بیش اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری- دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین- قزوین- ایران.

2 موسسه آموزش عالی غزالی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام است. برای این منظور داده‌های مربوط به 71 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1382 الی 1394 با به‌کارگیری رگرسیون لجستیک و چند متغیره با داده‌های تابلویی موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش از سه معیار مخارج سرمایه‌ای مازاد، رشد غیرعادی دارایی‌ها و پیش‌بینی خوش‌بینانه سود جهت اندازه‌گیری بیش اعتمادی مدیران و چهار معیار شامل دوره سقوط قیمت سهام، چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان بالا به پایین برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام استفاده گردید.
نتایج این پژوهش نشان داد بیش اعتمادی مدیران با معیار پیش‌بینی سود و رشد غیرعادی دارایی‌ها بر ریسک سقوط قیمت سهام بر اساس نوسان بالا به پایین و سیگمای حداکثری تأثیر مستقیم و معناداری دارد. به‌عبارت‌دیگر با افزایش بیش اعتمادی مدیران، شرکت‌ها در معرض ریسک سقوط قیمت سهام بیشتری قرار می‌گیرند. لذا به نهادهای تصمیم‌گیر پیشنهاد می‌گردد با تقویت مکانیسم‌های نظارتی، موجب محدود شدن فرا اطمینانی در رفتار مدیران گردیده و به‌تبع آن ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها را کاهش دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Managerial Overconfidence and Stock Price Crash Risk in Firms Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mahdi Beshkooh 1
  • Fatemeh Keshavarz 2
1 department of accounting - faculty of management and accounting- qazvin branch - islamic azad university- qazvin- iran
2 ghazali university
چکیده [English]

 
The purpose of this research is to investigate the relationship between managerial overconfidence and stock price crash risk because managers like to hide bad news and report only good news. The accumulation of bad news after a few months or years is impossible and the news releases in the capital market and causes abnormal decrease in stock price. This phenomenon is called stock price crash risk. Three and four criteria were used for managerial overconfidence and stock price crash risk, respectively: overinvestment, capital expenditure and earning forecast were used for overconfidence measurement. Using data of 71 firms listed in Tehran Stock Exchange from 2003 to 2015, we find that there is a positive and significant relationship between managers` overconfidence and stock price crash risk. The findings support this theory that non- conservative managers` appointment will cause crash in stock price. Therefore, it is recommended that companies limit these managers and enjoy less crash in their stock prices

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Managerial Overconfidence
  • Stock price crash risk
  • Financial Leverage
  • Growth Opportunities
- حساس یگانه ، یحیی، حسنی القار ،مسعود ، مرفوع ، محمد.(1394). بیش اطمینانی مدیریت و حق‌الزحمه حسابرسی ، پژوهشنامه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، دوره 22 ، شماره 3 ، پاییز 1394، ص 384-363
- دیانتی، زهرا؛ مهدی مراد زاده و سعید محمودی.(1391)،بررسی تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط( ریزش) ارزش سهام، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، سال اول، شماره دوم، تابستان 1391.
- عرب صالحی ، مهدی، هاشمی ، مجید .(1394). تأثیر اطمینان بیش‌ازحد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی ، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی ،22(1)، صص. 85-104.
- فروغی ، داریوش ؛ امیری ، هادی ، و میرزایی، منوچهر (1390) . تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران  مجله پژوهش‌های حسابداری مالی ، ش 4 ، ص 15.
- فروغی ، داریوش، منوچهر میرزایی ، امیر رسائیان.(1391). تاثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه مالیات ، سال بیستم ، شماره 13(پیاپی 61) ، بهار 1391 ، ص. 71
-  فروغی ، داریوش ؛ نخبه فلاح، زهرا. (1393). تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی . مجله پژوهش های حسابداری مالی، صص. 22-44.
-   محمدی، داور، هاشم نیا، شهرام و مجید رحمانی.(1396). بررسی تاثیر کوچ سهام بر صرف بازده سبد سهام. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، شماره 15 ، صص. 67-84.
-   وقفی، حسام و صالح نژاد ، حسن.(1395). تاثیر پیش بینی سود توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره 4 ، شماره 12 ، صص. 103 – 124 .
- Andreou, P.C., Antoniou, C., Horton, J., and Louca, C.  (2013). “Corporate Governance and Firm-Specific Stock Price Crashes.”
- Arabsalehi, m. hashemi, m. (2015). Managerial overconfidence and tax avoidance. Accounting & auditing review, 22(1), pp. 85 – 104. [In Persian]
- Bleck, A., Liu. X., (2007). Market Transparency and the Accounting Regime. Journal of Accounting Research, 45(2), pp. 229–56
-  Ben-David, I., Graham, J.R., and Harvey, C.R. (2010). Managerial miscalibration, working paper,    Duke University. 11 (4). pp. 7-12.
- Bradshaw, M. T., Hutton, A. P., Marcus, A.  J., H. Tehranian (2010). “Opacity, Crashes, and the Option Smirk Curve.” SSRN elibrary
- Bouwman, C. (2014). Managerial Optimism and Earnings Smoothing.  Journal of Banking & Finance, 41, pp. 283-303
-  Baker, M., Ruback, R.S., Wurgler, J. (2007). Behavioral Corporate Finance: A Survey.  In: hmnbvgYork, pp. 145–186.
-  Chyz, J., Gaertner, F., Kausar, A. & Watson, L. (2014). Overconfidence and Aggressive Corporate Tax Policy.  Available at SSRN: http://ssrn.com/ abstract=2408236
-  Chen, J., Hong, H., Stein, J.  (2001). “Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices.” Journal of Financial Economics, 61, pp.345-381
- Campbell, T. C., Galleyer, M.; Johnson S.A., Rutherford, J., and Stanley, B.W.(2011). CEO Optimism and forced turnover. Journal of Financial Economic.s 11(9), pp. 6-7.
- Callen, J. L., and Fang, X. (2013). “Institutional Investor stability and Crash Risk: Monitoring or Expropriation?” Journ al of Banki ng & Finance, 37(8), pp.3047–3063.
- Dianati deylami, z. moradzadeh m. mahmudi s. (2012). Institutional investment and stock price crash risk, investment knowledge journal, 1st year, no. 2(13); pp. 24-39 [in Persian]
- Duellman, S., Hurwitz, H. & Sun, Y. (2015). Managerial Overconfidence and Audit Fees.  Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(2), pp. 148-165.
- Froghi d., amiri h., mirzaiee m. (2011). Earning transparency and stock price crash risk. Financial accounting research, no. 4, pp: 15 -35. [In Persian]
 - Heaton, J.B.  (2002). Managerial Optimism and Corporate Finance. Financial Mnbkvvvagement, 31(2), pp. 33–45.
- Hassasyeganeh, y. hasani alghar m. marfoue m. (2015). Managerial overconfidence and audit fee. Tehran University, management faculty, no. 22. Fall 2015. Pp. 363-384 [in Persian]
- Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2009). “Opaque fnancial reports and the distribution of stock returns.” Journal of Financial Economics, 94(1), pp.67-86.
- Hong, H. & Stein, J. C. (2003). Differences of opinion, short-sales constraints, and market crashes. The Review of Financial Studies, 16, pp.487-525.
- Jin, L. and S. C. Myers. (2006). R2 around the world: New theory and new tests. Journal of financial Economics, 79(2), pp.257-292.
- Kim, J. B. & Liandong Zhang. (2010). Does accounting conservatism reduce stock price crash risk? Retrieved from http://www.Ssrn.Com.
- Kim, J. B., Wang, Z., Zhang, L. (2015). CEO Overconfidence and Stock Price CrashRisk, Working Paper, Availble: Http:// ssrn.com/abstract=2331189
- Khan, M.  And Watts, R.  L. (2009).  “Estimation and Empirical Properties of a FirmYear Measure of Accounting Conservatism.”Journal of Accounting and Economics, Vol. 48, pp. 132-150
- Malmendier, U. and Tate, G. (2005). CEO overconfidence and corporate investment. European Financial Management, 11(5), pp.649-659.
- Mohammadi d., hashemnia sh., rahmani m. (2017). Stock switch effect on stock premium return. Financial management strategy journal. 4(15), pp: 67-84 [in Persian]
- Schrand, C.M., Zechman, S.L.C.  (2012). Executive Overconfidence and the Slippery Slope to Financial Misreporting.  Journal of Accounting and Economics, 53(1-2). pp.311–329.
- Vaghfi h., salehnejad h. (2016).management Earning forecast effect on risk and firm value. Financial management strategy journal, 4(12). pp.103 – 124. [In Persian]