تاثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت گرایش مالی ، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، گروه حسابداری و مالی، دانشگاه یزد، یزد ، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، گروه حسابداری و مالی ، دانشگاه یزد،یزد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و محافظه‌کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی است. به این منظور اطلاعات مربوط به 78 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های 1389 تا 1394 موردمطالعه قرارگرفته‌اند. برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده می‌شود. در این پژوهش از خطای پیش­بینی سود و فرصت­های رشد (شامل Q توبین و نسبت فروش بازاری به فروش دفتری) به‌عنوان شاخص­های اندازه­گیری عدم تقارن اطلاعاتی استفاده‌شده است. پـس از اطمینـان یافتن از برازش قابل‌قبول الگوهای اندازه‌گیری و ساختاری پژوهش، نتـایج پژوهش حـاکی از تأثیر مستقیم محافظه‌کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر معکوس نظام راهبری شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی است. همچنین نتایج نشان می­دهد سازوکارهای داخلی نظام راهبری شرکتی که شامل اندازه هیئت‌مدیره، نسبت مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره و تفکیک نقش مدیرعامل از ریاست هیئت‌مدیره است بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار نیست؛ اما سازوکارهای خارجی نظام راهبری شرکتی که شامل مالکیت نهادی، مالکیت عمده و تمرکز مالکیت است بیانگر تأثیر این عوامل در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corporate Governance and Conservatism Mechanisms on Information Asymmetry with Structural Equation Modeling Technique in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Dariush Damoori 1
  • Hamid Javidan 2
1 Group of accounting & finance, Faculty of Economic, management and accounting, Yazd University, Yazd,Iran
2 Yazd Univercity/Yazd/Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of corporate governance and conservatism on information asymmetry. For this purpose, information about 78 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2011-2015 has been studied. The structural equation technique is used to analyze the assumptions. In this research, the predictive error of profit and growth opportunities (including Q Tobin and market share to office sales) have been used as indicators of information asymmetry measurement. After confirming the acceptable fit of the measurement and structural patterns of the research, the results indicate that conservatism has a direct impact on information asymmetry and the reverse impact of corporate governance on information asymmetry. The results also show that the internal mechanisms of the corporate governance system which include the size of the board of directors, the ratio of non-executive directors to the board of directors, and the separation of the role of the managing director from the board of directors, is not asymmetrical for the companies that are accepted in  Tehran Stock Exchange. But the foreign mechanisms of the corporate governance system, which include institutional ownership, major ownership, and ownership concentration, reflect the impact of these factors on reducing information asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • conservatism
  • Information Asymmetry
  • Structural Equation Technique
-      ابارشی، ا.، حسینی، ی. (1391). مدل سازی معادلات ساختاری . تهران، نشر جامعه شناسان.
-      ابراهیمی،ک.احمدی مقدم،م.(1394). »بررسی رابطه بین محدویت در تأمین مالی با محافظه‌کاری مشروط و غیر مشروط در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران« . فصلنامه علمی و پژوهشی راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا،دوره3،شماره4،ایران،صص 73-88
-      اثنی عشری،ح.مجتهدزاده ،و.(1391). »رابطه خصوصی سازی ، سازوکارهای نظام راهبری«.فصلنامه پژوهش حسابداری دانشگاه الزهر ا ، شماره 1،ایران. صص 1-20
-      برادران حسن­زاده، ر؛ بادآورنهندی، ی و حسین بابایی، ق.(1391). »بررسی رابطه بین برخی مکانیزم­های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصاد « . بررسی­های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران ، دوره 19، شماره 2، ایران ، صص 16-1.
-      بیابانی، ش و رضی­کاظمی، س. (1392). ساختار مالکیت ( ترکیب سهامداران و تمرکز) و سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال شم، شماره 20. صص15-28
-      پرندین ، ک. قنبری، م.(1395). »بررسی تأثیر سازوکار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط «. فصلنامه پژوهش حسابداری دانشگاه الزهر،ا شماره 2،ایران. صص 52-72
-      جاوید،د. دستگیر، م. عرک صالحی، م.(1394) »بررسی تأثیر کیفی کنترل داخلی بر محافظه‌کاری مشروط در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران «. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، ش 26. ایران،صص 125-151
-      حاجیها، ز، قاسمپور فراهانی، م. (1391). »بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، مالیه و بازار سرمایه. « (دهمین همایش ملی حسابداری ایران)، تهران، دانشگاه الزهرا، جلد هفتم، صص 24-1.
-      حساس یگانه، ی.(1393). »حاکمیت شرکتی در ایران «. ماهنامه حسابرس، شماره 32، صص32-39.
-      حنفی زاده، پ و زارع رواسان، الف (1391)، روش تحلیل ساختارهای چندسطحی، تهران، انتشارات ترمه.
-      داوری، ع؛ رضازاده، آ. (1392). مدلسازی معادلات ساختاری با نـرم افـزار PLS . تهران،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
-      دستگیر، م؛ حسین‌زاده، ع.ح؛ خدادادی، و، واعظ. ع.(1391). »کیفیت سود در شرکتهای درمانده مالی «. پژوهش­های حسابداری مالی، دوره 4، ایران . صص1-16.
-      دموری،د،مهدی آبادی،ن،(1394). »تجزیه‌وتحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارشگری مالی «. فصلنامه علمی و پژوهشی راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا دوره 3، شماره 4، زمستان 1394،ایران، صص 27-49.
-      رحیمیان، ن؛ صالح­نژاد، ح و سالکی، ع. (1388)». رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران «. بررسی­های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران ، شماره 58، ص ص 71-86.
-      رضازاده ،ج؛آزاد،ع (1395). »رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی. «نشریه بررسیهای حسابداری وحسابرسی   , دوره  15، شماره  54 ، صص 63-80 .
-      سینایی،ح. مهرابی،ع.بهفرنیا،م.(1395). »بررسی ارتباط میان سازوکارهای راهبری شرکتی و معیارهای عملکرد مالی ارزش‏ محو «. فصلنامه علمی و پژوهشی راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا، دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، ایران، صص 63-41
-      مشکی،م.عاصی ربانی،م.(1391). »بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران«. بررسی­های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران ،دوره 18، شماره 66، صص 53-68
-      مکیان، الف. و رئیسی، م. »تأثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی «. فصلنامه پژوهش‌هایاقتصادی(رشدوتوسعهپایدار) ، سال چهاردهم، شماره چهارم، ایران، صص1-22
-      مهدوی،غ.علیزاده،و. (1394). »بررسی رابطه‌ی بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران«. مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیرازدوره 7، شماره 1،ایران. صص 228-201.
-      نصرالهی، ز؛ عارف­منش، ز و رئیسی، م. (1390). »بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران «. چشم­انداز مدیریت مالی و حسابداری، شماره 2، ایران، صص 9-25.
-      نوروش، ا؛ ابراهیمی کردلر، ع (1384). » بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد «. بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران ، ایران، صص 97-124
-      Arakashi, A., Hosseini, S. (2012). Structural Equation Modeling. Tehran, Publication of Sociologists. [In Persian]
-      Armstrong, C.S., Guay, W.R. and Weber, J.P. The Role Of Information And Financial Reporting In Corporate Governance And Debt
-      Armstrong, C.S; Core, J.E & Guay, W.R. Do Independent Directors Cause Improvements in Firm Transparency ،(2014)..Journal of Financial Economics, pp. 383-403,
-      Asna Ashradi, H. Mjjtehzadeh,. (2012). "The relationship between privatization, governance mechanisms Corporate and amending laws and regulations with the cost of representing in formerly state-owned enterprises " The Journal of Empirical Accounting           Research of Alzahra University, Volume 2, Issue 1, [In Persian].
-      Avishek,B.David ,J. (2017).Corporatesocial responsibility and capital allocation efficiencyJournal of Corporate Finance Volume 43, April 2017, pp. 354-377
-      Basu, S., (1997), The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. J. Account. Economics, 24, pp.3–37.
-      Bhattacharya, N; Desai, H & Venkataraman, K . (2012) , Does Earnings Quality Affect Information Asymmetry? Evidence from Trading Costs. Volume 30, Issue 2, pages 482–516.
-      Biyabani, Sh., And Razi-Kazemi, S. (2013), "Ownership Structure (Shareholder Concentration and Focus) and Dividend Policy of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange", Journal of Research in Financial Valuation, Securities Analysis, Year Sham, No.            20. [In Persian]
-      Darrough, M.N.,& N.M. Stoughton. (1990), Financial disclosure policy in anentry game. J our na l of A ccounting a ndEconomics 12, pp.219-243.
-      Dastgir, M Hoseinzadeh, AH, Khodadadi, and. vaez . (2012)"The quality of profit in helpless financial companies. "Financial Accounting Research, 4, pages 1-16. [In Persian]
-      Davari, A; Rezazadeh, A. (2013) Modeling Structural Equations with PLS Software. Tehran: Publishing Co. Jihad University. [In Persian]
-      Demoory D, Mehdi Abadi, N (2013). Analysis of the relationship between corporate governance, profit smoothing and financial reporting quality. Journal of Research in Financial Management Strategy of Alzahra University Volume 3, Issue 4, Winter(2013),              Iran, pp.27-49. [In Persian]
-      Donnelly, R & Mulcahy, M, (2009). Board structure, ownership, and voluntary disclosure in Ireland. Corporate Governance, 16, pp.416-29
-      Ebrahimi, K., Ahmadi Moghaddam, M. ( 2013). "Investigating the relationship between the constraints on financing with contingent and non-controversial conservatism in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Financial                  Management Strategy Volume 3, Issue 4, Iran, pp. 88-73, [In Persian]
-      Elbadry, A; Gounopoulos, D & Skniner, F. , (2015). Financial Markets, Instituons & Instruments, Volume 24, Issue 2-3,
-      Etemadi, H., Babajani, C., Azar, A, and Dilami, Z. (2009). "The Impact of Organizational Culture and Ownership Structure on the Quality of Financial Information of Companies Accepted in the Brief of Tehran Securities", Management Sciences of Iran, Volume          4, No. 15, Iran, pp. 85-59. [In Persian].
-      Givoly, D., & Hayn, C.,(2000), The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative? J.Account.Economics 29, pp.287–320.
-      Hajiha, Z, Ghasempour Farahani, M. (2012). "Investigating the Effect of Ownership Structure on Creating Economic Value Added", Tax and Capital Market (Tenth National Iranian Accounting Conference), Tehran, Al-Zahra University, vol. 7, pp. 24-1. . [In               Persian]
-      Hajiha, Z, Qasempour Farahani, M. (2011). "The Investigation of the Effect of Ownership Structure on the Creation of Economic Value Added", Tax and Capital Market (Tenth National Iranian Accounting Conference), Tehran, Al-Zahra University, vol. 7, p. 24-         1. [In Persian]
-      Hanafizadeh, P, Zare Rawasan, A (2012), Multilevel Structural Analysis, Tehran, Terme Publishing [In Persian].
-      Hasas yegana.y. (2006). "Corporate Governance in Iran". Auditor's Monthly, No. 32, pp. 39-32. [In Persian]
-      Hassan-e Zadeh's bradaran, Rafsanjani, and Hussein Babaei, AH. (2012). "The study of the relationship between certain corporate governance mechanisms with value created for equity holders and economic value added. "Accounting and Auditing Reviews,            Volume 19, Issue 2, Iran, Pages 16-1. [In Persian]
-      Hermalin, B.E. and Weisbach. M.S. (2012). Information Disclosure and Corporate Governance. Journal of Finance, 67(1). pp.195- 233.
-      Iyengar, R.J and Zampelli, E.M. (2010). Does Accounting Conservatism Play? Accounting and Finance, 50, pp.121-142
-      Javid, d. Arrested M, Arak Salehi M. (2015) "Investigating the qualitative effect of internal control on conditional conservatism in companies admitted to the Tehran Stock Exchange". Financial Accounting Quarterly Journal. 26. Iran, pp.151-125. [In Persian]
-      kamyabi, Y; Noraali, M. (2015). Investigating the Intermediary Effect of Accounting Conservatism on the Relationship Between Information Asymmetry and Earnings Management in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange . financial accounting                    journal.Volume 8, Number 29,pp. 1-26. [In Persian]
-      Liao, C.-H. , (2010).Does Corporate Governance Reduce Information Asymmetry of Intangibles? Doctor of Philosophy, Case Western Reserve University, Accounting.
-      Mahdi, Gh, Alizadeh, (2015). "The Relationship between Corporate Governance and Voluntary Disclosure Level in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange. Volume 7, Issue 1, pp. 228-201, [In Persian]
-      Makian, A And Reyes, M. (2014). "The Impact of Corporate Governance on Information Asymmetry.Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Development and Development) ", Fourteenth, Fourth Edition, pp. 22-1. [In Persian]
-      Meski , M. asi Rabbani, M. (2012). "Investigating the Relationship Between Management Expectations Error and Abnormal Stock Returns and Systematic Risk in Tehran Stock Exchange". Accounting and Auditing Reviews of University of Tehran, Volume 18,            Issue 66, pp. 53-68[In Persian]
-      Moradi, Jawad, Valipour, Hashem and Coral Coral (2011). "The Effect of Accounting Conservatism on Reducing the Risk of Falling Stock Price", Journal of Management Accounting, Winter 2011, Volume 4, Issue 11; From page 93 to page 106. [In Persian]
-      Namazi, M and Kermani, a. (2008). "The Impact of Ownership Structure on the Performance of the Company Accepted in the Tehran Stock Exchange. "Accounting and Auditing Reviews, No. 15, pp.100-83. [In Persian]
-      Nasrollahi, Z; Arefmanesh, Z and Reyes, M. "Investigating the Relationship Between Corporate Governance Quality and Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange". Outlook for Financial and Accounting Management, No. 2, pp. 29-9, (2011(. [In                  Persian]
-      Nevrouz, Iraj; Ebrahimi Kurdler, Ali (2005). "Exploring and explaining the relationship of shareholders with information symmetry and the usefulness of performance accounting standards;" Accounting and Auditing Reviews, 124-97, 42. [In Persian]
-      Olayinka, MarteUadiale. (2010). “Impact of Board Structure on Corporate Financial Performance in Nigeria”, International Journal of Business and Management, vol 5, No 10, pp.155-166.
-      Price, R.A. (2005). Accounting Conservatism and the Asymmetry in the Earnngs Response to Current and Lagged Returnes, http://www.ssrn.com.
-      Rahimian, N; Salehnejad, H and Saleki, A. (2009) "The Relationship Between Some Corporate Governance Mechanisms and Information Asymmetry in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange", Accounting and Audit, No. 58, pp. 86-71. [In Persian]
-      Ravi, R & Hong. Y. , (2014). Firm opacity and financial market information asymmetry. Journal of empirical finance, 25, pp. 83-94
-      Rezazadeh, Javad, Azad, Abdolah. (2015) "The Relationship between Information Asymmetry and Conservatism in Financial Reporting", Journal of Accounting and Auditing, Winter 2008, Volume 15, Number 54; From page 63 to page 80. [In Persian]
-      Ryan LaFond and Ross L. Watts(2008). aAlgert Coldiron Investors and Massachusetts Institute of Technology bMassachusetts Institute of Technology The Information Role of Conservatism. The Accounting Review:
-      Sepasi, S and Suleimani, MA. (2014). "Providing a model for explaining the relationship between corporate governance and environmental disclosure based on cost management approach." Journal of Accounting and Auditing Management, Third Year, No. 9 .           [In Persian]
-      Smith, C.W & Watts, R.L. , (1992). The investment opportuanity set and corporate financing dividend and compensation polieses. Journal of financial economics , pp. 263-29
-       T,ConnellyP,Limpaphayom. (2017). A tale of two cities: Economic development, corporate governance and firm value in Vietnam, Research in InternationalBusinessand Finance, Volume 42, , pp.102-123
-      Tenehaus, M., Amato, S & Esposito V.V (2004), A global goodness-of-fit index for PLS structural equation Vinizi, In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting, pp.739-742.
-      Tilles, P. F. C., Ferreira, F. F., Francisco, G., & Pereira, C. d. B. A Markovian Model Market, , (2011). Akerlof‘s Lemons and the Asymmetry of Information. Physica A, 390(13), 2562–2570
-      Watts, R.L., (2003), Conservatism in accounting – part I: explanations and implications. Account. Horizons 17 (3), pp.207–221.