گزارش بهمن 1397 لغایت اردیبهشت 1398

گزارش بررسی مقالات در فصلنامه راهبرد مدیریت مالی 

136

تعداد مقالات رسیده

52

مقالات در حال داوری

6

مقالات نیازمند بازنگری

39

مقالات در نوبت چاپ

2

مقالات پذیرش شده

52

مقالات عدم پذیرش شده

5

 مقالات پس گرفته شده

17

مقالات در دست بررسی

250روز

متوسط زمان انتظار چاپ

53روز

مدت انتظار جهت دریافت نتیجه