بررسی رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت با تأکید بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، گروه حسابداری، ارومیه، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه حسابداری، قزوین، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت با تأکید بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای شرکتی در شرکت­ های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل 68  شرکت برای دوره زمانی 1382 تا 1393 است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی می‌باشد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. برای آزمون مدل‏ها ابتدا آزمون چاو به کار رفت و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون‌ هاسمن برای استفاده از روش پانل آثار تصادفی یا ثابت استفاده شد. یافته ­های پژوهش نشان می­ دهد که بدون در نظرگرفتن هزینه­ های نمایندگی و کیفیت افشا، بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت رابطه معنی ­داری وجود ندارد. از سوی دیگر، اجتناب مالیاتی شرکت تاثیری بر هزینه ­های نمایندگی ندارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که کیفیت افشای شرکت بر رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت تأثیر دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Tax Avoidance and Firm Value with an Emphasis on Agency Cost and Firm Disclosure Quality

نویسندگان [English]

  • Saeed Jabarzade 1
  • Yaghoob Behnamoon 1
  • Nahad Behzadi 1
  • Samira Shakoori 2
1 Islamic Azad university of urmia
2 Islamic Azad university of ghazvin
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship between tax avoidance and firm value with an emphasis on agency cost and disclosure quality of firms listed in Tehran Stock Exchange. The sample of this study consists of 68 firms for the period 2004 to 2015.This study is applied in purpose and correlation- descriptive in method. In this study to test the hypotheses, multivariate linear regression model is used. To test the models, the Chaw test was firstly used and it was indicated that Panel method should be applied. Then, Hausman test was applied for incorporating Panel method’s random effects or proof effects. The results indicate that regardless of agency costs and quality of disclosure, there is no significant relationship between tax avoidance and firm value. On the other hand, tax avoidance has no significant impact on agency costs. Also the results of this study indicate that the firm’s disclosure quality has significant effect on the relationship between tax avoidance and firm value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax avoidance
  • Firm value
  • Agency Costs
  • disclosure quality
-      آقایی، محمدعلی، انواری رستمی، علی اصغر، ساری، محمد علی و سلمانی، یونس (1394). «بررسی رابطه ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی»، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره 3، شماره 2، صص 1-21.
-      باباجانی، جعفر و عبدی، مجید. (1389). «رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره سوم، صص 65-85.
-      بحری­ثالث، جمال، بهنمون، یعقوب و ابراهیم مددی­زاده.(1393). "ویژگی­های هیأت مدیره و استراتژی مالیاتی جسورانه". فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال هفتم، شماره بیست و دوم، صص 53-67.
-      پورحیدی، امید و سروستانی، امیر.(1392). " شناسایی و تبیین عوامل موثر بر مدیریت مالیات". مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره دوازدهم، صص 89-110.
-      حساس یگانه، یحیی و گل­محمدی شورکی، مجتبی.(1390)." رابطه بین نرخ مؤثر مالیات و ویژگیهای شرکت­ها ". پژوهشنامه مالیات، شماره دوازدهم، صص 240-263.
-      حقیقت، حمید و محمدحسن محمدی.(1392) ."بررسی رابطه­ی بین اجتناب مالیاتی با کیفیت افشاء و ارزش شرکت" ، مطالعات کمّی در مدیریت، سال چهارم، شماره اول ، صص 209-228.
-      خدامی­پور، احمد و امینی­نیا، میثم .(1392). "بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تأثیر مالکیت نهادی بر این رابطه ". پژوهشنامه مالیات، شماره نوزدهم، صص 135-155.
-      خدامی پور، احمد، هوشمند زعفرانیه، رحمت­اله و مصطفی دلدار.(1392). "بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهشنامه مالیات، شماره هفدهم، صص 31-55.
-      مشایخی، بیتا و صبری علی پناه.(1394)." تاثیر راهبری شرکتی بر رابطه­ی بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت ". پژوهشهایحسابداریمالیوحسابرسی، سال 7، شماره 25، صص 49-64.
-      منصوری، ندا. (1392)،  »ارزیابی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر برنامه‌ریزی مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران«، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی.
-      مهرانی، ساسان و سیدی، سیدجلال .(1393). "بررسی تاثیر مالیات بر درآمد و حسابداری محافظه کارانه بر اجتناب مالیاتی شرکت­ها ". دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. سال سوم، شماره دهم، صص 13-33.
-      خانی،  عبدالله، ایمانی، کریم و  مهنام ملایی.(1392)." بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابرسی، سال سیزدهم، شماره 51، صص 1-25.
-      Armstrong, C.S., Guay, W.R. and Weber, J.P. (2010). “The role of information and financial reporting in corporate governance and debt contracting”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 22 Nos 2/3, pp. 179-234.
-      Bushman, R.M. and Smith, A.J. (2003). “Transparency, financial accounting information, and corporate governance”, Economic Policy Review, Vol. 9 No. 1, pp. 65-87.
-      Cai, H. and Liu, Q. (2009). “Competition and corporate tax avoidance: evidence from Chinese industrial firms”, The Economic Journal, Vol. 119, April, pp. 1-32.
-      Chen, X., Hu., N,. And Wang, X. (2014).”Tax avoidance and firm value: evidence from China”.Business Review International,Vol. 5 No. 1, 2014 pp. 25-42.
-      Desai, M.A. and Dharmapala, D. (2006), “Corporate tax avoidance and high-powered incentives”, Journal of Financial Economics, Vol. 79 No. 1, pp. 145-179.
-      Desai, M.A. and Dharmapala, D. (2009). “Corporate tax avoidance and firm value”, Review of Economics and Statistics, Vol. 91 No. 3, pp. 537-546.
-      Desai, M.A., Dyck, A. and Zingales, L. (2007). “Theft and taxes”, Journal of Financial Economics, Vol. 84 No. 3, pp. 591-623.
-      Friese, Arne, Simon Link, and Stefan Mayer. (2008). “Taxation and corporate governance- The state of the art”. Tax and corporate governance. Springer Berlin Heidelberg, pp.357-425.
-      Hanlon, M. and Heitzman, S. (2010). “A review of tax research”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 50 Nos 2/3, pp. 127-178.
-      Jensen, M., Meckling, W. (1976). “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure”. Journal of Financial Economics, 3:pp. 305–360.
-      Khaoula, A. & Mohamed Ali, Z. (2012). “The board of directors and the corporate tax planning: Empirical Evidence from Tunisia”. International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 2, No. 2.142-157.
-      Lambert, R.A., Leuz, C. and Verrecchia, R.E. (2007), “Accounting information, disclosure, and the cost of capital”. Journal of Accounting Research, Vol. 45 No. 2, pp. 385-420.
-      Sabli, Nurshamimi & Md. Noor, R. (2012). “Tax planning and corporate governance”. 3rd International Conference on business and economic research (3rd ICBER 2012) Proceeding.
-      Sartori, Nicola. (2009). “Corporate Governance Dynamics and Tax Compliance”. International Trade and Business Law Review, U of Michigan Law & Economics, SJD Working Paper No.1361895. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1361895.
-      Wang, Xiaohang. (2011). “Tax avoidance, corporate transparency, and firm value”. American Accounting Association Annual Meeting-Tax Concurrent Sessions.
-      Ying, Yunchao. (2016). “Internal Control Information Disclosure Quality, Agency Cost and Earnings Management—Based on the Empirical Data from 2011 to 2013”. Modern Economy, 7, pp 64-70.
-      Zemzem, A and Ftouhi, K. (2013). “The Effects of Board of Directors’ Characteristics on Tax Aggressiveness”. Research Journal of Finance and Accounting, Vol.4, No.4.pp.140-147.
-      Zeng, Y. and Zhang, J. (2009), “Does taxation have a governance role?”. The Management World ( Monthly), Vol. 3, pp. 143-151.