بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت سهامدار کنترل کننده نهایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

در پی جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکان و مدیران، اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و افشای کامل و منصفانه این معاملات دوچندان شده است. در نتیجه،  با توجه به اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و امکان تاثیرگذاری سهامداران کنترل کننده نهایی بر میزان و محتوای این نوع معاملات، پژوهش حاضر درصدد است رابطه  بین شکاف حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی و معاملات با اشخاص وابسته را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 مطالعه شده است. فرضیه­ پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهد که شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی با معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی و معناداری دارد. این نتیجه منطبق با تئوری منافع شخصی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between Related-Party Transactions and the Control-Ownership Wedge of the Ultimate Controlling Shareholder

نویسندگان [English]

  • Yahya Kamyabi 1
  • Ehsan Bouzhmehrani 2
  • Pooyan Mohammadi 3
1 Mazandaran university
2 Mazandaran university
3 Razi university
چکیده [English]

Following the separation of ownership from management and creating the information asymmetry between owners and managers, the importance of the related-party transactions and its full disclosure, fair and transparent of information has been increased. Considering the importance of the nature of the related-party transactions, this study aims to examine the relationship between control-ownership wedge of the controlling shareholder and related-party transactions. To achieve this objective, 75 listed companies at Tehran Stock Exchange were selected during the years from 2009 to 2014. Using the software Eviews 7, hypotheses were tested. The results show a significant negative relationship between the related party transactions and the right gap control and ownership of controlling shareholders. Therefore, this result provides empirical validation of theory of self-interest

کلیدواژه‌ها [English]

  • Related-Party Transactions
  • Control-Ownership Right
  • Ultimate Controlling Shareholder
-      اعتمادی، حسین، امیرخانی، کوروش و رضایی، محبت. (1390). «محتوای ارزشی افشای اجباری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال 4، شماره 13، صص. 252-235.
-      حساس یگانه، یحیی و شهریاری، علیرضا. (1389). «بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران». مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال 2، شماره 4، صص 94-77.
-      حساس یگانه، یحیی و مداحی، آزاده. (1387). «چالش های استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران». روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1738، ص 20.
-      خدامی پور، احمد؛ امینی، میثم و هوشمند زعفرانیه، رحمت اله. (1391). «بررسی تاثیرالزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود». فصلنامه پژوهش حسابداری، دوره 2، شماره 2، صص83-65.
-      دموری، داریوش و دهقانی فیروزآبادی، ابوالفضل. (1393). «بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود بابکارگیری مدل لاجیت». راهبرد مدیریت مالی، سال 2، شماره 4، 38-21.
-      رحمانی، علی، فرزانی، حجت الله و رستگار مقدم، هیوا. (1390). «بررسی رابطه بین مالکیت اصلی و محافظه کاری در سود»، مجله دانش حسابداری، دوره 2، شماره 6 ، صص63-43.
-      سجادی، حسین، فرازمند، حسن و جعفری پور، میثم. (1391). «تاثیر سهامداران عمده و تغییرات سود بر فرایند هموار سازی سود در شرکت های بورسی». فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال 5، شماره 20، صص 84-65.
-      سرلک، نرگس و اکبری، مینا. (1392). «رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود». بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 20، شماره 4، صص 92-77.
-    شعری، صابر و حمیدی، الهام. (1391). «شناسایی انگیزه های معاملات بااشخاص وابسته». پژوهشهای تجربی حسابداری، دوره 2، شماره 2، صص64-49.
-      طاهری­نیا، مسعود و کوگانی، آرش. (1394). «بررسی رابطه ساختار مالکیت و معاملات با اشخاص وابسته در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، استانبول، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا، قابل دسترس در : www. Civilica.com.
-      قائمی، محمدحسین، کیانی، آیدین و تقی­زاده، مصطفی. (1393). «محافظه کاری شرطی در گزارشگری مالی». بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 4، صص 484-471.
-      کامیابی، یحیی، بوژمهرانی، احسان و نادری پلنگی، فاضل. (1393). «خطای پیش بینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت غیر موظف اعضای هیات مدیره». فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 43، صص 151-135.
-      مهدوی، غلامحسین و کرمانی، احسان. (1394). «بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران». راهبرد مدیریت مالی، سال 3، شماره 11، صص 26-1.
-      Baginski, S. P. and Hassell, J.M. (1997). “Determinants of Management Forecast Precision”. Accounting Review, 72 (2), pp. 303-312.
-      Breandle, C. and Noll, j. (2005). “On the Convergence of National Corporate Governance System”. available at: www. ssrn.com.
-      Brous, P.A. and Kini, O. (1994). “The valuation effects of equity issues and the level of institutional ownership: evidence from analysts' earnings forecasts”. Financ Manage, pp. 33–46.
-      Chalmers, K. and Godfrey, J.M. (2004). “Reputation costs: the impetus for voluntary derivative financial instrument reporting”. Accounting, Organizations and Society, 29, pp. 95-125.
-      Christoph, V.D.E. (2016). “Empowering the Audit Committee and the Auditor in Related Party Transactions”. ECGI Working Paper Series in Law, available at: http://ssrn.com/abstract=2801585.
-      Djankov, S., Laporta, R., Lopez, F. and Shleifer, A. (2008). “The law and economics of self-dealing”. Journal of Financial Economics, 88, pp. 430–465.
-      Gordon, E. A., Henry, E. and Palia, D. (2004). “Related Party Transactions: Associations with Corporate Governance and Firm Value”. available at: http://papers.ssrn.com.
-      Henry, E., Elizabeth, G., Brad, R. and Louwers, T. (2007). “The Role of Related Party Transactions in Fraudulent Financial Reporting”. Working paper, Miami University, ww.ssrn.com.
-      Jian, M. and Wong, T. (2010). “Propping through Related Party Transactions”. Review of Accounting Studies, 15, pp. 70-105.
-      Jung, K. and Kwon, S.Y. (2002). “Ownership structure and earnings informative ness: Evidence from Korea”. The International Journal of Accounting, 37(3), pp. 301-325.
-      Kang, M., Lee, H. U., Lee, M. G. and Park, J. C. (2014). “The Association between Related-Party Transactions and Control-Ownership Wedge: Evidence from Korea”. Pacific-Basin Finance Journal, available at:www.freepapers.ir.
-      La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F. and Shleifer, A. (1999). “Corporate ownership around the world”. The Journal of Finance, 54(2), pp. 471–518.
-      Moscariello, N. (2010). “Related Party Transaction: Opportunistic or Efficient Behavior? Evidence from the Italian Listed Company”. Working Paper, Second University of Naples.
-      Sanchez, C., Aleman, J. and Martin, D. (2009). “Ultimate Ownership and Earnings  conservatism”. European Accounting Review, 20, pp. 57-80.
-      Skinner, D. and Sloan. R. (2002). “Earnings surprises, growth expectations, and stock returns or don’t let an earnings torpedo sink your portfolio”. Review of Accounting Studies, 7, pp. 289-312.
-      Widari, N.W.S. (2016). “Market Reaction on the Information of Related Party Transaction Disclosure (An Event Study on Public Companies in Indonesia)”. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), 2, issue-7, available at: www.onlinejournal.in.