تأثیر تغییرات فروش و انتظارات از رشد فروش بر چسبندگی هزینه‌ها در شرایط نبود اطمینان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حسابداری

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری

3 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تغییرات فروش و انتظارات از رشد فروش بر چسبندگی هزینه‌ها در شرایط نبود اطمینان پرداخته است. در شرایط نبود اطمینان مهم­ترین اقدام رهبر سازمان، مدیریت استراتژیک یکپارچه هزینه­هاست. مدیریت استراتژیک یکپارچه هزینه­ها، انتخاب تدارک منابع انعطاف‌پذیر در برابر منابع تعهد شده در شرایط عدم اطمینان از تقاضا است. از این‌رو بررسی چسبندگی هزینه‌ها و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1394 می‌باشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از روش حذف سامانمند انتخاب‌شده و بالغ‌ بر 73 شرکت می‌باشد. فرضیه­های پژوهش پیرامون بررسی رفتار نامتقارن هزینه­ها می‌باشد. روش اجرای پژوهش با استفاده رگرسیون چند متغیره، مبتنی بر داده­های ترکیبی می‌باشد. همچنین داده­های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار ره‌آورد نوین گردآوری‌شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، چسبندگی هزینه‌ نیز افزایش می‌یابد. ولی در مقابل نوسان فروش‌های تاریخی، باعث کاهش چسبندگی هزینه­ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Changes in Sale and Sale Growth Expectations on Stickiness of Costs in Conditions of Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zholanezhad 1
  • Vahid Bekhradinasab 2
  • Mahdi Arabsalehi 3
1 Graduate of the Master of Accountancy
2 Graduate Master of Accountancy
3 Associate Professor of esfehan University
چکیده [English]

This research investigates the effect of sales changes and expectations of sales growth on the stickiness cost in uncertainty conditions. In the uncertainty about the most important thing, the leader of the organization is integrated cost management. Integrated Cost Management Strategic Management is the choice of providing flexible resources to meet the sources of uncertainty in demand. Therefore, it is important to study the stickiness of costs and the factors affecting it. The statistical population of the research is all companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2007 to 2016. The sample is also selected using a systematic elimination method of 73 companies. The research hypotheses are about the study of the implicit cost behavior. The research method is using multivariate regression based on Data panel. Also, research data was collected using the software. The evidence of research suggests that with increasing sales growth and the ratio of market value to book value, cost stickiness also increases. But in spite of the fluctuations of historical sales, it reduces the cost stickiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sticky Cost
  • Flexible Resources
  • Committed Resources
-      بهار مقدم، دکتر مهدی؛ عباس زاده، صدیقه.(1391). بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها بر رابطه بین زیان باارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، تابستان 1391 - شماره 9 علمی-پژوهشی (23 صفحه از 1 تا 23).
-      بولو، قاسم، الهه معزز، داود خان‌حسینی و محمد نیکونسبتی. (1391). بررسی رابطه بین دیدگاه مدیریت و چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران. برنامه ریزی و بودجه. 17 (3)، صص 95-79.
-      پورحیدری، امید. (1383)، بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش، و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، تابستان 1383، دوره 11، شماره 36، از صفحه 47 تا صفحه 63 .
-      حجازی، رضوان، رحمانی، علی و زهرا مظفری (1393). بررسی اثر مقررات افشای اطلاعات بر کیفیت اطلاعات منتشره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران. شماره10. صص 36-23.
-      زنجیردار، مجید، پیمان غفاری آشتیانی و زهرا مداحی. (1393). بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رفتار چسبندگی هزینه. فصلنامة علمی پژوهشی حسابداری مدیریت 7 (20)، صص 91-79.
-      سپاسی، سحر، زهرا فتحی و سکینه شیبه. (1393). آزمون تجربی چسبندگی هزینه‌ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری. 3 (12)، صص 177-163.
-            قائمی محمدحسین، محمد رضا وطن پرست، 1393 ،"بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش  عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسیهایحسابداریوحسابرسی، سال  دوازدهم، شماره 41 ، ص 103-85.
-      مرتضوی، سیدمرتضی. (1390). شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی.
-      نمازی، محمد و ایرج دوانی پور. (1389). بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 22 (62): 102-85.
-      Anderson, M. C., R. Banker. R. Huang., & S. Janakiraman. (2007). "Cost Behavior and Fandamental Analysis of SG&A Costs". Journal of Accounting, Auditing & Finance. 22 (1). pp. 1-28.
-      Anderson, M. C., R. Banker., & S. Janakiraman. (2003). "Are Selling, General and Administrative Costs “Sticky”?". Journal of Accounting Research 41 (1). pp.47-63.
- Anderson, M., O. Asdemer., & A. Tripathy. (2013). "The Impact of Using Flexible Resources on Asymmetric Cost ". Accounting Forum 65 (2), pp. 643-650.
-      Bahar Moghadam, Dr. Mehdi, Abbaszadeh, Sedigheh (2012)." Investigating the Impact of Investments of Companies on the Relationship Between the Company's Losses in the Companies Accepted in the Tehran Stock Exchange", Journal of Accounting,               Summer 2012 - Issue 9, Scientific-Research (23 pages - from 1 to 23) (In Persian).
-      Banker, R., M. Ciftci., & R. Mashruwala. (2011). "Managerial Optimism and Cost Behavior". Working paper, Temple Univercity.
-      Bulu, Qassim, Elaheh Mo'azz, Dawood Khan Hossaini and Mohammad Nikunsabati. (2012). "Investigating the Relationship between Management Perspective and Adhesion of Costs in Tehran Stock Exchange". Planning and Budget. 17 (3). pp.95-79(In                        Persian).
-      Calleja, K., M. Steliaros., & D. Thomas. (2006). "A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisions". Management Accounting Research 17 (2). pp. 127-140.
-      Champy, J. (2009). "Outsmart Your Rivals by Seeng What Others Don't. In F.Hesselbein & M. Goldsmith (Eds.)", The Organization of the Future 2: Visions,Strategies, and Insights on Managing in a New Era (pp. 3-12). San Francisco:Jossey-Bass(A Wiley                  Imprint).
-       Chen, CX., T. Gores., & J. Nasev. (2013). "Managerial Overconfidence and Cost Stickiness". International Journal of Industrial Organization 30 (3). pp.371-376.
-      Dechow, P. & Dichev, I. (2004)." The Quality of Accruals on Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors". Accounting Review, 77. pp.35-59.
-      Ertimur, Y., Livnat, J., & Martikainen, M.(2003). "Differential Market Reactions to Revenue and Expense Surprises". Review of Accounting Studies, 8, pp.185-211.
-        Fama, Eugene. F. , and Kenneth R. French. (1995). "Common Risk Factor in the Return on Stocks and Bonds". Journal of Financial Economics 33. pp. 3-56.
-      Francis, J.(2002). "Costs of Equity and Earnings Attributes". Accounting Review,79, pp.967-1010.
-        Ghaemi Mohammad Hossein, Mohammad Reza Vatanparast, (2014), "The Role of Accounting Information in Reducing Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange", Accounting and Auditing, Vol. 12, No. 41, pp. 103-85(In Persian).
-      Hejazi, Rezvan, Rahmani, Ali and Zahra Mozaffari (2014)." Investigation of the Effect of Disclosure of Information on the Quality of Information Released by Companies Accepted in Tehran Stock Exchange". Tehran Stock Exchange Quarterly. number 10. pp.          36-23 (In Persian).
-      Jeong-Ho Koo,, Seungah Song, Tae-Young Paik(2015). "Earning Management and Cost stickiness'. Advanced Science and Technology Letters. Vol.84 (Business 2015), pp.40-44
-      Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2004).Strategy Map:Converting Intangible Assets to Tangible Outcomes. Boston:Harvard Business School Press.
-            Koo, J. Paik, (2014)."The effect of earnings management incentives on the asymmetric cost behavior: focusing on loss avoiding, income smoothing and big-bath". Korean Accounting Review 36(3), pp. 135-77 [Printed in Korean] (2014).
-      Lipe,R.,(1990),"the relation between stock returns and accounting alternative information", The Accounting Review,65,pp.49-71.
-      Martikainen, M. (1997). "Accounting losses and earnings response coefficient: the impact of leverage and growth opportunities". Journal of business, finance and accounting, Vol. 24, No. 2, pp. 91-277.
-      Mintz, S. L. 1999. "Spotlight on SG&A". CFO 10(December): 63-65. Online – www.ssrn.com.
-      Mortazavi, Seyed Morteza (2011). "Identification of the determinants of cost-sticking costs of listed companies in Tehran Stock Exchange". Master thesis, Imam Khomeini International University(In Persian).
-      Namazi, Mohammad and Iraj Devani Pour. (2010). "Experimental Investigations of Cost Adhesion Behavior in Tehran Stock Exchange". Accounting and Auditing Reviews 22 (62). pp.102-85(In Persian).
-      Noreen E, N. Soderstrom.(1997). "The Accuracy of Proportional Cost Models:Evidence from Hospital Service Departments", Review of Accounting Studies 1997; 2. pp. 89-114.
-       Pourhimadi, Omid (2004), "Investigating the Effect of Debt Contracts, Political Expenditures, Rewards, and Ownership on Earnings Management in Companies Listed in Tehran Stock Exchange", Accounting and Auditing Reviews, Summer 2004, Volume                11, Number 36 ; From page 47 to page 63(In Persian).
-      Sepasi, Sahar, Zahra Fathi and Sikineh Shaybe. (2014). "Empirical Test of Adhesion Costs: Evidence from Tehran Stock Exchange". Empirical Accounting Research. 3 (12). pp. 177-163(In Persian).
-      Yasukata, K., & T. Kajiwara. (2011). "Are Sticky Costs the Result of Deliberate Decision of Managers?" Avilable at: http://ssrn.com.
-       Zanjirard, Majid, Peyman Ghaffari Ashtiani and Zahra Maddahi. (2014). "Investigating and analyzing the factors affecting the cost-sticking behavior". Scientific Journal of Management Accounting Research 7 (20). pp.91-79(In Persian).