مطالعه تاثیر متغیرهای محرک ریسک بر محدودیت در تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

هدف از پژوهش حاضر "مطالعه تاثیر متغیرهای حسابداری محرک ریسک بر محدودیت در تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‌" می‌باشد. بحث محدودیت‌های مالی، یکی از موضوع‌های مهم و اساسی پیش روی تمام شرکت‌ها می‌باشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدودیت های مالی، ارزش وجه نقد و سرمایه‌گذاری، تفکیک شرکت‌ها به دو گروه شرکت‌های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. در راستای‌ هدف پژوهش، اطلاعات مورد نیاز 87 شرکت در بازه زمانی 5 ساله 1388 تا 1392 از جامعه آماری قابل دسترس انتخاب و با استفاده از نرم افزار ای‌ویوز هفت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون‌ها حاکی از آن است که بین انحراف گردش دارایی و محدودیت در تامین مالی و بین انحراف حاشیه سود و محدودیت در تامین مالی رابطه وجود دارد. همچنین بین متوسط اهرم مالی و محدودیت در تامین مالی رابطه وجود دارد، اما وجود رابطه معنادار بین متوسط اهرم عملیاتی و محدودیت در تامین مالی تایید نشد. در نتیجه به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران باید در تصمیم‌گیری‌های خود به شاخص‌های انحراف گردش دارایی، انحراف حاشیه سود و متوسط اهرم مالی توجه بیشتری کنند که موجب کسب سود و به تبع آن بازده بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effect of Risk Stimulating Variables on Financing Constraints in Firms Listed in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Zohre Hajiha
east tehran, islamic azad university
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of risk stimulating variables on financing constraints in firms listed in Tehran Stock Exchange. Financial constraints are one of the main issues facing all companies. Conventional methods for studying the relationship between financial constraints, the cash investment firms are classified into two groups of companies with financial constraints and financial constraints.  In line with this objective, information of 87 companies in a 5-year period, from 2008 to 2012 which is available on the target population was selected and then analyzed using Eviews7 software. Test results show that there is a relationship between the deviation margin and asset turnover constraints and also between deviation in profit and financing constraints. There is also a relationship between the average financial leverage and financing constraints. The significant correlation, however, between the average debt leverage operational and constraints in financing was not approved. So it seems that investors should pay more attention in their decision making to criteria such as currencies deviation, SD profit margins and moderate financial leverage which leads to greater profit and efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • asset turnover deviation
  • skew margin
  • moderate financial leverage
  • constraints on financing
-       ابزری، مهدی، دستگیر، محسن، قلیپور، علی. (1386). "بررسی وتجزیه و تحلیل روشهای تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، شماره 4، دوره 4، صص. 73-89..
-       توکل نیا، اسماعیل، الله پور نقارچی، مهران، حاتم، جاوید. (1393). " اهرم مالی و ارتباط آن با توانایی مالی، رشد و سرمایه‌گذاری سنگین در دارایی‌های ثابت شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، شماره 2، دوره 2، صص. 79-101.
-       ثقفی، علی، رحمانی، علی، معتمدی فاضل، مجید. (1389). " هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیرهای حسابداری محرک ریسک"، فصلنامه دانش حسابداری، سال اول، شماره 2، صص. 9-32.
-       حقیقت، حمید، فیوجی، یعقوب. (1393 )."تاثیر محدودیتهای مالی و وجه نقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی"، پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی، سال دوم، شماره 3 ، صص.174-149.
-       دارابی، رویا. (1392). "رابطه انعطاف‌پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه"، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، سال اول، شماره 1،  صص. 1-31.
-       درخور، سعید، بادآور نهندی، یونس. (1392). "بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه گذاریپژوهش‌های تجربی حسابداری، سال دوم شماره 4، صص. 167-189.
-       زمانی عموقین، رامین و مصطفی افشار. (1392). " آزمون تجربی رابطه الگوهای تامین مالی بر شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی.
-       زنجیردار، مجید، خادمی،احمد. (1392). " مطالعه تاثیر محدودیت‌های مالی بر چسبندگی هزینه‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
-       شعبانی، داود. (1393). "تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه سرمایه‌گذاران نهادی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده اقتصاد و حسابداری.
-       کاشانی پور، محمد و راسخی، سعید. (1389). "محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران"، پیشرفت های حسابداری، دوره 2، شماره 2، صص. 74 – 51.
-       کاشانی پور، محمد، نقی نژاد، بیژن. (1393). " بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد"،  فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره 2، صص.  72-94.
-       کنعانی امیری، منصور. (1386). "بررسی رابطه بین محدودیت در تامین مالی و بازده سهام در ایران"، مجله دانشور رفتار، سال چهاردهم، شماره 26، صص. 18-25.
-       مجتهدزاده، ویدا؛ علوی طبری، سید حسین و نجمه خدابخشی. (1388). " رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری، شماره اول، صص 49 – 28.
-       Andress, C. (2011). “Family ownership, Financing constraints and Investment Decisions”,Working Paper.
-       Baños-Caballero, Sonia, García-Teruel, Pedro J. and Pedro Martínez-Solano,(2014),”Working capital management, corporate performance, and financial constraints”, Journal of Business Research, Vol. 67, No. 3, pp.332–338.
-       Dongmi Li,(2012). “Financial constraints: R&D investment, and stockreturns”. Rady School of Management University of Colifornia SanDiego 1, 6, pp.22-24.
-       Gamba, A. and A. Triantis, (2008). The value of financial flexibility. Journal of Finance, Vol. 63, No. 5, pp.2263-2296.
-       Gioll, A. and Mathur, N. (2003), “The impact of board size, CEO duality, and corporate liquidity on the profitability of Canadian service firms”, Journal of Applied Finance and Banking, Vol. 1, No. 3, pp.83-95.
-       Lins, K.V., Strickland, D., and Zenner, M., (2013), Do non-U.S. firms issue equity onU.S. stock exchanges to relax capital constraints?, Journal of Financial and QuantitativeAnalysis, Vol. 40, pp. 109–133.
-       Whited, Toni M. and Guojun Wu. (2006). Financial Constraints Risk. Review of Financial Studies, Vol. 19, pp.531–559.