بررسی تأثیر استقلال هیأت‌ مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز و حسابدار رسمی، استاد حسابداری دانشگاه شیراز، نویسنده مسول

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استقلال هیأت‌ مدیره بر رابطه­ بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته ‌شده در بورس تهران است. برای آزمون فرضیه­های پژوهش داده­های مربوط به 135 شرکت در بازه زمانی 1392-1383 به روش تحلیل داده­های ترکیبی با استفاده از نرم افزار EViews 6 تجزیه‌ و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با کیفیت گزارشگری مالی و استقلال هیأت‌ مدیره رابطه منفی و معنادار و بین استقلال هیأت‌ مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی هر چه استقلال هیأت مدیره افزایش یابد، از کارایی بیش‌تری برخوردار خواهد بود و نیز میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاهش خواهد یافت و با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی بهبود می‌یابد. هم‌چنین، نتایج پژوهش نشان داد که استقلال هیأت‌ مدیره، بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که استقلال هیأت‌ مدیره یک عامل تعدیلی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effect of the Board of Directors’ Independency on the Relationship between Information Asymmetry and Financial Reporting Quality of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Mahdavi 1
  • Ehsan Kermani 2
1 Associate Prof. of Accounting, University of Shiraz
2 Ph.D. Student in Accounting, University of Shiraz
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of board of directors’ independency on the relationship between information asymmetry and financial reporting quality of the companies listed in Tehran Stock Exchange. To test the research hypotheses, the data of 135 companies listed in Tehran Stock Exchange during a ten- year-period (2004-2013) were analyzed using combinational data method and Eviews 6. The results indicate a negative significant relationship between board of directors’ independency and financial reporting quality and a positive significant relationship between board of directors’ independency and information asymmetry. That is, as board of directors’ independence increases, board efficiency increases too and the level of information asymmetry decreases afterward; besides, decreases in information asymmetry lead to increase in financial reporting quality. Moreover, the results show that board of directors’ independency affects the relationship between information asymmetry and financial reporting quality. In other words, it can be considered that board of directors’ independency is a moderating factor in the relationship between information asymmetry and financial reporting quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Board independency
  • Information Asymmetry
  • quality of financial reporting
-       احمدپور کاسگری، احمد؛ عجم، مریم. (1389). «بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 11، صص 107-124.
-       ثقفی، علی؛ مرادی جز، محسن؛ سهرابی، حسینعلی. (1393). «رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نا اطمینانی محیطی»، فصلنامه دانش حسابداری، شماره 17، صص 7-27.
-       حساس یگانه، یحیی؛ شعری، صابر؛ خسرونژاد، سید حسین. (1387). «رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی‌ها و اندازه شرکت با مدیریت سود»، مطالعاتحسابداری، شماره 24، صص 79-115.
-       خدامی پور، احمد؛ خورشیدی، علی­رضا؛ شیرزاد، علی. (1392). «اثر کیفیت افشا بر انواع مدیریت سود»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 4، صص 21-38.
-       خواجوی، شکراله؛ علیزاده، وحید. (1393). «بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 42، صص 89-114.
-       دامن افشار، نرگس. (1390). «ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور.
-       دستگیر، محسن؛ آقانقی، جواد؛ رساییان، امیر. (1391). «تأثیر برخی ابزارهای حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون اعلام سود فصلی با استفاده از روش خود بازگشت برداری»، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، دوره 4، شماره 15، صص 63-83.
-       رزمیان فیض آبادی، علی رضا؛ هشی، عباس. (1392). «تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه دانش حسابداری، شماره 13، صص 105-127.
-       ستایش،‌ محمدحسین؛ کاظم‌نژاد، مصطفی. (1391). «شناسایی‌ و ‌تبیین ‌عوامل ‌مؤثر بر کیفیت‌ آمار ‌اطلاعات‌ شرکت‌های ‌پذیرفته ‌شده ‌در‌ بورس اوراق بهادار تهران»، ‌مجله‌ پیشرفت‌های ‌حسابداری، شماره 4، صص 49-79.
-       سید عباس‌زاده‌، میرمحمد. (1380)؛ روش­های عملی پژوهش در علوم انسانی. چاپ اول، ارومیه‌: دانشگاه ارومیه‌.
-       قائمی، محمدحسین؛ وطن­پرست، محمدرضا. (1384). «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 12 (41)، صص 85-103.
-       کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1392). اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی، استانداردهای حسابداری.
-       محمودزاده باغبانی، سعید؛ پورغفار دستجردی، جواد. (1393). «تأثیر ساختار هیئت مدیره بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال دوم، شماره 5، صص 105-120.
-       مرادی، مهدی؛ سعیدی، مجتبی؛ رضایی، حمیدرضا. (1392). «بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه‌های نمایندگی»، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 7، صص 35-53.
-       مشایخ، شهناز؛ اسماعیلی، مریم. (1385). «بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های اصول راهبری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 45، صص 25-44.
-       مهدوی، غلامحسین؛ منفرد مهارلوئی، محمد. (1390). «ترکیب هیأت ‌مدیره و هزینه‌های نمایندگی (بررسی مفروضات تئوری مباشرت در شرکت‌های ایرانی)»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 10، صص 84-102.
-       مهرانی، کاوه؛ بیک بشرویه، سلمان؛ شهیدی، زهره. (1393). «رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی»، فصلنامه پژوهش حسابداری، دوره 3، شماره 4، صص 1-19.
-       نمازی، محمد؛ خواجوی، شکراله. (1383). «سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش‌بینی ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 38، صص 93-119.
-       نوروش، ایرج؛ کرمی، غلامرضا؛ وافی ثانی، جلال. (1388). «برسی رابطه سازوکارهای نظام راهبردی شرکت و هزینه نمایندگی شرکت­های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات حسابداری، شماره 1، صص 4-27.
-       وکیلی فرد، حمیدرضا؛ علی­اکبری، مونا. (1388). «تأثیر به ‌کارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجلهحسابداری مدیریت، سال دوم، شماره سوم، صص 77-87.
-       Ambrose, B. and Bian, X. (2009). “Stock Market Information and REIT Earnings Management”, The Pennsylvania State University.
-       Bektas, E. and Kaymak, T. (2009). “Governance Mechanisms and Ownership in an Emerging Market: The Case of Turkish Banks”, Emerging Markets Finance and Trade, No. 45, Vol. 6, pp.20-32.
-       Bradbury, M., Mak, Y. and Tan, S. (2006). “Board Characteristics, Audit Committee Characteristics and Abnormal Accruals”, Pacific Accounting Review, No. 18, pp.47-68.
-       Cai, J., Liu, Y. and Qian, Y. (2009). “Information Asymmetry and Corporate Governance”, Drexel College of Business Research Paper No. 2008-02.available at:
-       http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1082589.
-       Chaney, S. K. and Lewis, C. M. (1995). “Earnings Management and Firm Valuation under Asymmetric Information”, Journal of Corporate Finance: Contraction, Governance and Organization, Vol. 1, pp.319-345.
-       Coleman, A. K. (2007). “Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Ghanaian Companies”, Corporate Ownership and Control, Vol. 2, No.4, pp.123-132.
-       Cooke, T. E. (1991). “An Assessment of Voluntary Disclosure in the Annual Reports of Japanese Corporations”, The International Journal of Accounting, Vol. 26, pp.174-189.
-       Cormier, D., Ledoux, M. J. E., Magnan, M. and Aerts, W. (2010). “Corporate Governance and Information Asymmetry between Managers and Investors”, Corporate Governance, Vol. 10(5), pp.574-89.
-       Cormier, D., Sylvain, H. and Marie, L. (2013). “The Incidence of Earnings Management on Information Asymmetry in an Certain Environment: Some Canadian Evidence”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 22, pp.26-38.
-       Fama, E. F. and Jensen, M. C. (1983). “Scparation of Ownership and Control”, Journal of Law and Economics, Vol. 26, pp.327-349.
-       Firth, M., Fung, P. and Rui, O. (2007). “Ownership, Two-tier Board Structure, and the Informativeness of Earnings: Evidence from China”, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 26, No. 4, pp.463-496.
-       Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. and Schipper, K. (2005). “The Market Pricing of Accruals Quality”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 39, pp.295-327.
-       Gao, W. and Zhu, F. (2015). “Information Asymmetry and Capital Structure Around the World”, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 32, pp.131-159.
-       Ghosh, A. and Tang, C. Y. (2015). “Assessing Financial Reporting Quality of Family Firms: The auditors' perspective”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 60, pp.95-116.
-       Gomariz, M. F. C. and Ballesta, J. P. S. (2014). “Financial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiency”, Journal of Banking & Finance, Vol. 40, pp.494-506.
-       Hermalin, B. E. and Weisbach, M. S. (1991). “The Effects of Board Composition and Direct Incentives on Firm Performance", Financial Management, 20 (4), pp.101-112.
-       Hillier, D., Hodgson, A. and Kiwia, B. (2008). “Board Structure, Information Asymmetry, Cost Capital”, Centre for advanced Studies in Finance.
-       Kanagaretnam, K., Lobo, G. J. and Whalen, D. J. (2007). “Does Good Corporate Governance Reduce Information Asymmetry Around Quarterly Earnings Announcements”, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 26(4), pp.497–522.
-       Karamanou, I. and Vafeas, N. (2005). “The Association between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earnings Forecasts: An Empirical Analysis”, Journal of Accounting Research, Vol. 43, pp.453-486.
-       Kim, J. and Sohn, B. C. (2008). “Real Versus Accrual-based Earnings Management and Implied Costs of Equity Capital”, Working Paper, City University of Hong Kong and City University of Hong Kong (CityUHK).
-       Kothari, S. P., Leone, A. J. and Wasley, C. E. (2005). “Performance Matched Discretionary Accrual Measures”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 39, No. 1, pp.163-197.
-       Lafond, R. and Watts, R. (2008). “The Information Role of Conservatism”, The Accounting Review, Vol. 83, pp.443-478.
-       Levitt, A. (1998). “The Importance of High-Quality Accounting Standards”, Accounting Horizons, Vol. 12, pp.79-82.
-       Liao, C. H. (2009). “Does Corporate Governance Reduce Information Asymmetry of Intangibles?” Doctoral Dissertation, Cace Western Reserve University.
-       Lim, S., Matolcsy, Z. and Chow, D. (2007). “The Association between Board Composition and Different Types of Voluntary Disclosure”, European Accounting Review, Vol. 16, No. 3, pp.555-583.
-       Matoussi H., Karaa, A. and Maghraoui, R. (2004). “Information Asymmetry, Disclosure Level and Securities Liquidity in the BVMT”, Finance India, Vol. 18 SPI, pp.547-557.
-       O'Hara, M. and Oldfield, G. (1986). “The Microeconomics of Market Making”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 21, pp.361-376.
-       Petersen, C. and Plenborg, T. (2006). “Voluntary Disclosure and Information Aasymmetry in Denmark”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 15, pp.127-149.
-       Richardson, V. (2000). “Information Asymmetry and Earnings Management: Some Evidence”, Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 15, pp.325-347.
-       Ryan, H. (1996). “The Use of Financial Ratios as Measures of Determinants of Risk in the Determination of the Bid-Ask Spread”, Journal of Financial and Strategic Decisions, Summer, pp.33-40.
-       Senta-atmaja, L., Janto, H. and Tanewski, G. (2008). “Earnings Management, Board Structure and Family Ownership”, Department of Accounting and Finance, Monash University, 28th Februa.
-       Venkatesh, P. C. and Chiang, R. (1986). “Information Asymmetry and the Dealer's Bid-ask Spread: A Case Study of Earnings and Dividend Announcements”, The Journal of Finance, Vol. 41, No. 5, pp.1089 -1102.
-       Verdi, R. S. (2006). “Financial Reporting Quality and Investment Efficiency”, Working paper, University of Pennsylvania.
-       Yekini, K. C., Adelopo, I., Andrikopoulos, P. and Yekini, S. (2015). “Impact of Board Independence on the Quality of Community Disclosures in Annual Reports”, Accounting Forum, In Press, Corrected Proof, Available online 22 June 2015.