تأثیر رفتار تقلیدی شرکت‌های همسان بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار تقلیدی شرکت‌های همسان بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش 1384 تا 1394 بوده و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بر اساس روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک تعداد 126 شرکت متعلق به 11 صنعت انتخاب گردید. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش روش داده‌های تابلویی است. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین ساختار بدهی تسهیلات مالی صنعت، میانگین نسبت سود خالص صنعت، میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری صنعت و نوسان سود خالص صنعت بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر ندارد. اما، میانگین لگاریتم فروش خالص صنعت بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. درکل، نتایج حاکی از این است که شرکت‌های همسان در انتخاب سیاست تأمین مالی خارجی از صنعت شان تقلید نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mimetic Behavior of Peer Companies on Capital Structure of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Vahid Jafarizade
  • Saeid Aliahmdi
Department of Accounting, Isfahan, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of mimetic behavior of peer companies on capital structure of companies listed in Tehran Stock Exchange during 2006 to 2016. The multivariate linear regression model was used to test the hypothesis. Based on the systematic elimination method, 126 companies in 11 industries were selected. The statistical method in this research was panel data methods. The results show that the average of industry external finance, average of industry net income ratio, the average of industry market to book ratio and the average of industry volatility net profit do not affect the company's capital structure. But, the average logarithm of industry net sales affects the company's debt structure. In general, the results suggest that there is not mimetic behavior in peer companies to external finance in companies listed in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peer Company
  • Capital Structure
  • Agency Theory and Mimetic Behavior
-      اسدی، غلامحسین، بیات، مرتضی و سجاد نقدی (1393). عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه. پژوهش‌های تجربی حسابداری. 4(2). صص. 187-203.
-      حاجیها، زهره، اخلاقی، حسنعلی (1392). «بررسی تأثیر ویژگی‌های هیأت مدیره بر ساختار سررسید بدهی شرکت»، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال ششم، شماره هفدهم، صص. 59-74.
-      حاجیها، زهره، اخلاقی، حسنعلی (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی شرکت: آزمون تجربی تئوری نمایندگی و تئوری اهرم»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال دهم ـ شماره 33، بهار 1391، صص. 161-141.
-    خلیفه سلطانی، سید احمد و سیمین خواجوی (1395). تأثیر مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه. مطالعات تجربی حسابداری مالی. 49، صص. 171-189.
-      رحیمیان، نظام‌الدین، توکل نیا، اسماعیل، کرملو، میثم (1392). «اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده و ساختار سررسید بدهی»، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 5، شماره 20، صص. 180-157.
-      سوری، علی (1393). اقتصادسنجی) پیشرفته( همراه با کاربرد Stata12 و Eviews8 چاپ دوم. تهران: نشر فرهنگ شناسی.
-      نبیئی بروجنی، حسین و محمد نوروزی (1394). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نظریه سلسله مراتبی. پژوهش‌های حسابداری، 4(4)، صص. 65-84.
-      نیکو مرام، هاشم، رهنمای رود پشتی، فریدون و عارفه مصحفی.(1391). ارزیابی کاربرد تئوری توازن پایدار در ساختار سرمایه شرکت. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی 4 (15). صص. 21-42.
-      جوادی، نوید و سیروس فتاحی (1395). بررسی تأثیر پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی. 4(3). صص. 69-94.
-      پور حیدری، امید، ودیعی نوقانی، محمد حسین، هوشمند زعفرانیه، رحمت اله، دهقانی، مرتضی و فاطمه دهقان (1395). بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار واحد‌های تجاری. راهبرد مدیریت مالی. 4(2). صص. 1-23.
-      Amin, M., Hashmi, S. H., & Saeed, M. B. (2016). Impact of Peer Firms on Capital Structure of Firm: Evidence from Pakistan.  www.ssrn.com.
-      Asadi, G., Bayat, M.,  Naghdi, S.(2015). Financial and Non-financial Factors Effective on Capital Structure Decisions.  Journal of Empirical research in Accounting, 4( 2), pp.187-203. [In Persian].
-   Chen, S., & Ma, H. (2017). Peer effects in decision-making: Evidence from corporate investment. China Journal of Accounting Research, 10(2), pp.167-188.
-      Duong, H. K., Ngo, A. D., & McGowan, C. B. (2015). Industry peer effect and the maturity structure of corporate debt. Managerial Finance, 41(7), pp.714-733.
-      Flannery, M. J. (1986). Asymmetric information and risky debt maturity choice. The Journal of Finance41(1), pp.19-37.
-      Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. Journal of financial economics60(2), pp.187-243.
-      Hajiha, Z., Akhlaghi, H. (2013). The Investigation of the Board Characteristics' Effect on Firm Debt Maturity Structure. Management Accounting,  6(17), pp.59-74. [In Persian].
-      Hajiha, Z., Akhlaghi, H. (2012). The Investigation of the Board Characteristics' Effect on Firm Debt Maturity Structure. Empirical Studies in financial Accounting Quarterly,  10(33), pp.141-161. [In Persian].
-      Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A., & Titman, S. (1994). Security analysis and trading patterns when some investors receive information before others. The Journal of Finance49(5), pp.1665-1698.
-      Hoberg, G., & Phillips, G. (2010). Product market synergies and competition in mergers and acquisitions: A text-based analysis. Review of Financial Studies23(10), pp.3773-3811.
-      Javadi, N., and Fatahi,S. (2016). The Effect of the Executive Compensation on the Capital Structure and Financial Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Strategy, 4(3), 69-94. [In Persian].
-      Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics3(4), pp.305-360.
-       Khalifeh Soltani, S. A.,  Khajavi, S. (2016). The Impact of Moral Hazard on Capital Structure. Empirical Studies in financial Accounting Quarterly, 13( 49), pp.171-189. [In Persian].
-      Leary, M. T., & Roberts, M. R. (2014). Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy? Journal of Finance, 69(1), 139–178.
-      Liang, Y. (2016) The Recognition of Capital Structure Peer Effect of Chinese Listed Companies. American Journal of Industrial and Business Management, 6, pp.709-716.
-      MacKay, P., & Phillips, G. M. (2005). How does industry affect firm financial structure?. Review of Financial Studies18(4), pp.1433-1466.
-      Manski, C. F. (1993). Identification of endogenous social effects: The reflection problem. The review of economic studies60(3), pp.531-542.
-      Myers, S. C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of financial economics5(2), pp.147-175.
-      Nabiei Boroujeni, H. (2015). The Determinant Factors of Capital Structure of Companies Listed in Tehran Stock Exchange using Hierarchical Theory. Journal of accounting research,4(4), pp.65-84. [In Persian].
-      Nikoomaram,H., Rahnamaye Roodposhti, F, Moshefi, A. (2012). The Evaluation of the Static Tread-off Theory in Capital Structure. The Financial Accounting and Audit in Researches, 4(15), pp.21-41. [In Persian].
-      Pourheydari, O., Vadiei Nowghabi, M. H., Houshmand Zaferanie, R., Dehghani, M.,and Dehghan, F. (2016). The Investigation of the Relationship between Growth Type and Capital Structure of Firms. Journal of Financial Management Strategy, 4(2), pp.1-23.           [In Persian].
-      Rahimian, N., Tavakolnia, E., Karamlou, M. (2014). Qualified Audit Opinion and Debt Maturity Structure. The Financial Accounting and Auditing Researches, 5(20), pp.157-180. [In Persian].
-      Rezaee, Z., Gao, L., & Yu, J. Industry peer firms earnings predictably, financial crisis and IPO underpricing. www.ssrn.com.
-      Souri, A. (2013). Advanced Econometrics by using Stata12 and Eviews8, Farhang press. [In Persian].
-      Wang, X., (2015). How do peer firms affect a firm's earnings forecast decision around the earnings announcement date?. HKU Theses Online (HKUTO).
-     Welch, I. (2004). Capital structure and stock returns. Journal of political economy112(1), pp.106-131.