بررسی اثرات متقابل زمان-مقیاسی میان شاخص قیمت سهام و نوسانات نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و تغییرات نرخ ارز با استفاده از رویکرد زمان - مقیاس است. پژوهش حاضر با استفاده از موجک گسسته و پیوسته تلاش دارد، به بررسی همبستگی و همدوسی در مقیاس‌ها و بسامدهای مختلف بپردازد. در این راستا داده‌های ماهانه نرخ بازار آزاد ارز و شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی آبان 1376 تا فروردین 1396 استخراج و سپس با استفاده از موجک گسسته و پیوسته به مقیاس‌های مختلف، تجزیه و همبستگی موجکی و همدوسی جزئی موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با ثابت نگه‌داشتن اثرات نرخ تورم به‌عنوان متغیر کنترل، نرخ ارز و قیمت سهام از سال‌ 1384 تا 1395 در مقیاس‌های زمانی بلندمدت رابطه منفی و با شدت همدوسی بالا داشته‌اند. طبق نتایج به‌دست‌آمده طی سال‌های اخیر و در بلندمدت علت کاهش شاخص قیمت سهام، افزایش نرخ ارز بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Time-Scale Interactions between Stock Price and Exchange Rate Volatility in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Ramin Khochiany
Assistant Professor of Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between Tehran stock exchange price index and exchange rate changes using the time-scale approach. This study using discrete wavelet transform and continuous wavelet transform tries to investigate the correlation and coherence of different scales and frequencies of two variables. Accordingly,  the monthly data of free market exchange rate and the stock return for the period 1997q11 to 2017q3 were collected and then two variables were decomposed using discrete and continuous wavelet transform to different scales, and finally correlation and partial wavelet coherence were studied. The results show that there is a negative relationship between two variables in long-run from 2004 to 2016 with inflation as a control variable. According to the results of this study, in the long term, exchange rate is a leading variable for stock price at recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Price
  • Exchange Rate
  • Wavelet Correlation
  • Partial Wavelet Coherency
-      انصاری، حجت‌الله. ( 1386). بررسی تأثیر استفاده از مقیاس‌های زمانی متفاوت در محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری موجک. پایان‌نامه ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
-      بیدگلی، غلامرضا؛ عبده تبریزی، حسین؛ محمدی، شاپور و شمس، شهاب‌الدین.(1388). «بررسی زمان مقیاس مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای از طریق تبدیل موجک». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 58،  صص 35-52.
-      جلالی نائینی، احمدرضا و قالیباف اصل، حسن.(1382). «بررسی تأثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران». پژوهشات مالی، سال پنجم، شماره 15، صص 3-22.
-      جلائی، سید عبدالحمید و حبیب دوست، امیر.(1391). «بررسی رابطه نوسان‌های نرخ ارز و بازدهی سهام با استفاده از تحلیل موجک در بخش‌های مختلف بورس اوراق بهادار تهران». پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 52، صص 9-32.
-      خوچیانی، رامین. (1393).  بررسی ادوار تجاری و اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر آن با عنایت به رویکرد تبدیل موجک (1389-1367). رساله دکتری، دانشگاه پیام نور.
-      صادقی، حجت اله؛ دهقانی فیروزآبادی، زهرا. (1396). «نوفه‌زدایی از سری‌های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک». مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 8، شماره 33، صص 299-315.
-      عباسی، ابراهیم؛ دهقان نیری، لیلا؛ پورداداش مهربانی، نازیلا. (1395). « بررسی رابطۀ بین حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در زمان مقیاس‏های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران». مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره 4، شماره 4، صص 99-114.
-      عباسی نژاد، حسین و محمدی، شاپور. (1384). «تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از موجک». پژوهشات اقتصادی، دوره41، شماره 4، تهران، صص1-20.
-      عباسی نژاد، حسین؛ گودرزی، یزدان و مشتری دوست، شیوا. (1391). «آیا نوسانات حجم پول دارای اثرات حقیقی بر اقتصاد می‌باشد؟». فصلنامه پژوهشات اقتصادی راه اندیشه، دوره 1، شماره 1، صص 69-94.
-      فرزین‌وش، اسداله؛ فرمان‌آرا، امید و محمدی، شاپور. (1392). «برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک در زمان مقیاس‌های مختلف: رویکرد تجزیه و تحلیل موجک». راهبرد اقتصادی، دوره 2، شماره 6، صص7-40.
-      فلاح‌پور، سعید؛ علی پور ریکنده، جواد. (1393). « پیش‌بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی موجکی در بورس اوراق بهادار تهران». راهبرد مدیریت مالی، سال دوم، شماره 7، صص 15-31.
-      قنبری، علی؛ خضری، محسن و ترکی سمایی، رقیه.(1388). «تخمین ریسک سیستماتیک در مقیاس‌های زمانی مختلف با استفاده از تحلیل موجک برای بورس اوراق بهادار تهران». اقتصاد مقداری، دوره 6، شماره 4، صص 29-50.
-      مشیری، سعید؛ پاکیزه، کامران؛ دبیریان، منوچهر و جعفری، ابوالفضل.(1389). «بررسی رابطه میان بازدهی سهام و تورم با استفاده از تجزیه‌وتحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران». پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 13، شماره 42، صص 55-74.
-      نادمی، یونس؛ خوچیانی، رامین. (1396). «هم حرکتی بازارهای سهام، ارز و طلا در ایران: یک تحلیل اکونو فیزیک». مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،  دوره8، شماره 31. صص 149-166.
-      نجارزاده، رضا؛ آخوندی، مجید و رضایی پور، محمد.(1387). «بررسی تأثیر نوسان‌های شوک‌های ارزی و قیمتی بر شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری». پژوهش‌های اقتصادی، دوره 9، شماره 1، صص 147-175.
-      Abbasi, E., Dehghan Nayeri, L., Purdadash Mehrabani, N. (2017). "Surveying the Relation among Volume, Stock Return and Return Volatility in the Tehran Stock Exchange: A Wavelet Analysis". Asset Management & Financing, Vol. 4, Issue 4, pp. 99-114. (In         Persian)
-      Abbasinejad, H., and Mohammadi, Sh. (2005). "Analysis of Iranian Business Cycles Using Wavelet". Economic Research, Vol. 41, Issue 4, Tehran, pp. 1-20. (In Persian)
-      Abbasinejad, H., Goodarzi, Y., and Moshtari doost, Sh. (2013). "Do the fluctuations in the volume of money have real effects on the economy?" Quarterly Journal of Economic Research of Thought Way, Vol. 1, Issue 1, pp 69-94. (In Persian)
-      Abdalla, I., and Murinde, V. (1997). "Exchange rate and stock price interactions in emerging financial markets: evidence on India, Korea, Pakistan and the Philippines". Applied Financial Economics, Vol. 7, No. 1, pp. 25-35.
-      Afshan, S., Sharif, A.,  Loganathan, N., Jammazi., R. (2018). "Time–frequency causality between stock prices and exchange rates: Further evidences from cointegration and wavelet analysis".  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 495,             pp. 225-244.
-      Aggarwal, R. (1981). "Exchange rates and stock prices: a study of the United States capital markets under floating exchange rates". Akron Business and Economic Review, Vol. 12, No. 1, pp. 7-12.
-      Aguiar-Conraria, L., and Soares, M. J. (2014)." The continuous wavelet transform: Moving beyond uni-and bivariate analysis". Journal of Economic Surveys, Vol. 28, No. 2, pp. 344-375.
-      Aguiar-Conraria, L., Azevedo, N., and Soares, M. J. (2008). "Using wavelets to decompose the time-frequency effects of monetary policy". Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, Vol. 387, No.12, pp. 2863-2878.
-      Ansari, H. (2007). Investigating the Effect of Using Different Scales on Calculating Value at Risk Using Wavelet Theory. Thesis, Faculty of Management, University of Tehran. (In Persian)
-      Arif Billah, D., Aasif, S., Niyati, B., and Amaresh, S. (2014). "The relationship between stock prices and exchange rates in Asian markets". South Asian Journal of Global Business Research, Vol. 3, Iss 2 pp. 209 – 224.
-      Bahmani-Oskooee, M., and Sohrabian, A. (1992). "Stock prices and the effective exchange rate of the dollar". Applied Economics, Vol. 24, No. 4, pp. 459-464.
-      Bidgoli, G., Abdeh Tabrizi, H., Mohammadi, Sh., and Shams, Sh. (2009). "Time Scale of Capital Cost Pricing Model by Wavelet Transformation". Accounting and Auditing Reviews, Volume 16, Issue 58, Pages 35-52. (In Persian)
-      Branson, W., and Henderson, D. (1985). "The specification and influence of asset markets". Handbook of International Economics, Vol. 2, No. 1, pp. 749-805.
-      Cumming, D., Johan, S., and Li, D. (2011). "Exchange trading rules and stock market liquidity". Journal of Financial Economics, Vol. 99, No. 1, pp. 651-671.
-      Dahir, A.M.,  Mahat, F., HisyamAb Razak, N.) 2017).Revisiting the dynamic relationship between exchange rates and stock prices in BRICS countries: A wavelet analysis, Borsa Istanbul Review, Vol.1, No. 13, pp. 258-271.
-      Dornbusch, R., Fischer, S. (1980). "Exchange rates and the current account". American Economic Review, Vol. 70, No. 5, pp. 960-971.
-      Fallahpour, S., Ali Pour Rikandeh, J. (2015). "Prediction of Stock Index Using Wavelet Neural Networks in Tehran Stock Exchange". Journal Financial Management Strategy, Vol. 2, Issue 4, No. 7, pp. 15-31. (In Persian)
-      Farzinoush, A., Armanshahr, O., and Mohammadi, Sh. (2014). "Estimating optimal risk coverage for different scales: wavelet analysis approach". Economic strategy, Vol. 2, Issue 6, pp. 7-40. (In Persian)
-      Ferrer, R., Jammazi, R., Bolos, V.J., and Benitez, R. (2015)."Interactions between financial stress and economic activity: a time-frequency analysis for the U.S". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,Vol. 492, pp. 446-462.
-      Gencay, R., Selcuk, F., and Whitcher, B. (2002). "An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics".Academic Press. San Diego.
-      Ghanbari, A., Khezri, M., and Turki Samiy, R. (2009). "Systematic Risk Estimation at Different Scales Using Wavelet Analysis for Tehran Stock Exchange". Quantitative Economics, No. 6, pp. 29-50. (In Persian)
-      Griffin, J. M., and Stulz, R. M. (2001). "International competition and exchange rate shocks: a cross-country industry analysis of stock returns". The Review of Financial Studies, Vol. 14, No. 1, pp. 215-241.
-      Hacker, R.S., Karlsson, H.K., and Mansson, K. (2012). "The relationship between exchange rates and interest rate differentials: a wavelet approach". The World Economy, Vol. 35, No. 9.
-      Hau, H., and Rey, H. (2006). "Exchange rates, equity prices and capital flows". Review of Financial Studies, Vol. 19, No. 1, pp. 273-317.
-      Ibrahim, H., and Aziz, H. (2003). "Macroeconomic variables and the Malaysian equity market: a view through rolling subsamples". Journal of Economic Studies, Vol. 30, No. 1, pp. 6-27.
-      Jalaie, S. A. H., and Habib Doust, A. (2013). "Investigating the relationship between exchange rate fluctuations and stock returns using wavelet analysis in different parts of Tehran Stock Exchange". Economic Research, No. 52, pp. 9-32. (In Persian)
-      Jalali Naini, A., and Qalibaf Asl, H. (2003). "The effect of exchange rate on stock returns in Iran". Financial Research, Vol. 5, No. 15, pp. 3-22. (In Persian)
-      Khochiani, Ramin. (2015). Investigating business cycles and asymmetric effects of monetary shocks on the wavelet transformation approach (1367-1386). Thessis, Payame Noor University. (In Persian)
-      Kim, K. (2003). "Dollar exchange rate and stock price: evidence from multivariate cointegration and error correction model". Review of Financial Economics, Vol. 12, No. 1, pp. 301-313.
-      Kim, S., and In, F. (2005). "The Relationship between Stock Returns and Inflation: New Evidence From Wavelet Analysis". Journal Of Empirical Finance, Vol 12, Issue 3, Pp 435-444.
-      MacDonald, R., and Taylor, M. (1992). "Exchange rate economics: a survey". IMF Staff Papers, Vol. 39, No. 1, pp. 1-57.
-      Mishra, A. K. (2004). "Stock market and foreign exchange market in India: are they related". South Asia Economic Journal, Vol. 5, No. 2, pp. 209-232.
-      Moshiri, S., Pakizeh, K., Dabirian, M., and Jafari, A. (2010). "Investigating the relationship between stock return and inflation by using wavelet analysis in Tehran Stock Exchange". Economic Researches of Iran, Vol. 13, N. 42, pp. 55-74. (In Persian)
-      Nadmi, Y., Khochiani, R. (2017). "Comovement of Stock Market, Foreign Exchange and Gold in Iran: An Analysis of Econophysics" Journal of Financial Engineering and Portfolio Management, 8(31), pp. 149-166. (In Persian)
-      Najarzadeh, R., Akhundi, M., and Rezaei Pour, M. (2008). "Investigating the effect of exchange rate and price shocks on the stock market index of Tehran Stock Exchange using the Vector Autoregressive Approach". Economic Researches, Vol. 9, Issue 1, pp.            147-175. (In Persian)
-      Nieh, C.C. and Leeb Chung, C.F. (2001). "Dynamic relationship between stock prices and exchange rates for G-7 countries". The Quarterly Review of Economics & Finance, Vol. 41, No. 4, pp. 477-490.
-      Ramsey, J.B., and Lampart, C. (1998)."The Decomposition of Economic Relationship by Time Scale Using Wavelets: Money And Income". Macroeconomic Dynamics, No. 2, Pp.49-71.
-      Sadeqi, H., Dehghani Firoozabadi, Z. (2018). "De noising of financial time series using wavelet analysis". Financial Engineering and Portfolio Management, Vol. 8, Issue 33, pp. 299-315. (In Persian)
-      Shaygani, B., Salami, A.B., Khochiani, R. (2015) "The Proposed Model For Prediction Of GDP Using With ARIMA, Neural Networks And Wavelet Transform", Journal of Financial Knowledge and securities Analysis, Vol. 7, No. 24, pp. 147 – 162. (In Persian)
-      Smyth, R., and Nandha, M. (2003). "Bivariate causality between exchange rates and stock prices in South Asia". Applied. Economics. Letters, Vol. 10, No. 1, pp. 699-704.
-      Tian, G.G., and Shiguang, M. (2010). "The relationship between stock returns and the foreign exchange rate: the ARDL approach". Journal of the Asia Pacific Economy, Vol. 15, No. 4, pp. 490-508.
-      Tiwari, A., Dar, A.B., and Islam, F. (2014). "Time-frequency relationship between share prices and exchange rates in India: evidence from continuous wavelets". Empirical Economics, Vol. 48, Issue 2, pp 699–714.
-      Torrence, C., and Compo, G. P. (1998). "A Practical Guide to Wavelet Analysis". Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 79, No. 1, pp. 61-78.
-      Torrence, C., and Webster, P.J. (1999). "Interdecadal changes in the ENSO-monsoon system". Journal of Climate, Vol.12, pp. 2679-2690.