دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، دی 1393 (پیاپی 7)