بررسی تحلیلی تأثیر تفکیک جریان‌های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی بر توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی و سودهای آتی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف پژوهش حاضر مشخص­کردن خصوصیات جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی عادی و غیرعادی در زمینۀ پیش‌بینی جریان‌های نقدی و سود آتی است. در این راستا، چهار فرضیه تدوین و برای آزمون این فرضیه­ها با استفاده از مدل جونز (1991) و مدل جیان مینگ (2007) هر یک از جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی به دو بخش عادی و غیرعادی تفکیک شد و توانایی این اجزاء در پیش‌بینی جریان‌های نقدی و سود آتی تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج آزمون نمونۀ پژوهش شامل 51 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ 1381 تا 1391 نشان دادند، توانایی جریان‌های نقدی عادی از جریان‌های نقدی غیرعادی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی و سود آتی بیشتر است و توانایی اقلام تعهدی عادی از اقلام تعهدی غیرعادی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی کمتر و در پیش‌بینی سود آتی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Review of Separation of Operating Cash Flow and Accruals on the Ability to Predict Future Cash flows and Profits

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Aghaei 1
  • Sahar Sepasi 1
  • Morteza Kazempour 2
1 tarbiat modares university
2 tarbiat modares university
چکیده [English]

The aim of this research is to specify the characteristics of normal and abnormal cash flows in conjunction with normal and abnormal accruals in predicting future cash flows and earnings, and they are used to analyze the quality of earnings. Each of cash flows and accruals are decomposed into two components, i.e. normal and abnormal. To do so, Jones and Jianming’s models (2007) are used and then the ability of these components concerning the prediction of future cash flows and earnings is studied. The research hypotheses were tested using the data elicited from six groups of the firms that participated in this research. In this research, quantitative data analysis, and descriptive and inferential estimation were used simultaneously. The gathered data, after preparation and estimation were put through Excel software program and then its final analysis was done using SPSS software. The ability of the prediction of earning components was tested by the parameters of these components. Based on the obtained results of data analysis in all of the firms, the ability of normal cash flows was more than that of abnormal cash flows in predicting future cash flows and earnings, and the ability of normal accruals was less than that of abnormal accruals in predicting future cash flows, however, it was greater than abnormal accruals in predicting future earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operating cash flow
  • Normal cash flow
  • Abnormal cash flow
  • Normal accruals
  • Abnormal Accruals
-      به‌آیین، ص. (1387). «تأثیر تفکیک جریان‌های نقدی عملیاتی بر توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی و سود آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز.
-       ثقفی،ع.و‌هاشمی‌،ع. (1383). «بررسی تحلیلی رابطه بین جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی:ارایه مدل برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی». فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران،دوره 11، شماره 4، صص 29-52.
-       صفر زاده، م.ح. و عرب مازار یزدی، م. ( 1386). «تفکیک سود و پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی».  فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران دوره 14، شماره 3، صص 110-77.
-       ظریف فرد، ا.و ناظمی، ا. (1383).«بررسی نقش سود حسابداری و جریان‌های نقدی در سنجش عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».  فصلنامهبررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، دوره 11، شماره 3، صص 120-93.
-       عرب مازار یزدی، م. (1374). «محتوای افزاینده اطلاعاتی جریان‌های تعهدی و نقدی».  پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران.
-       عرب مازار یزدی، م.، مشایخی، ب. و رفیعی، ا. (1385). «محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران». فصلنامهبررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، دوره 13، شماره1، صص 118-99.
-       کردستانی، غ. (1374). «توانایی سود برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی و سودهای آتی». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
-       محمودآبادی، ح. و منصوری، ش. (1390).«نقش اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی». حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه،دوره3، شماره 10، صص 1-17.
-       مدرس، ا. و عباس زاده، م.ر. (1387). «بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزای تعهدی و جریان‌های نقدی بر کیفیت سود پیش‌بینی شده».  مجله دانش و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، دوره 15، شماره 24، صص 255-212.
-       میرفخرالدینی،ح.، معین الدین، م. و ابراهیم پور، ع. (1388). «مقایسه توانایی جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، دوره 16، شماره55، صص 116-99.
-       هاشمی،ع.، صمدی، س. و  سروش یار، ا. (1389). «ارزیابی توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش‌بینی سود غیرعادی و تعیین ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».  پژوهش‌های حسابداری مالی، دانشگاه اصفهان،دوره 2، شماره1، صص 112-93.
-      Dechow, P. M., Kothari, S. P., Watts, R. L. (1998). “The relations between earnings and  cash flows”. Journal of Accounting and Economics. Vol.25, No.2, pp. 133 – 168
-      Gomez, X. G., Okumura, M., & Kunimura, M.‌ (2000). “Discretionary Accrual and models and Accounting Process”. Nagoya City University Working Paper No.259. 
-      Hirshleifier, D., Ei, H. & Seiw, H.T.(2009). “accrual, cash flows, and aggregate stock returns”. Journal of financial economic, Vol.91, No.3, pp. 389-406
-      Jones, J., )1991(.“Earnings management during import relief investigations”. Journal of Accounting Research, Vol.29, No.2, pp. 193 – 228
-      Miclnnis, J., & Collins, D.W. (2011). “The effect of cash flow forecasts on accrual quality and benchmark beating”. Journal of Accounting and Economics, Vol.51, No.3, pp. 219-239
-      Ye, J. (2006). “Accounting accruals and tests of earning management”. Working Paper, Baruch College. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1003101.
-      Ye, J. (2007). “Abnormal Operating Cash Flows: Implication for Financial Forecasting and the prediction of Earnings Restatements”. Working Paper, Baruch College.