ساختار سرمایه و سرعت تعدیل آن در چرخه عمر شرکت و نقش سودآوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، حسابداری، دانشگاه الزهراء (س)، تهران

2 استادیار، حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

ساختار سرمایه بهینه همواره یکی از دغدغه‌های شرکت‌ها است به‌خصوص در زمان تأمین مالی است و می‌تواند از عوامل مختلفی ازجمله مراحل چرخه عمر و عملکرد شرکت اثر پذیرد. در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر شرکت و رابطه سودآوری با ساختار سرمایه در این مراحل بررسی شد. به این منظور از نسبت بدهی و نرخ بازده دارایی به ترتیب برای سنجش ساختار سرمایه و سودآوری استفاده گردید. مراحل چرخه عمر شرکت با استفاده از الگوی جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی محاسبه شد. در این راستا داده‌های مربوط به 149 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1394 آزمون شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش خطی پویای داده‌های پنل استفاده شد. نتایج نشان داد شرکت‌هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند ساختار بدهی خود را با سرعت بیشتری در مقایسه با شرکت‌هایی تعدیل می‌کنند که در مراحل ظهور و رشد قرار دارند. بعلاوه، تغییر چرخه مرحله عمر، سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت‌ها را کاهش داد. این در حالی است که با افزایش سود‌آوری سهم بدهی در ساختار سرمایه شرکت کاهش یافت؛ اما شدت این کاهش از مرحله چرخه عمر شرکت اثر نپذیرفت، اگرچه تغییر در مرحله عمر شرکت توانست بر این رابطه اثر بگذارد؛ به‌گونه‌ای شرکت‌هایی که مرحله عمر خود را تغییر می‌دادند با افزایش سود‌آوری به میزان کمتری از بدهی در ساختار سرمایه خود بهره می‌جستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capital Structure and its Adjustment Speed in Firm's Life Cycle and the Role of Profitability

نویسندگان [English]

  • Azam Valizadeh Larijani 1
  • Hamideh Esnaashari 2
1 alzahra university
2 shahid beheshti university
چکیده [English]

Capital structure is usually very important for companies especially when they want to finance. This subject can be affected by firm's life cycle stages and company performance. The speed of capital structure adjustment through firm's life cycle and the relationship between profitability and capital structure are investigated in this research. Debt to equity ratio and return on asset are used as proxies for capital structure and profitability respectively. Firm's life cycle phases are measured using cash flow patterns in operating, investing and financing aspects. In order to test hypotheses, financial data of 149 firms listed in TSE during 2008 to 2015 are collected with considering some criteria. Linear dynamic panel data models are run to analyze data. The results reveal that firms which are in maturity phase adjust their capital structure faster than those in introduction or growth phases. In addition, changing life cycle phase decreases capital structure adjustment speed. Focus on the profitability relation with debt ratio shows it diminishes external financing and firm's life cycle phase does not affect it. Changing firm's life cycle, however, makes the relationship more strongly negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • Capital Structure Adjustment Speed
  • Firm's Life Cycle
  • Profitability
-      خالقی مقدم، حمید؛ باغومیان، رافیک. (1385). "مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه". پیک نور، سال پنجم، شماره 4: 58- 82.

-      سرلک، نرگس؛ فرجی، امید؛ بیات، فاطمه. (1394). "رابطه بین ویژگی‌های مالی شرکت و ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر". پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (27): 1-22.

-      قالیباف اصل، حسن (1384)، مدیریت مالی، مفاهیم و کاربردها، چاپ دوم، تهران: انتشارات پوران پژوهش.

-      مشایخ، شهناز؛ شاهرخی، سیده سمانه، (1385). "عوامل موثر بر ساختار سرمایه"، مجله حسابدار. 176: 13-19.

-      نبیئی بروجنی، حس ین؛ نوروزی، محمد. (1393). "بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نظریه سلسله مراتبی"، پژوهش حسابداری، 4 (4): 84-65.

-      نصیرزاده، فرزانه؛ مستقیمان، علیرضا. (1389). "آزمون نظریه‌های ساختار سرمایه توازی ایستا (مصالحه ایستا) و سلسله مراتبی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"، مجله پیشرفت‌های حسابداری، 2 (2): 158-133.

-      Ahsan, T., Ahsan, T., Wang, M., Wang, M., Qureshi, M. A., & Qureshi, M. A. (2016). “How do they adjust their capital structure along their life cycle? An empirical study about capital structure over life cycle of Pakistani firms”, Journal of Asia Business Studies, 10(3), 276-302.

-      Aybar-Arias, C., Casino-Martínez, A., López-Gracia, J. (2012). “On theadjustment speed of SMEs to their optimal capital structure”.Small Bus Econ, 39 (4), 977-996.

-      Casrto, Paula; Fernandez, Maria; Tapia, Borja Amor; Miguel, Alberto. (2016). “Target leverage and speed of adjustment along the life cycle of European listed firms”. BRQ Business Research Quarterly. 19(3), 188-205.

-      Dickinson, V. (2011). "Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle". The Accounting Review, 86(6), 1969-1994.

-      Drobetz, W., Pensa, P., Wanzenried, G.( 2007). “Firm haracteristics,economic conditions and capital structure adjustments?”

-      WorkingPaper. University of Hamburg, Hamburg, Germany.

-      Elsas, R., Florysiak, D.(2011). “Heterogeneity in the speed ofadjustment toward target leverage”. Int. Rev. Finance, 11 (2),181-211.

-      Faulkender, M., Flannery, M.J., Watson, K., Smith, J.M. (2012).”Cash flows and leverage adjustments”. J. Financ. Econ, 103 (3),632-646.

-      Ghalibaf Asl, H. (2005). “Financial Management, Concepts and pplications”, Second Edition, Tehran: Pooran Pazhuhesh (in persion).González, V.M., González, F. (2008). “Influence of bank concentra-tion and institutions on capital structure: new internationalevidence”, J. Corp. Finance, 14 (4), 363-375.

-      Hackbarth, D., Miao, J., Morellec, E.( 2006). “Capital structure, creditrisk, and macroeconomic conditions”, J. Financ. Econ, 82 (3),519-550.

-      Hasan, M.M; Hossein, M; Cheung, A; Habib, A. (2015). “Corporate life cycle and cost of equity capital”, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(1), 46-60.

-      Hovakimian, A., Li, G. (2011).”In search of conclusive evidence:how to test for adjustment to target capital structure”, J. Corp.Finance 17 (1), 33-44.

-      Khaleghi Moghadam, H., Baghoomian, R. (2006). “Review of Capital Structures, Theories”, Peyk Noor, 5 (4): 58-82 (in persion).

-      La Rocca, M., La Rocca, T., Cariola, A. (2011). “Capital structure deci-sions during a firm’s life cycle”, Small Bus. Econ, 37 (1), 107-130.

-      Mashayekh, SH., Shahrokhi, S.S. (2006). “Effective factors on capital structure”, Hesabdar. 176: 13-19 (in persion).

-      Mazumder, M. M. M., & Mitra, R. K. (2017). “Corporate Life Cycle and Debt Financing: Evidence from Bangladesh.” https://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalBrowse&journal_id=1508969.

-      Muchiri, Mwangi Joseoh; Muturi, Willy M; Ngumi, Patrick M. (2016). Relationship between Financial Structure and Financial Performance of Firms Listed at East Africa Securities Exchanges, Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB) An Online International Research Journal (ISSN: 2306-367X), 5(1), 1734-1755.

-      Myers S.C. (2001), “Capital Structure”, Journal of Economic Perspectives, 15 (2), 81- 102.

-      Myers, S., (1977). “Determinants of corporate borrowing”, J. Financ.Econ. 5(2), 147-175.

-      Myers, S.C., (1984). “The capital structure puzzle”, J. Finance, 39 (3),575-592.

-      Öztekin, Ö., Flannery, M.J. (2012). “Institutional determinants ofcapital structure adjustment speeds”, J. Financ. Econ, 103 (1),88-112.

-      Nabiei Boroujeni, H., Noroozi, M. (2015). “The Determinant Factors of Capital Structure of Companies Listed in Tehran Stock Exchange using Hierarchical Theory”, J. Accounting Research, 4(4): 65-84 (in persion).

-      Nasirzadeh, F., Mostagiman, A. (2010). “Testing the Static Trade-off and Pecking Order Theories in Capital Structure of TSE Accepted Companies”, J. Accounting Advances, 2(2):133-158 (in persion).

-      Saddour, K. (2006). “The determinants and the value of cash holdings:evidence from French firms” Working Paper ,1-33.

-      Sarlak, N., Faraji, O., Bayat, F. (2015). “The Relation between Firms Financial Characteristics and Capital Structure in Firms Life Cycle Stages”, J. The financial Accounting and Auditing Researches, 7 (27): 1-22 (in persion).

-      Sunder, S. L. and Myers S. C. (1998). “Testing Static Tradeoff against Pecking Order Models of Capital Structure”. Journal of Financial Economics, 51(2): 219-244.

-      Suyono, E., Yarram, S. R., Riswan, R. (2017). “Capital Structure, Corporate Performance, and Life Cycle: Evidence from Indinesia”. Corporate Ownership & Control, 14(4-2), 449-461. http://doi.org/10.22495/cocv14i4c2art10

-      Teixeira, G., Santos, M.J. (2014). “Do Firms Have Financing Prefer-ences Along Their Life Cycles? Evidence from Iberia”, Availableat SSRN: http://ssrn.com/abstract=676869.

-      Titman, S., Tsyplakov, S. (2007). “A dynamic model of optimal capitalstructure”, Rev. Financ. Stud. 11 (3), 401-451.