تأثیر پیش‌بینی سود توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارحسابداری- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 مربی حسابداری- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان پیش‌بینی سود توسط مدیریت با ریسک و ارزش شرکت‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی سال‌های 1387 تا 1392 مربوط به 110شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. انتظار می‌رود شرکت‌های دارای سیاست افشای پیش‌بینی سود در مقایسه با سایرشرکت‌ها از بازده سهام بیشتر و ریسک کمتری برخوردار باشند و این بدلیل اطمینان بیشتر بازارسرمایه به این شرکت‌هاست. در این پژوهش از ضریب بتا به عنوان معیار ریسک سیستماتیک و شاخص کیوتومیان به عنوان معیار ارزش شرکت استفاده شده است. درآزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده شده است که درآن ها پیش‌بینی سود مدیریت به عنوان متغیرمستقل و ارزش و ریسک شرکت به عنوان متغیر وابسته می‌باشد. نتایج نشان دهنده تاثیرمعنی‌دار پیش‌بینی سود هر سهم مدیریت بر ارزش شرکت و عدم تاثیر این پیش‌بینی‌ها بر ریسک سهام شرکت‌های مورد مطالعه در طول دوره پژوهش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Predicting Profit by Management on Risk and Firm Value

نویسندگان [English]

  • Hasan Salehnejad 1
  • Hesam Vaghfi 2
1 payam noor university
2 payam noor university
چکیده [English]

The present research investigates the relationship between predicting profit by management and firm value and risk via using historical data of 110 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2009 to 2013. It is expected that companies, which have policy of profit forecast disclosure, have higher returns and less risks in comparison with other companies. It can be said that it is the reason of higher assurance of capital market to these companies. The research method is descriptive and solidarity. Beta coefficient was used as the criterion of systematic risk and Q Tobins as the criterion of firm value in this research. Moreover, in order to test the research hypotheses, regression models were used in which predicting profit by management is considered as independent variable and firm value as dependent variable. The results of the research indicate that predicting profit per share of management has significant effect on firm value, while those predictions have no impact on stock risk of the companies under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predicting Profit per Share
  • Company Risk
  • Firm value
  • Q Tobins
  • Beta Coefficient
-      اسکندرلی، طاهره، دستگیر، محسن؛ قائمی، محمدحسین (1393) " بررسی آثار پیش‌بینی‌های سود توسط مدیران"، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ت دوره 3، شماره 10، صص 117 - 133.

-      انصاری، عبدالمهدی؛ خورشیدی، علیرضا؛ شیرزاد، علی (1393). " بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی سود بر نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت "، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 3، شماره 11 ; صص 41 -53.

-      اعتمادی، حسین؛ حصارزاده، رضا؛ محمدآبادی، مهدی؛ بذرافشان، آمنه (1391). " افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران"، حسابداری مدیریت، دوره 5، شماره 13، صص 67 - 77.

-      خلیفه سلطانی، سیداحمد؛ ملانظری، مهناز؛ پاکدل، سجاد (1389)." ارتباط خطای پیش‌بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی"، دانش حسابداری، 1، (3): صص59-76.

-      سعیدی، علی؛ رامشه، منیژه (1390). " عوامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 3، شماره 1، صص 125 - 142.

-      شباهنگ، رضا (1381). تئوری حسابداری، نشریه شماره 157، مرکز پژوهش‌‌های تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، جلد نخست.

-      صالحی، مهدی؛ موسوی شیری، سیدمحمود؛ ابراهیمی سویزی، محمد (1393). " محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش‌بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام"، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، دوره 6، شماره 21، صص 117 - 140.

-      قاسمی، قاسم (1384). "مقایسه دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت با سری زمانی باکس جنکیز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

-      مشکی، مهدی؛ عاصی ربانی، محمود (1390). "بررسی رابطه میان خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، شماره 66، صص 53-68.

-      نمازی، محمد؛ خواجوی، شکراله (1383). " سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش‌بینی ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 11، شماره 38، از صص93 - 119.

-      Brockman, p and Cicon. J. (2013). The Information content of management Earning Forecasts: an Analysis of Hard Versus Soft Information. Journal of Financial Research, 10.1111/j.1475-6803.2013.12006.x

-      Cragg, J. G. and Malkiel, B. G. (1968). “The Consensus and Accuracy of some predictions of the Groth of corporate Earnings”, The Journal of Finance. pp. 67-48

-      Foerster, S. R., Sapp, S., & Shi, Y, (2009). The impact of management earnings forecasts on firm risk and firm value. AAA 2010 Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper. Retrieved from http://ssrn. com/abstract=1464897 or http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.1464897

-      JElton, E. and Gruber, M. J. (1972).” Earnings Estimates and thd Accuracy of Expectational Data “, Mangement Science. pp. 409- 424.

-      Hag choi, J and d. Ziebrat (2010). Do the management EPS Forecasts allow Retures to reflect future Earning? Implications for the continuation of management’s quarterly earning guidance. Rev Account Stud, DOI 10.1007/s11142-010-9131-6.

-      Hutton, P, Amy, P., and stocken, C. (2009). “Prior forecasting accuracy and investor reaction to managementforecasts” Journal of Accounting Literature, 21(4), pp. 225- 238. http://www.ssrn.com.

-      Hirst, D. Koonce, L., & Venkataraman, S. (2008). “Management earnings forecasts: A review and framework”, Accounting Horizons, 22(3), pp. 315- 338.

-      Mcconomy.B.J. (2009).” Bias and Accuracy of Management Earning Forecasts”, Contemporary Accounting Research, Vol.15. No.2 .pp.420-432

-      Kato, kazoo, Skinner, Douglas, J and Kunimura, Michio. (2009). “Management Forecasts in japan”, The Accounting Review, Vol.84, No 5, pp.215- 228.

-      Patell, J. M. (1976). “Corporate Forecasts of Earnings Per Share And Stock Price Behaviour: Emprical Tests”, Journal of Accounting Research. Vol.81, No 2, pp 246-276.

-      Pownall, G., C. Wasley, and G. Waymire. (2003). “The stock price effects of alternative types of management earnings forecasts”, The Accounting Review, Vol.68, No. 5:pp.896-912.

-      Rogers, J. L. and P. C. Stocken. (2005). “Credibility of management forecast”s. The Accounting Review, 80(4):1233-1260

-      Sun, Y(2012) " the role of accounting conservatism in management forecast", journal of contemporary accounting & economics, Vol.80, No 5, pp.233–246

-      Tuna. J. I. and R. Verdi. (2008) "Management for ecast credibility and underreaction to news. Workingpaper", MIT Sloan School of Management (Available at SSRN: http://ssrn.com/ abstract=930697).

-      Venkataraman, S. (2008). Management earnings forecasts: A review andframework. Accounting Horizons,22(3),pp.315−338

-      Wai H., Matsunaga, K. and Morse, D. (2009). “The impact of Conservatism on management Earnings Forecasts”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 40, No. 5, pp.192-207.