بررسی تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ساختارتأمین مالی شرکت‌ها بر سیاست‌های پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد وﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران،ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دنشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد،تهران،ایران.

3 عضو هیأت علمی دنشگاه آزاد اسلامی واحد قشم،گروه مدیریت، قشم، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ساختار تأمین مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. نمونه آماری پژوهش نیز در دوره زمانی بین سال‌های 1385 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری نظیر آزمون‌های دوربین-واتسون،کولموگروف-اسمیرنوف، دیکی فولر، دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون، و اِل اِم آرچ(LM-ARCH) استفاده شده است. در نهایت هم برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر(F-test) و برای معنادار بودن ضرایب نیز از آزمونT-test))،استفاده شده است. علاوه براین، با بررسی های انجام شده در باره ادبیات موضوعی پژوهش حاضر، عوامل تعیین کننده سیاست پرداخت سود سهام به دو دسته عوامل مالی و اقتصادی تقسیم بندی شده است. به طوری که عوامل مالی شامل متغیرهای اهرم مالی، سررسید بدهی‌ها،سودآوری، نرخ بازده دارایی، نرخ بازده صاحبان سهام، نرخ بازده سرمایه بکار گرفته شده، حاشیه سود ویژه و اندازه شرکت می‌باشند. عوامل اقتصادی هم شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، رشد نقدینگی و نسبت توبین به عنوان متغیرهای مستقل می‌باشند. همچنین، سیاست پرداخت سود سهام شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده است. در نهایت، نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 95%، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ساختار تأمین مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Effect of Investment Opportunities and Corporate Finance Structure on the Dividend Payout Policies of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Feraydoon Rahnamay Roodposhti 1
  • Hossein Eslami Mofid Abadi 2
  • Moosa Ahmadzadeh 3
1 Professor, Accounting Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
2 Islamic Azad University, Tehran
3 Department of management Qeshm branch, Islamic Azad University,Qeshm, Iran. E-mail: moosa.amz@gmail.com.
چکیده [English]

The main objective of this study was to investigate the effect of investment opportunities and corporate finance structure on the payment of the dividend policies of listed companies in Tehran Stock Exchange. The research sample was studied in the period between during of 2006 to 2014. In order to analyze the data, the Statistical tests such as Durbin-Watson (D-W) test, Kolmogorov-Smirnov, Dickey-Fuller (DF), Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), and LM-ARCH were used. To determine the significance of the linear regression equation, the Fisher test (F-test) and for the significance of the coefficients, the T-student (T-test) were employed. Moreover, reviewing the related literature of the study shows that dividend payment policy determinants are classified into financial and economic factors. Financial factors consist of variables such as financial leverage, debt maturity, profitability, Return on Assets, Return on Equity, Return on capital employed, net profit margin, and size of company. Economic factors include variables such as exchange rates, inflation, the share capital of GDP, growth of liquidity, the ratio of Q-Tobin, as independent variables. The payment policy is considered as the dependent variable. In the end, the results of the study indicate that at the confidence level of 95%, the investment opportunities and corporate finance structure have significant effects on the payment of the dividend policies of listed companies in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Opportunities
  • Corporate Finance Structure
  • Dividend payment policy
  • Tehran Stock Exchange
-      اسلامی بیدگلی، غلامرضا و بیگدلو، مهدی. (1385). «همسنجی بازده و ریسک فرصت­های جایگزین سرمایه‌گذاری در ایران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 44، ، صص 149-175.
-      بلوریان تهرانی، محمد. (1371). بورس اوراق بهادار و آثار اقتصادی آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور، تهران: انتشارت مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. صص:110-53.
-      حافظیه، علی اکبر. (1385). بازارسرمایه و نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور. تهران: نشریات میان رشته‌ای(علوم انسانی)،(دانشگاه امام حسین)، شماره 64 ، صص: 50-31.
-      رضائی، نواب، گرکز، منصور. (1392)؛" اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت‌های سرمایه گذاری". اصفهان: فصلنامهعلمی- پژوهشیمدیریتداراییوتأمینمالی، سال اول، شماره سوم، شماره پیاپی(3)، صص: 99-118.
-      زمان پور، علیرضا.، (1383). بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست‌های مالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد سلامی، واحد مشهد مقدس.
-      شریف کریمی، محمد، امام وردی، قدرت ا...، دباغی، نیشتمان(1392)، ارزیابی و شناسایی مناسب ترین گزینه سرمایه‌گذاری دارایی و مالی در ایران(در بازه زمانی 1389-1380). فصلنامه علوم اقتصادی، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، صص: 204-176.   
-      عباسی، ابراهیم، معلمی، فاطمه، (1392). بررسی تأثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران.  تهران: فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد مدیریت مالی (دانشگاه الزهراء)، دوره 1، شماره 3، صص: 45-63
-      عرب صالحی، مهدی و اخلاقی؛ حسنعلی (1390)، "تأثیر فرصت‌های سرمایه گذاری، منابع تأمین مالی و مالیات بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". تهران: فصلنامهبورساوراقبهادار، شمارة 16، سال چهارم، صص: 118-101.
-      محمدرضا خانی، وحید؛ هوشمند زعفرانیه، رحمت‌اله؛ خدامی پور، احمد(1392). اثر ساختار سرمایه بر بازده غیرعادی آتی سهام با در نظرگرفتن سطح تمرکز در صنعت. تهران: فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد مدیریت مالی (دانشگاه الزهراء)، دوره 1، شماره 3، صص: 131-146.
-      نخجوانی، احمد.، (1382)." اقتصاد ایران". تهران، انتشارات مرکز آموزش و ات صنعتی ایران. چاپ اول، صص:47-36.
-      Abbott, L. J. (2001), “Financing, dividend and compensation policies subsequent to a shift in the investment opportunity set”, Managerial Finance, Vol. 27, No. 3, pp. 31-47.
-      Aivazian, V. and Booth, L. (2003), “Do emerging market firms follow different dividend policies from US firms?”, Journal of Financial Research, Vol. XXVI, No. 3, pp. 371-87.
-      Akerlof, G. (1970), “The market for ‘Lemons’ quality uncertainty and market mechanism”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, pp. 488-500.
-      Allen, F. and Michaely, R.(1995), “Dividend policy”, Handbooks in Operation Research and Management Science, Vol. 9, pp. 793-837.
-      Amidu, M. and Abor, J.(2006), “Determinants of dividend payout ratios in Ghana”, Journal of Risk Finance, Vol. 7, No. 2, pp. 136-45.
-      Anderson, G. J. (1983), “The internal financing decisions of the industrial and commercial sector: a reappraisal of the lintner model of dividend disbursements”, Economica, Vol. 54, pp. 235-48.
-      Barnea, A.R., Haugen, A. and Senbet, L.W. (1981), “An equilibrium analysis of debt financing under costly tax arbitrage and agency problems”, Journal of Finance, Vol. 36, pp. 569-82.
-      Bierman, H. Jr and Hass, J. E. (1983), “Investment cut-off rates and dividend policy”, Financial Management, Vol. 12, No. 4, pp. 19-24.
-      Black, F.(1976),“The dividend puzzle”, Journal of Portfolio Management, Vol.2, Winter, pp. 5-8.
-      Black, F. and Scholes, M. (1974),“The effects of dividend yield and dividend policy on common stock prices and yields”, Journal of Financial Economics,Vol. 1, May, pp. 1-22.
-      Block, S.B. and Hirt, G.A.(2000), Foundations of Financial Management, Irwin McGraw-Hill, Boston, MA.
-      Brealey, A.R. and Myers, S.C. (1996), Principles of Corporate Finance, 5th ed., McGraw-Hill, New York, NY.
-      Chung, K. and Charoenwong, C. (1991), “Investment options, assets in place, and the risk of stocks”, Financial Management, Vol. 20, pp. 21-33.
-      Collins, D.M. and Kothari, S.P. (1989), “An analysis of inter-temporal and cross-sectional determinants of earnings response coefficients”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 11, Nos 2/3, pp. 143-81.
-      Collins, M.C., Saxena, A.K. and Wansley, J.W. (1996), “The role of insiders and dividend policy: a comparison of regulated and unregulated firms”, Journal of Financial and Strategic Decisions, Vol. 9, No. 2, pp. 1-9.
-      Easterbrook, F. (1984), “Two agency-cost explanation of dividends”, American Economic Review, Vol. 74, pp. 650-9.
-      Fama, E.F. (1974), “The empirical relationship between the dividend and investment decisions of firms”, American Economic, Vol. 64, pp. 304-18.
-      Fama, E. F. and Jensen, M. C. (1983), “Separation of ownership and control”, Journal of Law & Economics, Vol. 26, pp. 301-25.
-      Gaver, J. J. and Gaver, K. M. (1993), “Additional evidence on the association between the investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 16, Nos 1-3, pp. 125-40.
-      Grabowski, H. G. and Mueller, D. C. (1972), “Managerial and stockholder welfare models of firm expenditures”, Review of Economics and Statistics, Vol. 54, pp. 9-24.
-      Green, P., Poque, M. and Watson, L. (1993), “Dividend policy and its relationship to investment and financing policies, empirical evidence using Irish data”, Irish Business and Administrative Research, Vol. 14, No. 2, pp. 69-83.
-      Gul, F.A. and Kealey, B.T. (1999), “Chaebol, investment opportunity set and corporate debt and dividend policies of Korean companies”, Review of Quantitative Finance and Accounting,Vol. 13, pp. 401-16.
-      Healy, P.M. and Palepu, K.G. (1988), “Earning information conveyed by dividend initiations and omissions”, Journal of Financial Economics, Vol. 21, pp. 149-75.
-      Higgins, R.C. (1972), “The corporate dividend-savings decision”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 7, pp. 1527-41.
-      Higgins, R.C. (1981), “Sustainable growth under inflation”, Financial Management, Vol. 10, pp. 36-40.
-      Abor Godfred. J., and Bokpin, A. (2010),"Investment opportunities, corporate finance, and dividend payout policy", Studies in Economics and Finance, Vol. 27, Iss 3, pp. 180 – 194, 
-      Jensen, M.C. (1986), “Agency costs of free cash flows, corporate finance, and takeovers”, American Economic Review, Vol. 76, pp. 323-9.
-      Jensen, M.C.and Meckling, W.H. (1976),“Theory of the firm:managerial behavior, agency costs and ownership structure”, Journal of Financial Economics,Vol.3, pp.308-60.
-      Jones, S. and Sharma, R. (2001), “The association between the investment opportunity set and corporate financing and dividend decisions: some Australian evidence”, Managerial Finance, Vol. 27, pp. 48-64.
-      Kallapur, S. and Trombley, M. A. (1999), “The association between investment opportunity set proxies and realized growth”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 26, Nos 3/4, pp. 505-19.
-      Kallapur, S. and Trombley, M. A. (2001), “The investment opportunity set: determinants, consequences and measurement”, Managerial Finance, Vol. 27, No. 3, pp. 3-15.
-      Lloyd, W.P., Jahera, S.J. and Page, D.E. (1985), “Agency cost and dividend payout ratios”, Quarterly Journal of Business and Economics, Vol. 24, No. 3, pp. 19-29.
-      McCabe, G.M. (1979), “The empirical relationship between investment and financing: a new look”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 14, pp. 119-35.
-      Masulis, R. W. and Trueman, B. (1988), “Corporate investment and dividend decisions under differential personal taxation”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 23, pp. 369-86.
-      Miller, M.H. and Modigliani, F. (1961), “Dividend policy, growth and the valuation of shares”, Journal of Business, Vol. 34, pp. 411-35.
-      Miller, M.H. and Rock, K. (1985), “Dividend policy under asymmetric information”, The Journal of Finance, Vol. 40, pp. 1031-51.
-      Modigliani, F. (1982), “Debt, dividend policy, inflation and market valuation”, Journal of Finance, Vol. 37, pp. 255-73.
-      Modigliani, F. and Miller, M.H. (1958), “Cost of capital, corporation finance, and the theory of investment”, American Economic Review, Vol. 48, pp. 261-97.
-      Myers, S.C. (1977), “Determinants of corporate borrowing”, Journal of Financial Economics, Vol. 5, pp. 145-75.
-      Ooi, T. L. J. (2001), “Dividend payout characteristics of UK property companies”, Journal of Real Estate Portfolio Management, Vol. 7, No. 2, pp. 133-42.
-      Peterson, P.P. and Benesh, G.A. (1983), “A reexamination of the empirical relationship between investment and financing decisions”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 18, pp. 439-53.
-      Pruitt, S. W. and Gitman, L. J. (1991), “The interactions between the investment, financing, and dividend decisions of major US firms”, The Financial Review, Vol. 26, No. 3, pp. 409-30.
-      Riahi-Belkaoui, A. and Picur, R.D. (2001), “Investment opportunity set dependence of dividend yield and price earnings ratio”, Managerial Finance, Vol. 27, No. 3, pp. 65-71.
-      Rozeff, S.M. (1982), “Growth, beta and agency cost as determinants of dividend payout ratios”, Journal of Financial Research, Vol. 5, pp. 411-33.
-      Shleifer, A. and Vishny, R. (1986), “Large shareholders and corporate control”, Journal of Political Economy, Vol. 94, pp. 461-88.
-      Skinner, D.J. (1993),“Asset structure, financing policy and accounting choice-preliminary evidence”, Journal of Accounting and Economics,Vol. 16, No.4, pp. 407-46.
-      Smith, C.W. and Watts, R.L. (1992), “The investment opportunity set and corporate financing, dividend compensation policies”, Journal of Financial Economics, Vol. 32. No. 3, pp. 263-92.
-      Stulz, R.M. (1988), “Managerial control of voting rights: financing policies and the market for corporate control”, Journal of Financial Economics, Vol. 20, pp. 25-54.
-      Woods, J.C. and Randall, M.R. (1989), “The net present value of future investment opportunities: its impact on shareholder wealth and implications for capital budgeting theory”, The Journal of the Financial Management Association; Vol. 18, Issue 2, pp. 85-92.
-      Ferdinand A. gul-Burch T. Kealey. (1999). “Chaebol, Inivestment opportunity set and corporate Debt and dividend policies ofkoreancompanies” review of Quantitativefinance and Accounting, Vol.13, Issue 4, pp.401-416.
-      Schilit, W. Keith (1993), A Comparative Analysis of The Performance of Venture Capital Funds, Stocks and Bonds, and Other Investment Opportunities , International Review of Strategic Management, Vol. 4, pp.301-320