دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، اسفند 1395 (پیاپی 15) 
بررسی تاثیر کوچ سهام بر صرف بازده سبد سهام

صفحه 67-84

10.22051/jfm.2017.10246.1102

داور محمدی؛ شهرام هاشم نیا؛ مجید رحمانی فیروزجایی