بررسی تاثیر پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- مرکز آموزشهای بین المللی خلیج فارس، حسابرس دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1384 است و از اطلاعات 58 شرکت استفاده شده است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‌های ترکیبی و مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، عواملی مانند اندازه شرکت وتغییرات وجه نقد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارای تاثیرمنفی و معنا داری بر ساختار سرمایه شرکت است. اما بین پاداش هیأت مدیره و عملکرد مالی و پارامترهایی نظیر اندازه شرکت و ... ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Executive Compensation on the Capital Structure and Financial Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Navid Javadi 1
  • Siroos Fatahi 2
1 islamic azad university
2 islamic azad university
چکیده [English]

The main objective of this study was to investigate the effect of executive compensation on the capital structure and financial performance of the companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 2005 to 2012 and the information of 58 companies was used. The research hypotheses were tested using panel data regression model and ordinary least squares. Based on the results, factors such as firm size and the ratio of market value to book value changes of cash equity had significant negative effects on the capital structure of the company. There is, however, a significant positive relationship between the rewards of the board and financial performance and parameters such as the size of the company. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive compensation
  • Capital Structure
  • financial performance
-      اسدی، غلامحسین و محمدی، شاپور و  خرم، اسماعیل. (1390) " رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت". فصلنامهدانشحسابداری، شماره  (4)، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، صص 39-29.
-      اعتمادی، حسین و منتظری، جواد. (1390). " بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رقابت بازار تولید". فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره20، شماره  3،  صص 26-1.
-      باقرزاده، سعید. (1382). " تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای بذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی، سال پنجم، شماره 16، دوره 5،  صص 47-23.
-      جزنی، نسرین. (1388). مدیریت منابع انسانی. نشر نی. چاپ ششم.
-      جهانخانی، علی. (1388). " تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم". فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 3، دوره 1،  صص 161-136.
-      حاجی پور، ب و مؤمنی، م. (1388).  "بازشناسی رویکرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار". اندیشهمدیریت، شماره (3)، پیاپی (1)، صص 102-77.
-      ستایش، م و جمالیانپور، م. (1390).  "سودمندی ساختار سرمایه و تغییرات آن بر پیشبرد راهبردهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسیهایحسابداریوحسابرسی، شماره 18 پیاپی 64، صص 90-73.
-      ستایش، م و کارگرفرد جهرمی، م. (1390). "بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه". پژوهشهایتجربیحسابداریمالی،  شماره 1، پیاپی 1، صص 31-9.
-      ستایش، م و کاظم نژاد، م و شفیعی، م. (1388). "کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین ساختار بهینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهایحسابداریوحسابرسی، شماره 16، پیاپی56، صص 58-39.
-      سعادت، اسفندیار. (1386). مدیریت منابع انسانی. نشر سمت، چاپ دوازدهم.
-      سینایی، حسینعلی. (1386). " بررسی تاثیر عوامل داخلی شرکتها بر چگونگی شکل گیری ساختار سرمایه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران". بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 48،  دوره  14، صص 84-63.
-      کیمیاگری، علی محمد و عینعلی، سودابه. (1387). " ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه ( مطالعه موردی شرکتهای بذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) ". تحقیقات مالی، شماره 35، دوره 10، صص 108-91.
-      نمازی، م و شیرزاد، ج. (1384). "بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسیهایحسابداریوحسابرسی، شماره 12، پیاپی 42، صص 95-75.
-      وی ریچ، هاینز وکونتز، هرولد. (1386). اصول مدیریت. ترجمه علی پارساییان. انتشارات ترمه، چاپ اول.
-      Aboody, D. , & Lev, B. (1998).  The value-relevance of intangibles: The case of software capitalization. Journal of Accounting Research, Vol. 36, pp.161-191.
-      Akhtar, S. (2005). The Determinant of Capital Structure for Australian Multinational and Domestic Corporations. Australian Journal ofManagement, 3.
-      Campello, M. (2003). Market share, leverage, and competition: theory and empirical evidence. Working paper, University of Illinois.
-      Chang, C. & Lee, A. & Lee, C. (2009). Determinants of capital structure choice: A structural equation modeling approach. The Quarterly Review of Economics and Finance, 49, pp. 197-213.
-      Chen, J. & Strange, R. (2005). The Determinants of Capital Structure:Evidence from Chines Listed Companies. Economic Change andRestructuring, 38, pp.11-35.
-      Chen, J. (2004). Determinants of Capital Structure of Chinese ListedCompanies. Journal of Business Research, 57, pp. 1341– 1351.
-      De Angelo, H. & De Angelo, L. (2006). Capital Structure, Payout Policy,and Financial Flexibility. Working Paper No. FBE 02-06, MarshallSchool of Business, University of Southern California, Available atSSRN: http://ssrn. com/abstract=916093.
-      Ely, K. (1991). Interindustry differences in the relation between compensation and firm performance. Journal of Accounting Research, Vol. 29, pp.37 - 58.
-      Guney, Y. & Li, L. & Fairchild, R. (2011). The relationship between product market competition and capital structure in Chinese listed firms. International Review of Financial Analysis, 2, pp. 41-51.
-      Istaitieh, A. & Rodriguez, J. (2003). Stakeholder Theory, Market Structure, and the Firm’s Capital Structure: an Empirical Evidence. Working Paper, University of Valladolid.
-      Istaitieh, A. , & Rodriguez, J. M. (2006). Factor-product markets and firm's capital structure: A literature review. Review of Financial Economics, 15(1), pp. 49−75.
-      Jensen, M. , & Murphy, K. (1990). Performance pay and top-management incentives. Journal of Political Economy, Vol. 98, pp. 225 - 264.
-      Lambert, R. , & Larcker, D. (1987). An analysis of the use of accounting and market measures of performance in executive compensation contracts. Journal of Accounting Research, Vol. 25, pp. 85 - 129.
-      Lazera,Edward. (2000). ”Performance Pay and Productivity,” American Economic Review, Vol. 90, pp. 61-1346.
-      Lev, B. , & Sougiannis, T.  (1996). The capitalization, amortization, and value-relevance of R&D. Journal of Accounting and Economics, Vol. 21, pp. 107 - 138.
-      Lev, B. , & Zarowin, P. (1999). The boundaries of financial reporting and how to extend them. Journal of Accounting Research, Vol. 37, pp. 353 - 385.
-      Nikolas, E. (2007), ‘‘How firm characteristics affect capital structure: an empirical study’’, The Journal of Financial Research, Vol. 33 No. 5, pp. 321-331.
-      Pandey, I. M. (2004). Capital structure, profitability and market structure:Evidence from Malaysia. Asia Pacific Journal of Economics andBusiness, 8(2), pp. 78-91.