سنجش اثر چرخه سیاسی بر شاخص کل وشاخص قیمت وبازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از متغیرهای کلان سیاسی یعنی چرخه سیاسی برعملکرد بورس می پردازد. چرخه سیاسی یک چرخه چهارساله است که براساس این چرخه،بازده بورس اوراق بهادار دردوسال اول یک دولت پایین تر از دوسال دوم همان دولت است.همچنین بررسی عملکرد سالهای مختلف یک دولت به وسیله فورستر واسکمیتز نشان می دهد که بازده بورس درسال دوم نسبت به سالهای دیگر دولت پایین تر است. این پژوهش دربورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی مردادماه 1380 تا آبان ماه 1391 انجام شده است که دراین پژوهش بازده بورس براساس دو شاخص یعنی شاخص کل قیمت وشاخص کل قیمت وبازده نقدی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، هیچ رابطه معناداری بین متغیر مستقل (چرخه سیاسی)ومتغیرهای وابسته(بازده شاخص کل قیمت ،بازده شاخص کل قیمت وبازده نقدی) وجودندارد.به عبارت دیگر هیچ تفاوت معناداری بین عملکردبورس درنیمه اول ونیمه دوم تصدی دولت وجودندارد.همچنین نتایج نشان می دهدکه هیچ تفاوت معناداری بین عملکرد بورس در چهارسال مختلف تصدی دولت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurment Impact of Political cycle on price Index , dividend and price Index of Tehran Exchange

نویسندگان [English]

  • fredon rahnema rodphosti 1
  • ghasem gholamlo 2
1 islamic azad university
2 isalamic azad university
چکیده [English]

Abstract This study examines the impact of political cycle on Tehran stock Exchange performance. Political cycle is a four-year cycle that Is known to political business cycle and Presidential cycle. Political cycle theory shows that stock returns fall during the first half of a presidency, and rise during the second half of a presidency.Also Stock market performance in different years from a government in USA Indicated stock returns is lower in the second year than in other years.In this study, stock market performance is measured by Exchange price Index return , Exchange dividend and price Index return. The research method is based on the goal, application and is based on the method descriptive .we used two methods to collect data and content,library method and Using the Exchange documents. The study used descriptive and inferential statistics. Statistical analysis was performed using SPSS software. The results of this research indicate that There is"nt significant relationship Between the independent variable (Political cycle) and dependent variables ( price Index return , dividend and price Index return ). In other words, there is no significant difference between Thehran stock performance (Basis of two indicators) the first half and second half of a presidency. Also, there is no significant difference between Thehran stock performance the different years of a presidency.In summary , this research shows Tehran Stock Exchange does not follow the political cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Stock Exchange
  • political cycle
  • Exchange price Index
  • Exchange dividend and price Index
منابع

1- اسلامی بیدگلی، غلامرضا، هیبتی، فرشاد، رهنمای رودپشتی، فریدون، (1388)، تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری ومدیریت سبداوراق بهادار، چاپ سوم، تهران، پژوهشکده اموراقتصادی.

2- پورکاظمی، محمدحسین، درویشی، باقر، شهیکی تاش، محمدنبی، (1386)، "سیکل‌های تجاری سیاسی (مطالعه موردی کشورایران)"، فصلنامه بررسی های اقتصادی، دوره4، شماره4، ص 137-160.

3- حاتمی، عباس، (1389)، "سیکل‌های تجاری سیاسی: استدلال‌هایی سیاسی برای بی‌ثباتی‌های اقتصادی"، دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 7، دوره جدید، ص 143-174.

4-Allvine, F. C. , & O’Neill,  D. E. (1980).  "Stock market returns and the presidential election cycle. Implications for market efficiency".  Financial Analysts Journal (September October), pp 49-56.

5-Booth,J. R. ,Booth,L. C. ,(2003). "Is presidential cycle in security returns Merely are flection of business conditions?" Review of Financial Economics, Vol 12, pp 131–159.

6- Christos. P, David. A. s, Harry. J. T, (2000). "Political election and the resoulion of uncertainty: The international evidence". Journal of Banking & Finance Vol 24, pp 1575 -1604.

7-Drazen, A. (2000) " The Political Business Cycle after 25 Years" , NBER

Macroeconomics Annual, Vol 15.

8-Foerster, S. R. ,&Schmitz,J. J. (1997). "The transmission of U. S. election cycles to international stock returns". Journal of International Business Studies, pp1–27.

9-Huang,  R. D. (1985). “Common  stock  returns  and  presidential  elections".  Financial Analysts Journal(March/April), pp 58-61

10-M. Gartner, K. W. Wellershoff, (1995). "Is there an election cycle in American stock returns?" International Review of Economics &Finance, Vol 4 , pp 387-410.

11-Nordhaus, W.  D. (1975). " The  political  business  cycle".  Review of Economic Studies, Vol 42, pp 169- 190.

12-Santa-Clara, P. ,&Valkanov,R. (2003). "The presidential puzzle: Political cycles and the stock market". Journal of Finance, Vol 58 , No 5 ,pp 1841–1872.

13-Schultz, K. (1955) "The Politics of Political Business Cycle" British

Journal of Political Science, Vol 25, N 1.

14-Torkzade Mohsen, khademi Moghadam Abdollah ,(2009),"Survey on relationship between political events and Tehran stock exchange performance",The Review of Financial and Accounting Studies, Vol 2,pp 39-43.              

15-Umstead, D. A. (1977). “Forecasting  stock  market  prices".  The Journal of Finance, Vol 32 , pp 427-441.

16-Wing-Keung Wong, Michael McAleer,(2009). "Mapping the Presidential Election Cycle in U. S". Mathematics and Computers in Simulation, Vol 79 , pp 3267–3277.