بررسی نقش واسطه‌ای قابلیت‌های مدیران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قمیت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، بخش حسابداری

3 گروه حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی مرودشت

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، این پژوهش دارای این هدف است که نقش قابلیت­های مدیران را بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام موردمطالعه قرار دهد. به همین منظور، از معیارهای چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان پایین به بالا جهت اندازه­گیری ریسک سقوط قیمت سهام استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 103 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال­های 1387 تا 1394 موردبررسی قرارگرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده‌شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان­دهنده آن است که بین اجتناب مالیاتی و معیارهای ریسک سقوط قیمت سهام شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که متغیر قابلیت­های مدیران دارای نقش تعدیل­کنندگی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Managerial Quality on the Relationship between Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk of Firms Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi 1
  • Gholamreza Rezaei 2
  • Morteza Bagheri 3
1 Shiraz university
2 Shiraz university
3 marvdast Azad university
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between tax avoidance and stock price crash risk for the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Besides, this research is to study the role of managerial ability on the relationship between tax avoidance and stock price crash risk. As a result, it utilizes NCSKEW, EXTR_SIGMA, and DUVOL as proxies for stock price crash risk. The research population consists of total companies listed in TSE and statistical sample consisting 103 companies listed in TSE which have been studied during 2008 to 2015. The multivariate linear regression is used for testing hypotheses of the research. The results suggest that there is a positive relationship between tax avoidance and stock price crash risk proxies. Also, the results showed that managerial ability has not a moderating role in the relationship between tax avoidance and stock price crash risk

کلیدواژه‌ها [English]

  • NCSKEW
  • DUVOL
  • Tax avoidance
  • managerial ability
-      جبار زاده کنگر لویی، سعید؛ بهنمون، یعقوب؛ بهزادی، نهاد و سمیرا شکوری (1395). بررسی رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت با تأکید بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای شرکتی. راهبرد مدیریت مالی، دوره چهارم، شماره 14، ص­ص. 25-48.
-      خواجوی، شکر اله؛ ممتازیان، علیرضا و علی‌اصغر دهقانی سعدی (1395). بررسی اثرگذاری قابلیت­های مدیران بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت­ها. دانش حسابداری مالی، دوره سوم، شماره 3، ص­ص. 23-54.
-      فروغی، داریوش؛ امیری، هادی و منوچهر میرزایی (1390). تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 4، ص‌ص. 40-15.
-      مرادی، مهدی؛ باقر پور ولاشانی، محمدعلی و امین رستمی (1395). ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه­گذاری، دوره پنجم، شماره 17، ص­ص. 127-146.
-      نمازی، محمد (1382). نقش پژوهش­های کیفی در علوم انسانی. مجله جغرافیا و توسعه، شماره 1، ص­ص. 63-87.
-      نمازی، محمد و غلامرضا رضایی (1392). بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر سیاست تقسیم سود نقدی شرکت­ها. راهبرد مدیریت مالی، دوره اول، شماره 3، ص­ص. 1-24.
 -      Andreou, P.C. Antoniou, C. Horton, J. and C. Louca (2012). Corporate Governance and Stock Price Crashes. Available At URL: Http://Www.Ssrn.Com.
-      Andreou, P.C. Antoniou, C. Horton, J. and C. Louca (2013). Corporate Governance and Firm-Specific Stock Price Crashes. Available At URL: Http://Www.Ssrn.Com.
-      Baik, B. Choi, S. Farber, D.B. and J. Zhang (2012). Managerial Ability and Earnings Quality: An International Analysis. Available at http://www.kaaedu.or.kr /func /download.php
-      Bradshaw, M.T. Hutton, A.P. Marcus, A.J. and H. Tehranian (2010). Opacity, Crashes, and the Option Smirk Curve. SSRN e-library.
-      Callen, J.L. and X. Fang (2011). Institutional Investors and Crash Risk: Monitoring or Expropriation? Available At URL: Http://Www.Ssrn.Com.
-      Chen, J. Hong, H. and J. Stein (2001). Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices. Journal of Financial Economics, Vol. 61, pp. 345–381.
-      Foroghi, D. Amiri, H. and M. Mirzae (2011). The impact of opacity in financial reporting on the future stock price crash risk of listed companies in Tehran Stock Exchange. Vol. 4, pp. 15-40. (in Persian)
-      Francis, B. B. Hasan, I. Qiang, W. and Y. Meng (2014). Are Female CFOs Less Tax Aggressive? Evidence from Tax Aggressiveness. Journal of the American Taxation Association, Vol. 36, No. 2, pp. 171-202.
-      Gaertner, F. B. (2014). CEO After-Tax Compensation Incentives and Corporate Tax Avoidance. Contemporary Accounting Research, Vol. 31, No. 4, pp. 1077-1102.
-      Garg, M. Lai, K. and F. Meng (2016). Tax Aggressiveness and Stock Price Crash Risk: Role of Managerial Quality. Available online at:http://www.afaanz.org/openconf/2016/modules/request.phpmodule=oc_proceedings&action=proceedings.php&a=Accept%3A+Discussant.  
-      Gupta, S. and K. Newberry (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rate: Evidence from longitudinal data. Journal of Accounting and Public Policy, Vol.16, No 1, pp. 1-39.
-      Hanlon, M. and S. Heitzman (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, Vol. 50, No. 2–3, pp. 127-178.
-      Hanlon, M. Krishnan, G. V. and L. F. Mills (2012). Audit fees and book-tax differences. Journal of American Taxation Association, Vol. 1, No. 1, pp. 55-86.
-      Hong, H. and J.C. Stein (2003). Differences of Opinion, Short-sales Constraints, and Market Crashes. The Review of Financial and Studies, Vol. 16, pp. 487-525.
-      Hutton, A.P. Marcus, A.J. and H. Tehranian (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, Vol. 94, pp. 67-86.
-      Jabarzade, S. Behnamoon, Y. Behzadi, N. and S. Shakoori (2016). The relationship between tax avoidance and firm value with an emphasis on agency cost and firm disclosure quality. Journal of Financial Management, Vol. 4, No. 14, pp. 25-48. (in Persian)
-      Khajavi, S. Momtazian, A. and A. A. Dehgani saadi (2016). An investigating the impact of managers ability on the avoid paying taxes on companies listed in Tehran Stock Exchange. A Quarerly Journal of Empirical research of Financial Accounting, Vol. 3, No. 3, pp. 23-54. (in Persian)
-      Kim, J.B. Li, Y. and L. Zhang (2011). Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis. Journal of Financial Economics, Vol. 100, pp. 639–662.
-      Kim, K.A. and P. Limpaphayom (1998). Taxes and firm size in pacific-basin emerging economies, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol.7, No 1, pp. 47-63.
-      McGill, G. A. and E. Outslay (2004). Lost in translation: Detecting tax shelter activity in financial statements. National Tax Journal, Vol. 23, pp. 739-756.
-      Moradi, M. Bagherpour Valashani, M. and A. Rostami (2016). The relationship between tax evasion and future stock price crash risk: Evidence from companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of Management System, Vol. 5, No. 17, pp. 127-146. (in Persian)
-      Namazi, M. (2003). The role of qualitative research in the humanities. Journal of Geography and Development, Vol. 1, pp. 63-87.
-      Namazi, M. and G. REzaei (2013). The Impact of Product Market Competition on Firms’ Payout Policy. Journal of Financial Management, Vol. 1, No. 3, pp. 1-24. (in Persian)
-      Panayiotis C.A. Daphna, E. and L. Christodoulos (2013). Managerial Ability and Firm Performance:Evidence From the Global Financial Crisis. Available at www.efm aefm. org /.../2013-Reading/.../EFMA2013_0542_fullpaper.pdf
-      Zimmerman, J.L. (1983). Taxes and firm size. Journal of Accounting and Economics, Vol. 5, pp.119-149.