بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم‌تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه مدیریت

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم ‌تقارن اطلاعاتی و نقد‌شوندگی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ویژگی‌های شرکت به عنوان متغیرهای کنترل است. برای این منظور کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1388 تا 1393 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد که پس از غربال‌گیری با استفاده از روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده، تعداد 45 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش برای بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم‌تقارن اطلاعاتی و نقد‌شوندگی سهام از روش رگرسیون چند متغیره و بکارگیری مدل داده‌های ترکیبی استفاده شد. متغیرهای لحاظ شده در مدل شامل اندازه شرکت، ریسک شرکت، فرصت‌های رشد و سودآوری به عنوان متغیرهای کنترل بوده است که پس از بررسی و تخمین مدل با استفاده از رهیافت پانل دیتا به این نتیجه رسیدیم که در بورس اوراق بهادار تهران بین نقدشوندگی سهام و سیاست تقسیم سود شرکت رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد. همچنین دریافتیم که رابطه معکوس معناداری بین سیاست تقسیم سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Dividend Policy with Information Asymmetry and Stock Liquidity in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hasan Ghalibafasl 1
  • Farideh Valizadeh 2
1 alzahra university
2 alzahra university
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship between dividend policy with stock liquidity and information asymmetry considering the characteristics of the company as controlling variables in Tehran Stock Exchange. For this purpose, all listed companies in Tehran Stock Exchange as the statistical population was considered during the period 2009 to 2014, that after screening by simple random sampling, a total of 45 companies were selected as sample. In this study, for examining the relationship between dividend policy with stock liquidity and information asymmetry, multivariate regression method and panel data model were used. The variables in the model include firm size; firm risk, growth opportunities and profitability as control variables respectively. The results indicate that there is a significant positive relationship between stock liquidity and dividend policy. Furthermore, there is a significant inverse relationship between information asymmetry and dividend policy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend policy
  • Information Asymmetry
  • Stock Liquidity
  • Stock exchange
-      احمدپور کاسگری، احمد، و عجم، مریم. (1389). «بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بورس اوراق بهادار، شمارۀ 11، صص. 107- 125.
-      اعتمادی، حسین و چالاکی، پری. (1384). «رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی؛ شماره 39.
-      اعتمادی، حسین، و رسائیان، امیر. (1389). «رابطه برخی از ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام»، مجله توسعه و سرمایه، شمارۀ 5، صص. 59-31.
-      تهرانی، رضا. (1387).  مدیریت مالی، تهران، انتشارات نگاه دانش.
-      جهانخانی، علی و قربانی، عبدلله. (1387). «بررسی رابطه‌ی بین سیاست تقسیم سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران» (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی.
-      خوش طینت، محسن، و یوسفی اصل، فرزانه. (1386). «رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری». فصلنامه مطالعات حسابداری، شمارۀ 20، صص. 37- 60.
-      دموری، داریوش و دهقانی فیروزآبادی، ابوالفضل. (1393). «بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود با به کارگیری مدل لاجیت». فصلنامه راهبرد مالی، شمارۀ 4، صص.21-38.   
-      رحمانی، علی، حسینی، علی و رضاپور، ناصر. (1389). «رابطه‌ی مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شمارۀ 60، صص. 22-3.
-      رستمی، محمدرضا و رضایی مقدم، امین. (1390). «بررسی رابطه نقدشوندگی و اهرم با بازده بلند مدت عرضه‌های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران» (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده علوم اقتصادی.
-      سوری، علی. (1391). اقتصاد سنجی همراه با کاربرد  Eviews7، تهران، نشر فرهنگ شناسی.
-      صادقی بهبهانی زاده، صفری و حسن زاده، رسول و صادقی بهبهانی زاده، فاضل. (1391). «تأثیر سیاست تقسیم سود بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری.
-      مکرمی، یدالله. (1381). «نظریه اطلاعات نامتقارن». فصلنامه حسابرس، شماره 16، صص. 42-44.
-      میلر، مرتون اچ و مودیلیانی، فرانکو. (1373). «سیاست تقسیم سود، رشد و تعیین ارزش سهام». ترجمه علی پارسائیان. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های مالی، شماره 3، صص. 43-6 .
-      وستون، بریگام، یوستون. ( 1386). مدیریت مالی، عبده تبریزی، حسین و حنیفی، فرهاد، تهران، انتشارات طیف نگار.
-      Akerlof, G., Spence, M. and  Stiglitz, J. (1970). “Markets with Asymmetric information”. At URL:http://www. Nobelprize. OrgEconomist.
-      Amihud, Yako. (2002). “ Illiquidity and Stock Returns : cross-section and time series effects “. Journal of  Financial Markets, 5, pp.31-56.
-      Baker .H.K. Powell, G.E. and Veit. (2002). “Revisiting Managerial Perspectives on Dividend Policy”. Journal of economics and finance, volume 26, No 3.
-      Banerjee, Suman and A. Gatchev, Vladimir, and A. Spindt, Paul. (2005). “Stock Market Liquidity and Firm Dividend Policy”. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 42, pp.369-398.
-      Black F, (1976). “The Dividend Puzzle”, Journal of Portfolio Management, 2, pp.5-8.
-      Bodie, Zvi and Kane, Alex and J. Marcus, Alan, (1996), investments, eighth edition.
-      Brockman, Paul and etal. (2006). “Secondary Market Liquidity as a Determinant of Payout Policy”. Journal of Financial Economics, Vol.92 pp.276–299.
-      Easley, D., & Hara, M.O. (2004). “Information and Cost of Capital”. Journal of Finance. 59, pp.1553-1583.
-      Fama E and French K. (2001).“Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?”. Journal of Financial Economics, 60, pp.3-43.
-      Gervin, Petra. (2005). “An Liquidity Premium in stock? - Evidence from the Stockholm Stock Exchange”. Industrial and Financial Economics, Master Thesis No 2005:14.
-      Gordon, M. (1959). “Dividends, Earnings and Stock Prices”. Review of Economics and Statistics, 41, pp.99-105.
-      Griffin, Carroll Howard. (2010). “Liquidity and Dividend Policy: International Evidence”. International Business Research, Published by Canadian Center of Science and Education, Vol. 3, No. 3.
-      Grossman, j., Stiglitz, S., and Joseph, E. (1980). “On The Impossibility of Informationally Efficient Markets”. The American Economic Review, Volume 70, Issue 3 ( Jun., 1980 ), pp.393-408.
-      Holl, Thorsten and Winn Roland. (1995). “Comparability of different measures of liquidity on the Australian stock exchange: Working paper, security Industry Research center of Asia-Pasific”.
-      Igan, Deniz, de Paula, Aureo and Pinheiro, Marcelo. (2010). “Liquidity and Dividend Policy”. MPRA Paper, No. 29409, posted 10.
-      Lafond R., & Watts, R. (2008). “The Information role of Conservatism”. The Accounting Review (forthcoming). Available at URL: http://www.ssrn.com.
-      Li, Kai and Zhao, Xinlei. (2008). “Asymmetric Information and Dividend policy”. The Review of Financial Studies, No. 6(2), pp.345-374.
-      Lintner J. (1962). “Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices and Supply of Capital to Corporation”. Review of Economics and Statistics, 44, pp.243-269.
-      Miller, M. H. and Rock, K. (1985). “Dividend Policy under Asymmetric Information”. The Journal of Finance, Volume 40, No.4, pp.1031-1051.
-      Vernimmen, P.et al. (2005). “Corporate Finance  Theory and practice”. Netyork: Tohn wiley & sons, ltd.