(2), PP: 189-217
-          Choo Huang, C., Luther, R., Tayles, M., & Haniffa, R. (2013). Human capital disclosures in developing countries: figureheads and value creators. Journal of Applied Accounting Research, 14(2), 180-196.‏
-          Clarkson, M. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. Academy of management review, 20(1), 92-117.‏
-          Daske, H., Hail, L., Leuz, C., & Verdi, R. (2013). Adopting a label: Heterogeneity in the economic consequences around IAS/IFRS adoptions. Journal of Accounting Research, 51(3), 495-547.‏
-          Davari, A., and Rezazadeh, A., (2014), Structural Equation Modeling with PLS Software, Second Edition, Tehran, Jahad University Press, (In Persian).
-          Dellana, S., & West, D. (2016). Survival analysis of supply chain financial risk. The Journal of Risk Finance, 17(2), 130-151.‏
-          Falck, O., & Heblich, S. (2007). Corporate social responsibility: Doing well by doing good. Business Horizons, 50(3), 247-254.‏
-          Foster, D., & Jonker, J. (2005). Stakeholder relationships: the dialogue of engagement. Corporate Governance: The international journal of business in society, 5(5), 51-57.‏
-          Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge university press.‏
-          Freeman, R. Edward.(1984). Strategic Management, A Stakeholder Approach. Massachusetts, Pitman.
-          Greening, D. W., & Turban, D. B. (2002). Corporate social performance as a competitive advantage in attracting a quality workforce. Business & Society, 39(3), 254-280.‏
-          Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., and Tatham, R.L., (2006), Multivariate data analysis 6th Edition. Pearson Prentice Hall, New Jersey. Humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, PP: 49-74
-          Hopwood, A. G., Unerman, J., & Fries, J. (Eds.). (2010). Accounting for sustainability: Practical insights. Earthscan.‏
-          Johnson, G., & Scholes, K. (1999). Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall. Europe.‏
-          Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., & Regnér, P. (2011). Exploring strategy. Financial Times Prentice Hall.‏
-          Keller, A. C., Smith, K. T., & Smith, L. M. (2007). Do gender, educational level, religiosity, and work experience affect the ethical decision-making of US accountants?. Critical perspectives on accounting, 18(3), 299-314.‏
-          Khaki, G.R., (2011), Research Methodology with a Thesis Approach, Eighth Edition, Tehran, Baztab Publishing (In Persian).
-          Kusnetzky, Dan, (2010), Microsoft: market share, growth and market value.,http://www.zdnet.com/blog/virtualization/microsoft-market-share-growth-and-market-value/1977.
-          Lee, J., Park, S.Y., Baek, I. and Lee, C.S., (2008), the impact of the brand management system on brand performance in B–B and B–C environments, Industrial marketing management, 37(7), PP: 848-855
-          Linck, J. S., Lopez, T. J., & Rees, L. (2007). The valuation consequences of voluntary accounting changes. Review of Quantitative Finance and Accounting, 28(4), 327-352.‏
-          Luo, X., & Bhattacharya, C. B. (2006). Corporate social responsibility, customer satisfaction, and market value. Journal of marketing, 70(4), 1-18.‏
-          Madhoshi, M., and Nasiri, A., (2010), the Impact of Industry Features on the Survival of Newly-Entered Companies; Case Study: Conversational Industries of Mazandaran Province, Executive Management, Year 10, Issue 1, Successive 38, PP: 127-147 (In Persian).
-          Madhoshi, M., and Tari, G., (2007), The Impact of Primary Capital on the Survival of Small and Medium-Sized Enterprises in Iran, Knowledge and Development, Issue 20, PP: 147-166 (In Persian).
-          Marion, Allison M. and Cengage, Gale, (2011). Ethics in Accounting, Encyclopedia of Business and Finance., http://www.enotes.com/business-finance encyclopedia/ethics-accounting.
-          Marzuki, M., Subramaniam, N., Cooper, B., and Dellaportas, S., (2017), Accounting academics’ teaching self-efficacy - and ethics integration in accounting courses: A Malaysian study, Asian Review of Accounting, Vol. 25. PP: 1-39
-          Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (2013). Employee—organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover. Academic press.‏
-          Namazi, M., and Kermani, E., (2008), Investigating the Effects of Ownership Structure on The Performance of the Companies Accepted in the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, Vol. 15, PP: 83-100 , (In Persian).
-          Namazi, M., and Rajabdari, H., (2016), Studying the Interaction of Constructs of the Model of Sustainable Development Professional Accounting Ethics via DEMATEL Technique, Financial Accounting Research, Year 9, Issue 1, PP: 71-90, (In Persian).
-          Persson, Helena, (2004). The Survival and Growth of New Establishments in Sweden, 1987-1995 Small Business Economics, 23, 423–440.
-          Pothong, O., & Ussahawanitchakit, P. (2011). Sustainable accounting and firm survival: An empirical examination of Thai listed firms. Journal of Academy of Business and Economics, 11(3), 1-28.‏
-          Provan, K. G., & Lemaire, R. H. (2012). Core concepts and key ideas for understanding public sector organizational networks: Using research to inform scholarship and practice. Public Administration Review, 72(5), 638-648.
-          Rasool Qahrvadi, M., and Fakhraei, E., (2017), the Effect of Capital Structure and Ownership Structure on the Survival of Companies in the Stock Exchange, Quarterly of Planning and Budget, Vol. 23, No. 1, PP: 73-101(In Persian).
-          Salehi, M., Hejazi, R., Talibnia, G., and Amiri, A., (2019), Presentation of a model of capital asset valuation models using financial distress risk and company life cycle, Financial Management Strategy, Seventh Year, Vol. 1, PP: 95-12, (In Persian).
-          Sayed Abbaszadeh, M.M., Amani Sarie Leglo, J., Khezri Azar, H., and Pashaei, Q., (2012), An Introduction to Structural Equation Modeling by PLS Method and Its Application in Behavioral Sciences, First Edition, Urmia University Press (In Persian).
-          Schwartz, M. (2009). Beyond incubation: an analysis of firm survival and exit dynamics in the post-graduation period. The Journal of Technology Transfer, 34(4), 403-421.‏
-          Simsek, Z., & Heavey, C. (2011). The mediating role of knowledge‐based capital for corporate entrepreneurship effects on performance: A study of small‐to medium‐sized firms. Strategic Entrepreneurship Journal, 5(1), 81-100.‏
-          Steers, R. M., Mowday, R., & Porter, L. (1982). Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover. New York: Academic.‏
-          Tari, G., (2012), Investigating the Effects of Average Occupation and Investment in the Industry on the Survival of New Companies, Financial Knowledge Analysis of Securities, Vol. 5, No. 4, PP: 121-136 (In Persian).
-          Vaghefi, S.H., and Darabi, R., (2018), The Structural Equation Modeling Approach in Three-Level Analysis of Financial Distress in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange, Financial Management Strategy, Vol. 6, Issue 3, PP: 189-215, (In Persian).
-          Vance, Robert J, (2006), Engagement and Commitment A guide to understanding, measuring and increasing engagement in your organization., http://www.cpms.osd.mil.
-          Wahlqvist, I. (2014). The Capital Structure, Ownership and Survival of Newly Established Family Firms (Doctoral dissertation, BI Norwegian Business School).‏
-          Wang, H., Tong, L., Takeuchi, R., and George, G., (2016), corporate social responsibility: An overview and new research directions: Thematic Issue on Corporate Social Responsibility
-          Williams, C. C. (2005). Trust diffusion: The effect of interpersonal trust on structure, function, and organizational transparency. Business & Society, 44(3), 357-368.‏
-          Wilson, N., Wright, M., & Scholes, L. (2013). Family business survival and the role of boards. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(6), 1369-1389.‏
-          Xian-hua, Z. H. O. U., Wei, H. A. N., & Yu-zhou, W. A. N. G. (2010). The market reaction on the human resources information disclosure in Chinese listed companies. Journal of Modern Accounting and Auditing, 6(5), 37.‏