ارتباط بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام با تاکید بر نقش میانجی پاداش هیات مدیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد تبریز

2 کارشناس ارشد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین هزینه‌های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام و نقش میانجی پاداش هیات مدیره در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای اندازه گیری هزینه‌های نمایندگی از مجموع رتبه‌های هشت معیار(جریان نقد آزاد، نسبت هزینه‌های عملیاتی، نسبت بکارگیری دارایی، نسبت مدیران غیرموظف، مالکیت نهادی، رقابت در بازار محصول، خطای پیش بینی سود و نوسان پیش بینی سود توسط مدیریت) و برای سنجش قیمت گذاری نادرست سهام به پیروی از پانتزالیس و پارک(2013) از مجموع رتبه های پنج شاخص(نسبت قیمت به ارزش ذاتی سهام، نسبت سرمایه به ارزش منتسب آن، ارزش بنیادی شرکت، نسبت ارزش بازار به میانه ارزش دفتری سهام و بازده غیرعادی سهام) استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این جامعه، تعداد 106 شرکت از 11 صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. دوره مورد بررسی، یک دوره 4 ساله در بین سال های 1388 تا 1391 می‌باشد، ولی برای اندازه گیری برخی از متغیرهای پژوهش از اطلاعات مالی سال های 1387 و 1392 نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین هزینه‌های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام ارتباط وجود ندارد و همچنین پاداش هیات مدیره بر ارتباط بین هزینه‌های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام تاثیر ندارد. بنابراین، هزینه‌های نمایندگی در ارتباط با قیمت گذاری نادرست سهام با درنظرگرفتن اهمیت پاداش هیات مدیره در بورس اوراق بهادار ایران نقشی را ایفا نمی‌کند و یک سازوکار به طور کامل بی اثر تلقی می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Agency Costs and Stock Mispricing with Emphasis on the Role of Intermediate Compensation of the Board

نویسندگان [English]

  • Yunes Badavarnahandi 1
  • Ghader Dadashzade 2
1 Islamic Azad university of tabriz
2 Islamic Azad university of tabriz
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between agency costs and stock mispricing with emphasis on the role of intermediate compensation of the board in Tehran Stock Exchange. In order  to measure agency costs, the ranks sum of the eight criteria (Free Cash Flow, Operating Expense Ratio, Utilization Assets Ratio, Non-Executive Ratio, Institutional Ownership, Product Market Competition, Earnings forecast Error and Earnings Forecast Dispersion by management) were used and to measure Stock Mispricing, Pantzalis and Park`s (2013) ranks sum of the five index (Stock Price to Intrinsic Value Ratio, Capital to its imputed value Ratio, Firm Fundamental Value, Market-to-Book Ratio and Abnormal Stock Return) was used. This research is applied in purpose and correlational as descriptive. The research statistical sample includes companies listed in Tehran Stock Exchange that among these, 106 corporate from 11 different industries as samples were selected based on systematic elimination sampling. The period research is 4-year between the years 2009 to 2012, but some of the financial years 2008 and 2013 were also used to measure some of the variables of the study. The results show that there is no relationship between agency costs and stock mispricing and also compensation of the Board does not affect the relationship between agency costs and stock mispricing. Thus, Agency Costs associated with Stock Mispricing does not play any role given the importance of the Compensation of the Board in Iran Stock Exchange and is considered as a completely-ineffective mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency Costs
  • Stock Mispricing
  • Compensation of the Board
-       پاکیزه، کامران. بشیری جویباری، مهدی.(1392)، «بررسی تاثیر ارزشیابی نادرست بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، سال اول، شماره 3، صص 98-81..
-       جاپلقیان، غلام.(1389)، «بررسی مداخله‌ها و پیش ران‌های راهبرد مدیریت عملکرد پاداش‌بنیان»، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 30، صص 155-113.
-       نمازی، محمد.(1384)، «بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره 2. صص 164-147.
-       -Alzahrani, M. Rao, Ramesh P. (2014), “Managerial Behavior and the Link between Stock Mispricing and Corporate Investments: Evidence from Market-to-Book Ratio Decomposition”. The Financial Review, 49, pp.89-116.
-       -Baker, M. Stein, J. C. Jeffrey, W. (2003), “When Does the Market Matter? Stock Prices and the Investment of Equity-dependent Firms”, Quarterly Journal of Economics, 118, pp.969-993.
-       -Bergstresser, D. Thomas, P. (2006), “CEO Incentives and Earnings Management”, Journal of Financial Economics, Forthcoming, pp.1-23.
-       -Dechow, P. Hutton, A. Sloan, R. (1999), “An empirical assessment of the residual income valuation”, Journal of Accounting and Economics, 26, pp.1-34.
-       -DeFusco, R. A. Robert R, J. Thomas S, Z. (1990), “The effect of Executive Stock Option Plans on Stockholders and Bondholders”, Journal of Finance, 45, pp.617-627.
-       -Doukas, J. A. Chansog, K. Christos, P. (2000), “Security Analysis, Agency Costs and Company Characteristics”, Financial Analysts Journal, 56, pp.54-63.
-       -Fama, E. F. Jensen, M. C. (1983), “Separation of ownership and control”. Journal of Law and Economics, Vol. 26. pp.327-349.
-       -Fama, E. F. Kenneth R, F. (1993), “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds”, Journal of Financial Economics, 33, pp.3-56.
-       -Florackis, C. (2008), “Agency costs and corporate Governance mechanisms: Evidence for UK Firms”. International Journal of Managerial Finance, 4: pp.37-59.
-       -Friedman, M. (1953), “The Case for Flexible Exchange Rates, in Essays in Positive Economics”, The University of Chicago Press, Chicago, pp.3-43.
-       -Gallizo, J. Salvador, L. M. (2006), “Share Prices and Accounting Variables: A Hierarchical Bayesian Analysis”, Review of Accounting and Finance;5, pp.268-278.
-       -Hart, Oliver D. (1983), “The Market Mechanism as an Incentive Scheme”, Bell Journal of Economics, 14, pp.366-382.
-       -Jensen & Meckling. (1976), “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure”. Journal of Financial Economics, 3:4, pp.305-360.
-       -Kumar, A. (2005), “When do investors exhibit stronger behavioral biases”? University of Notre Dame, Working Paper.
-       -Loughran, T. Ritter, J. R. (1995), “The New Issues Puzzle”, Journal of Finance, 50, pp.23-51.
-       -Nanda, V. Narayanan, M. P. (1999), “Disentangling Value: Financing Needs, Firm Scope, and Divestitures”, Journal of Financial Intermediation, 8, pp174-204.
-       -Narayanan, M.P. (1996), “Form of Compensation and Managerial Decision Horizon”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31, pp.467-491.
-       -Pantzalis, C. Park, J. C. (2013), “Agency Costs and Equity Mispricing”. www.ssrn.com. Pp.1-40.
-       -Polk, C. K. Sapienza, P. (2003), “The Real Effects of Investor Sentiment”, Northwestern University, Working Paper. pp.1-55.
-       -Popovic, M. Kuzmanovic, M. Gusavac, B. A. (2012), “The Agency Dilemma: Information Asymmetry in the Principal-Agent Problem”. Journal for Theory and Practice Management, 62: pp.13-21.
-       -Ritter, J. R. (1991), “The Long-run Performance of Initial Public Offerings”, Journal of Finance, 46, pp.3-27.
-       -Rhodes-Kropf, M. David T, Robinson. Viswanathan, S. (2005), “Valuation Waves and Merger Activity: The Empirical Evidence”, Journal of Financial Economics, 77, pp.561-603.
-       -Shleifer, A. Vishny, R. W. (2003), “Stock Market Driven Acquisitions”, Journal of Financial Economics, 70, pp.295-311