مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

انعطاف‌پذیری مالی به‌عنوان پلی بین تئوری و عمل تعیین ساختار سرمایه (مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده) شرکت‌هاست. وتوان تأمین مالی جهت عکس‌العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش‌بینی‌نشده برای حداکثر کردن ارزش شرکت‌ها را فراهم می‌نماید.
هدف اساسی پژوهش ارائه مدلی برای انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (متناسب با شرایط و وضعیت محیطی شرکت‌ها) است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و توسعه‌ای و ازنظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی_پیمایشی (دلفی) است، با توجه به هدف، روش پژوهش و مطالعات و جستجوی اکتشافی درمتان تخصصی پرسشنامه پژوهش تدوین گردید پس از تدوین پرسشنامه، نظرات خبرگان مالی (صاحب‌نظران دانشگاهی و بازار سرمایه) در خصوص موضوع انعطاف‌پذیری مالی در سال 1396(مقطعی) اخذ شد و اعتبار چارچوب نظری و اجزای انعطاف‌پذیری مالی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، مدل پیشنهادی انعطاف‌پذیری مالی با اجماع نظر خبرگان و استفاده از آزمون‌های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال ارائه گردیده است. این مدل دارای دو بعد «انعطاف‌پذیری مالی درونی» و «انعطاف‌پذیری مالی بیرونی» و سه مؤلفه اساسی «ظرفیت بدهی»، «نگهداشت وجه نقد» و «اندازه بازار سرمایه» است. هریک از مؤلفه‌ها نیز از طریق شاخص‌ها و عوامل تعیین‌کننده متعددی قابل‌محاسبه و اندازه‌گیری است. به‌گونه‌ای که از دیدگاه خبرگان، مجموعاً از 16 شاخص و 15 عامل تعیین‌کننده کلیدی برای اندازه‌گیری مؤلفه‌ها می‌توان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Financial Flexibility of Accepted Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hamid Khaleghi Moghaddam 1
  • Yahya Hassas Yeganeh 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • Jalal Shirehzadeh 4
1 Assistant Professor ,Allameh Tabataba'i University
2 Professor ,Allameh Tabataba'i University
3 Professor , Allameh Tabataba'i University
4 Ph.D. Student in Accounting ,Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Financial flexibility serves as a bridge between theory and practice of determining the financial structure (the most important determinant factor) of corporates. It provides financing to respond appropriately to events and unanticipated cases to maximize corporate value. The main objective of the research is to provide a model for financial flexibility of the companies accepted in Tehran Stock Exchange (according to the environmental conditions of the companies). According to the research purpose, a research questionnaire based on exploratory studies and exploratory research was developed in the specialized texts. After the questionnaire was written, the views of financial experts (academic and corporate scholars) on the issue of financial flexibility through the Delphi method were taken into consideration, and the theoretical framework and components of financial flexibility of the corporate were reviewed and evaluated. In this research, the proposed financial flexibility model with the consensus of the respondents and using statistical variables Suitable presentation the model has a two-dimensional "internal financial flexibility" and "external financial flexibility" and is a key component of debt capacity, cash holdings, and capital market size. Several determinants can be calculated and measured. From experts' point of view, a total of 16 indexes and 15 key determinants for measuring components can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Flexibility
  • Capital Structure
  • Cash Holding
  • Debt Capacity
  • Determinants
-      خالقی مقدم، حمید؛ باغومیان، رافیک. (1385). "مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه". پیک نور، سال پنجم، شماره 4: 58- 82.

-      سرلک، نرگس؛ فرجی، امید؛ بیات، فاطمه. (1394). "رابطه بین ویژگی‌های مالی شرکت و ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر". پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (27): 1-22.

-      قالیباف اصل، حسن (1384)، مدیریت مالی، مفاهیم و کاربردها، چاپ دوم، تهران: انتشارات پوران پژوهش.

-      مشایخ، شهناز؛ شاهرخی، سیده سمانه، (1385). "عوامل موثر بر ساختار سرمایه"، مجله حسابدار. 176: 13-19.

-      نبیئی بروجنی، حس ین؛ نوروزی، محمد. (1393). "بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نظریه سلسله مراتبی"، پژوهش حسابداری، 4 (4): 84-65.

-      نصیرزاده، فرزانه؛ مستقیمان، علیرضا. (1389). "آزمون نظریه‌های ساختار سرمایه توازی ایستا (مصالحه ایستا) و سلسله مراتبی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"، مجله پیشرفت‌های حسابداری، 2 (2): 158-133.

-      Ahsan, T., Ahsan, T., Wang, M., Wang, M., Qureshi, M. A., & Qureshi, M. A. (2016). “How do they adjust their capital structure along their life cycle? An empirical study about capital structure over life cycle of Pakistani firms”, Journal of Asia Business Studies, 10(3), 276-302.

-      Aybar-Arias, C., Casino-Martínez, A., López-Gracia, J. (2012). “On theadjustment speed of SMEs to their optimal capital structure”.Small Bus Econ, 39 (4), 977-996.

-      Casrto, Paula; Fernandez, Maria; Tapia, Borja Amor; Miguel, Alberto. (2016). “Target leverage and speed of adjustment along the life cycle of European listed firms”. BRQ Business Research Quarterly. 19(3), 188-205.

-      Dickinson, V. (2011). "Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle". The Accounting Review, 86(6), 1969-1994.

-      Drobetz, W., Pensa, P., Wanzenried, G.( 2007). “Firm haracteristics,economic conditions and capital structure adjustments?”

-      WorkingPaper. University of Hamburg, Hamburg, Germany.

-      Elsas, R., Florysiak, D.(2011). “Heterogeneity in the speed ofadjustment toward target leverage”. Int. Rev. Finance, 11 (2),181-211.

-      Faulkender, M., Flannery, M.J., Watson, K., Smith, J.M. (2012).”Cash flows and leverage adjustments”. J. Financ. Econ, 103 (3),632-646.

-      Ghalibaf Asl, H. (2005). “Financial Management, Concepts and pplications”, Second Edition, Tehran: Pooran Pazhuhesh (in persion).González, V.M., González, F. (2008). “Influence of bank concentra-tion and institutions on capital structure: new internationalevidence”, J. Corp. Finance, 14 (4), 363-375.

-      Hackbarth, D., Miao, J., Morellec, E.( 2006). “Capital structure, creditrisk, and macroeconomic conditions”, J. Financ. Econ, 82 (3),519-550.

-      Hasan, M.M; Hossein, M; Cheung, A; Habib, A. (2015). “Corporate life cycle and cost of equity capital”, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(1), 46-60.

-      Hovakimian, A., Li, G. (2011).”In search of conclusive evidence:how to test for adjustment to target capital structure”, J. Corp.Finance 17 (1), 33-44.

-      Khaleghi Moghadam, H., Baghoomian, R. (2006). “Review of Capital Structures, Theories”, Peyk Noor, 5 (4): 58-82 (in persion).

-      La Rocca, M., La Rocca, T., Cariola, A. (2011). “Capital structure deci-sions during a firm’s life cycle”, Small Bus. Econ, 37 (1), 107-130.

-      Mashayekh, SH., Shahrokhi, S.S. (2006). “Effective factors on capital structure”, Hesabdar. 176: 13-19 (in persion).

-      Mazumder, M. M. M., & Mitra, R. K. (2017). “Corporate Life Cycle and Debt Financing: Evidence from Bangladesh.” https://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalBrowse&journal_id=1508969.

-      Muchiri, Mwangi Joseoh; Muturi, Willy M; Ngumi, Patrick M. (2016). Relationship between Financial Structure and Financial Performance of Firms Listed at East Africa Securities Exchanges, Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB) An Online International Research Journal (ISSN: 2306-367X), 5(1), 1734-1755.

-      Myers S.C. (2001), “Capital Structure”, Journal of Economic Perspectives, 15 (2), 81- 102.

-      Myers, S., (1977). “Determinants of corporate borrowing”, J. Financ.Econ. 5(2), 147-175.

-      Myers, S.C., (1984). “The capital structure puzzle”, J. Finance, 39 (3),575-592.

-      Öztekin, Ö., Flannery, M.J. (2012). “Institutional determinants ofcapital structure adjustment speeds”, J. Financ. Econ, 103 (1),88-112.

-      Nabiei Boroujeni, H., Noroozi, M. (2015). “The Determinant Factors of Capital Structure of Companies Listed in Tehran Stock Exchange using Hierarchical Theory”, J. Accounting Research, 4(4): 65-84 (in persion).

-      Nasirzadeh, F., Mostagiman, A. (2010). “Testing the Static Trade-off and Pecking Order Theories in Capital Structure of TSE Accepted Companies”, J. Accounting Advances, 2(2):133-158 (in persion).

-      Saddour, K. (2006). “The determinants and the value of cash holdings:evidence from French firms” Working Paper ,1-33.

-      Sarlak, N., Faraji, O., Bayat, F. (2015). “The Relation between Firms Financial Characteristics and Capital Structure in Firms Life Cycle Stages”, J. The financial Accounting and Auditing Researches, 7 (27): 1-22 (in persion).

-      Sunder, S. L. and Myers S. C. (1998). “Testing Static Tradeoff against Pecking Order Models of Capital Structure”. Journal of Financial Economics, 51(2): 219-244.

-      Suyono, E., Yarram, S. R., Riswan, R. (2017). “Capital Structure, Corporate Performance, and Life Cycle: Evidence from Indinesia”. Corporate Ownership & Control, 14(4-2), 449-461. http://doi.org/10.22495/cocv14i4c2art10

-      Teixeira, G., Santos, M.J. (2014). “Do Firms Have Financing Prefer-ences Along Their Life Cycles? Evidence from Iberia”, Availableat SSRN: http://ssrn.com/abstract=676869.

-      Titman, S., Tsyplakov, S. (2007). “A dynamic model of optimal capitalstructure”, Rev. Financ. Stud. 11 (3), 401-451.