تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارش‌گری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری و مالی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، نویسنده مسئول

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده

پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارش­گری مالی در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1391- 1387 پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل114شرکت می­باشد. برای محاسبه درجه هموارسازی سود دو شاخص تاکر و زاروین (TZ) و آلبرت و ریچاردسون (AR) به کار برده شده است. شاخص کیفیت گزارش­گری مالی در این پژوهش، رابطه بین سود دوره جاری و جریان‌های نقد دوره بعد می­باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیان می‌کند که بین حاکمیت شرکتی و درجه هموارسازی صورت گرفته رابطه کمی وجود دارد. زیرا از بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی تنها امتیاز کیفیت و افشا و درصد سهامداران عمده با درجه هموارسازی سود رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج حاصله نشان می­دهد که درجه هموارسازی صورت گرفته در سطح "سود خالص" در هیچ یک از دو روش هموارسازی سود، نتوانسته باعث افزایش ارتباط بین سود دوره جاری و جریانات دوره بعد شود. بنابراین هموارسازی صورت گرفته در این سطح، ازآگاهی­بخشی برخوردار نمی­باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Relationship between Corporate Governance, Income Smoothing and Quality of Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • Daryush Damoori 1
  • Narges Mahdiabadi 2
1 yazd university
2 yazd university
چکیده [English]

The present research deals with the analysis of the relationship between corporate governance, income smoothing and financial reporting quality in the listed companies in Tehran Stock Exchange during the years 2008-2012. The sample includes 114 companies. In order to compute income smoothing degree, the two indexes of Tucker and Zarwin (TZ) (2006), and Albert and Richardson (AR) (1990) have been used. The index of financial reporting quality and informing in this research is the relationship between the profit of current period and subsequent cash flows. Data analysis has been performed by using multiple linear regression by compositional data. The results of the present research determine the weak relationship between corporate governance and income smoothing degree because among all corporate governance mechanisms, only quality and disclosure score and total stockholders' percentage had positive significant relationship with the level of income smoothing. In the level of "net income", income smoothing could not cause increasing the relationship between the profit of current period and subsequent cash flows positively in any of the two methods of AR and TZ, which shows that income smoothing has not caused informing in this level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Income Smoothing
  • Tucker and Zarwin method (TZ)
  • Albert and Richardson method (AR)
  • financial reporting quality
-       آقایی، محمدعلی و چالاکی، پری. (1388). "بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و سهامداران نهادی با مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه تحقیقات حسابداری، شماره 3، ص 87-68.
-       -احمدپور، احمد؛ ملکیان، اسفندیار و کردتبار، حسین. (1388) . "بررسی تأثیر مدیران غیر موظف و سرمایه‌گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود". فصلنامه تحقیقات حسابداری، شماره 4، صص 30-3.
-       -اسماعیل‌زاده مقری، علی؛ جلیلی، محمد و زند عباس آبادی، عباس. (1389). "بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران". مجله حسابداری مدیریت، دوره 3، شماره 7، صص. 91-79.
-       -ایزدی نیا، ناصر؛ آقانقی دهقی؛ جواد و رسائیان، امیر. (1391). "تاثیر ابزارهاى نظام راهبرى شرکتى بر عدم تقارن اطلاعاتى پیرامون اعلام سود شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه حسابداری مالی، شماره 13، صص 65-44.
-       -پورحیدری، امید؛ افلاطونی، عباس. (1385)."بررسی انگیزه‌های هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 44، ص 57 -69.
-       حجازی، رضوان؛ قیطاسوند، روح الله وکریمی، محمدباقر. (1390). "هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 18(63)، صص 80-63.
-       -حساس یگانه، یحیی؛ باغومیان، رافیک. (1384). "حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی". حسابدار رسمی، شماره 1، صص 45-86.
-       -حساس یگانه، یحیی؛ یزدانیان، نرگس. (1387). تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود. فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 17، صص 171- 151.
-       -حقیقت، حمید؛ رایگان، احسان. (1387). "نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پیش بینی سودهای آتی". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 15(54)، صص 46-33.
-       -رزمیان فیض آبادی،علیرضا؛ هشی، عباس. (1392). "تاثیر ترکیب هیات مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله دانش حسابداری، 4(13)، صص 127-105.
-       -ستایش، محمدحسین؛ قربانی، اصغر؛ گل محمدی، مریم. (1389). " بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات حسابداری، شماره 7، صص 51-34.
-       -ستایش، محمدحسین؛ ابراهیمی، فاطمه.(1391). "بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". دانش حسابداری، 3 (8)، صص 48-31.
-        -سجادی، سید حسین؛ فرازمند، حسن؛ جعفری پور، میثم.(1391). "تأثیر سهامداران عمده و تغییرات سود بر فرایند هموارسازی سود در شرکت­های بورسی"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 20، 5 ، صص 65.
-        Aczel, A.D. (2002).”Complete Business Statistics”, 5th Edition, McGraw-Hill, New York, N.Y.
-        Albert, W. D. & Richardson, F. M. (1990). “Income smoothing by economy sector”. Journal of  business finance and acconting, 17(5), pp.713.
-        Bamea, A. Ronen, J. & Sadan, S. (1975). “The Implefnentation of Accounting Objectives-An Application To Extraordinary Items”. The Accounting Review, 56-68.
-        -Bao, B. H. & Bao D. H. (2004).” Income Smoothing,Earnings Quality and Firm Valuation”. Journal of business Finance & Accounting, 31, pp.9-10.
-        Barnea, A.  Ronen, J. & Sadan, S. (1976).”Classificatory Smoothing of  Income with Extraordinary Items”. The Accounting Review, 51(1), pp.110-122.
-        -Brandt, M. Brav, A. Graham, J. & Kumar, A. (2010). “The Diosyncratic Volatility Puzzle: Time Trend or Speculative Episodes?” Review of Financial Studies, 23(2), pp.645-682.
-        Carlson, S. J. & Bathala, C. T. (1997). “Ownership Differences And Firms Income Smoothing Behavior”. Journal of business finance and accounting, 24, pp.179-182.
-        Chang, J. & sun, H. (2009).”Cross listed Foreign Firms Eearnings  informativeness , Earnings management and disclosure of Corporate Governance information under SOX”. The international  journal of accounting, 4, pp.1-32.
-        Chang, J. & Sun, H. (2010). “Does The Discclosure of Corporate Governance Structure Affect Firms Earning Quality?” Review of Accounting and Finance, 9(3), pp.212-243.
-        Chung, K. H. & Zhang, H. (2009). “Corporate Governance and Institutional Ownership”. Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), 46(1), pp.247-273.
-        Dechow, P. M. Sloan, R. G. & Sweeney, A. P. (1995), "Detecting of earnings management", Journal of accounting review, Vol. 70, No. 2, pp.193-225
-        Dey, A. (2005). “Corporate Governance and  Finacial Reporting. Doctoral Dissertation. (. Doctoral Dissertation),” University of Illinoise.
-        Dimitropoulos, P.E. & Asteriou,D. (2010). “The Effect of Board Composition on the Informativeness and Quality of Annual Earnings: Emperical Evidence from Greece,Reasearch”. in international Business and Finance,Vol.24, pp.190-205.  
-        Faello, J. (2012). “Comparing the Informativeness of Two Income Smoothing Measures”. Journal of Interdisciplinary Business Studies, vol. 1, pp.45.
-        Graham, J. Harway, c. & Rajgopal, S.(2005). “The Economic Implication of Corporate Financial Reporting”.Journal of Accounting and Economics.40, pp.3-73
-        Gordon, M. J. (1964). “Postulates, Principles and Research In Accounting”. The Accounting Review, 39(2), p.251-264.
-        Hepworth, S. R. (1953).”Smooth Period  Income”. The Accounting Review, 12, pp.32-39.
-        Kirschenheiter, M.; Melumad, N.(2005)” Earnings' quality and smoothing”. Working Paper, Columbia Business School
-        Kothari, S. Leone, A. & Wasley, C. (2005).”Performance Matched Discretionary Accrual Measures”. Journal of Accounting & Economics, 39(1), pp.163-197.
-        Michelson, S.E. Wanger, J. J. &  Wootton, C. (1995). “A Market Based Analysis of Income Smoothing”. journal of Business, finance & accounting, 22, pp.1179-1193.
-        Michelson, S. E. Jordan-Wagner, J. & Wooten, C. W. (2000). “The Relationship between the Smoothing of Reported Income and Risk-Adjusted Returns”. Journal of Economics and Finance, 24(2), pp.141-159
-        Ronen, J. & Sadan, S.(1981). “Smoothing Income Numbers: Objectives, Means and Implicatin”. Addision - Wesley PoP / Erback Series in accounting
-        Tucker, J.W. & Zarowin, P.A.(2006)” Does Income Smoothing Improve Earning Informativeness?”. The Accounting Review,81(1), pp.251-270.
-        Verriest, A. (2009). What Determines Change in Financial Reporting Quality? Job Market Paper.
-        Wayn, G. (2006) “Discussion of the Role of Accruals in Asymmetrically Recognition”, Journal of Accounting Research, 44(2).
-        Zhong,K, Gribbin,D.W. & Zheng,X. (2007) , “The Effect of Monitoring by Outside Block holders on Earnings Management”, Quarterly Journal of Busines  &  Economics, Vol. 46, No. 1.