بررسی رابطه میان ساختار سرمایه و بازده غیرعادی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حسابداری، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نحوه تأمین­ مالی(ساختارسرمایه) و بازده­غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس­ اوراق ­بهادارتهران می­باشد. قلمرو زمانی پژوهش ازسال 1389تا1393 می­باشد که درمجموع 133 شرکت در قالب 23 صنعت مختلف نمونه پژوهش را تشکیل داده­اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، پس رویدادی می‌باشد. برای آزمون مدل‏ها ابتدا از آزمون چاو استفاده و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون‌ هاسمن برای استفاده از روش پانل آثار تصادفی یا ثابت استفاده شد. در نهایت برازش مدل ارائه و نتایج حاصل از فروض‌ رگرسیون کلاسیک برای مدل‏های پژوهش بیان شد. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که میان اهرم دفتری و بازده ­غیرعادی ­انباشته شرکت‌ها رابطه معکوس و معنی­داری وجود دارد ولی بین اهرم ­بازار و بازده­­ غیرعادی ­انباشته شرکت‌ها در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی‌داری قابل مشاهده نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between Capital Structure and Abnormal Returns (Evidence from Tehran Stock Exchange)

نویسنده [English]

  • Roya Darabi
islamic azad university
چکیده [English]

The current research is intended to study the relationship between the method of financing (capital structure) and abnormal returns of the firms listed in Tehran Stock Exchange. The research was done within the time range of 2009-2013. The sample included 133 firms of 23 different industries. This study is applied in purpose and correlation- descriptive in method. To test the models, the Chaw test was firstly used and it was indicated that Panel method should be applied. Then, Hausman test was applied for incorporating Panel method’s random effects or proof effects. Finally, the value of presentation model and the results obtained from classic regression assumptions were stated, separate hypotheses have been tested by using regression models. The findings showed that there is a reverse meaningful relationship between firms’ book leverage and their cumulative abnormal returns. However, there is not a meaningful relationship with a 95% confidence between market leverage and cumulative abnormal returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Returns
  • Cumulative Abnormal Returns
  • Capital Structure
  • Book Leverage
  • Market Leverage
-      احمدی، محمدرضا. (1380). " ارتباط ساختارسرمایه و بازده شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران "، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
-      آشتاب، علی. (1389). "بررسی رابطه بین دقت پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران"،  فصلنامه علمی- پزوهشی بررسی های حسابداری وحسابرسی، دوره 17 ،شماره 60. ص ص93  - 108.
-      باقرزاده، سعید. (1382). " تبیین الگوی ساختارسرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه تحقیقات مالی، سال پنجم، شماره 16، ص ص 23-48.
-      تهرانی، رضا  و نوربخش، عسگر. (1382). مدیریت سرمایه گذاری، نشر نگاه دانش، چاپ اول.
-      خواجوی، شکراله، ولی‌پور، هاشم، حاکمی، بهروز .(1389). " بررسی تاثیر ساختارسرمایه بر بازده غیرعادی انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجلهمطالعا‌ت مالی، شماره 5، صص. 53-65 .
-      حاکمی، بهروز. (1389). " بررسی تأثیر ساختارسرمایه بر بازده غیرعادی انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، مجله مطالعات مالی،شماره پنجم، صص. 53-65.
-      خدامی پور، احمد، هوشمند زعفرانیه، رحمت اله، خانی، وحید محمد رضا. (1392). "اثر ساختارسرمایه بر بازده غیرعادی آتی سهام با در نظر گرفتن سطح تمرکز در صنعت"، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، سال اول شماره 2، صص. 121-146.
-      خالقی مقدم، حمید و باغومیان، رافیک. (1385). "مروری بر نظریه های ساختارسرمایه"، پیک نور، سال پنجم، شماره چهارم، صص. 58-82.
-      قالیباف اصل، حسن. ( 1384). مدیریت مالی، مفاهیم و کاربردها، چاپ دوم، تهران، انتشارات پوران پژوهش.
-      قائمی، محمد حسین. (1385). "بررسی  بازده کوتاه مدت سهام عادی شرکت‌های جدیدالورود به بورس تهران"، طرح تحقیقاتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
-      کوشا، کیانا. (1389). " بررسی رابطه بین بازدهی غیرعادی و اطلاعات مالی انتشاریافته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکز، دانشکده مدیریت،  صص 155-160.
-      مدرس، احمد و عبداله زاده، فرهاد. (1378).  مدیریت مالی (جلد دوم)، چاپ اول، تهران، شرکت چاپ و نشربازرگانی.
-      محمدی، راضیه. (1384). "عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، ص83.
-      محمودآبادی، حمید، ستایش، محمدحسین، فراغت، نرجس .(۱۳۹3 ). "بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و بازده غیرعادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش، http://www.civilica.com/Paper
-      ملک پورغربی، محمود. (1375). " بررسی تحلیلی استفاده از اهرم مالی برسودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، ص. 98.
-      نمازی، محمد، پریسایی، مهرداد. (1383). " بررسی تأثیر ساختار سرمایه شرکت‌های بورس اوراق بهادار  تهران بر بازد ه و ریسک "، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
-      نمازی، محمد، شیرزاده، جلال. (1384). " بررسی رابطه ساختارسرمایه با سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، 1384، سال دوازدهم، شماره 42، صص. 75-96.
-      نوو، ریموندپی. (1381). مدیریت مالی (جلددوم)، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، چاپ هفتم، تهران، انتشارات سمت.
-      Berger, A. N. and Bonaccorsi di Patti. E. (2010). Capital Structure and Firm Performance: A New Approach to Testing Agency Theory and an Application to the Banking Industry. Journal of Banking and Finance, 54, pp.1065-1102.
-      Bhandari, L. C. (1988). "Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence", Journal of Finance, 43)2 (, pp.507-528.
-      Brounen D., de Jong. A. and Koedijk. K. (2006). "Capital Structure Policies in Europe: Survey Evidence", Journal of Banking & Finance, 30) 5), pp.1409-1442.
-      Dimitro. V and Jain. P. C. (2005). "The Value Elegance of Changes in Financial Leverage HU" , http://ssrn.com/abstract=708281U.
-      Fama. E. F. and French. K. (1992). " The Cross - Section in Expected Stock Returns", Journal ofFinance, 47, pp. 427-466.
-      Huang, Samuel G. H. and Frank M. Song. (2011). The Determinants of Capital Structure: Evidence from China. China Economic Review. 17, pp.14-35.
-      Torong, K. (2012). "The Relationship between Abnormal Returns, E/P, Earnings and Stock Returns: The Case of Indonesia", International Review of Business Research Papers. 8)7(:79 – 93.
-      Khojaste, D., Farshidpour, A. and Sheikhi Mehrabadi, N., (2015), “A survey of the relationship between structural indictors of market and abnormal return under various economic conditions of market”, AYER International journal Human Field Studies, 3, pp. 45-71.  
-      Laeven, L. and Levine. R. (2008). Complex Ownership Structures and Corporate Valuations. Review of Financial Studies. 21, pp.579-604.
-      Marques. M.O., and Santos. M.C. (2004). "Capital Structure Policy and Determinants: Theory and Managerial Evidence", Working Paper, Department of Economy, University of Porto, Portugal. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=494143.
-      Massulis. R. W. (1983). "The Impact of Capital Structure Change on Firm Value: Some Estimates", Journal of Financial, 38, pp.107-126.
-      Myers. S. C. (2001). "Capital Structure", Journal of Economic Perspectives, 15)2(. pp.81-102.
-      Modigliani. F. and Miller. M.H. (1958). " The Cost of Capital Corporation Finance and the Theory of Investment", American Economic Review. 48)3(, pp.433-443.
-      Muradoglu, G. and Sivaprasad. SH. (2007). "An Empirical Analysis of Capital Structure and Abnormal Returns", Available at: http//ssrn.com/abstract=948393.
-      Welch, Ivo. (2013). Capital Structure and Stock Returns. Journal of Political Economy. 162, pp.106-131.
-      Yang. J. Hailin. Qu. and Kim. W. (2009). "Merger abnormal returns and payment methods of hospitality firms", International Journal of Hospitality Management, 28, pp.579-285.