رابطه اجزای تشکیل‌دهنده نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

تفکیک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام به اجزای تشکیل‌دهنده خود شامل تغییر ارزش دفتری و تغییر ارزش بازار حاوی محتوای اطلاعاتی مهمی در خصوص جریانات نقدی آتی شرکت است. احصاء محتوای اطلاعاتی مذکور می‌تواند موجب بهبود توان توضیحی بازده مورد انتظار گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر توان توضیحی بازده سهام است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از 185 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1384 تا 1395 موردبررسی قرار گرفت. جهت آزمون توان توضیحی بازده سهام توسط اجزای تشکیل‌دهنده نسبت B/M از رگرسیون فاما و مک‌بث (1973) و رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می‌شود. مطابق نتایج حاصل از پژوهش، تجزیه مذکور موجب بهبود توان توضیحی بازده سهام می‌گردد. این مهم عمدتاً متأثر از تغییر قیمت بازار سهام بوده و برخلاف نتایج به‌دست‌آمده در سایر بازارها، ناشی از تغییر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نیست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Components of the Book to Market Ratio and Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Maryam Davallou 1
  • Sayyed Mahdi Rezaei 2
1 Finance and Accounting Department, management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Master of Financial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The book-to-market ratio (B/M) is a noisy measure of expected stock returns because it also varies with expected cashflows evolution of B/M, in terms of past changes in book equity and price, contains independent information about expected cashflows that can be used to improve estimates of expected returns.This study examines the impact of the components of the book to market ratio on the explanatory power of stock returns. To this end, a sample of 185 companies listed in Tehran Stock Exchange during 1384 to 1393 were studied. To examine the explanatory power of stock returns by components of the B/M ratio, Fama and Macbeth regression (1973) and portfolio analysis approach are used. The results show that this improvement comes mainly from the change in price, against the results of other countries, and not from the change in book equity

کلیدواژه‌ها [English]

  • The book to market ratio decomposition
  • change in book equity
  • change in market price
-     عرب‌مازار یزدی، محمد و عرب‌احمدی، فرهاد. (1390). رابطه اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم، شماره 15، صص 107-123.
-     فدائی‌نژاد، محمداسماعیل و کامل‌نیا، مجتبی. (1395). واکنش بازار به اطلاعات مشهود و نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، دوره 4، شماره 1، صص 19-36.
-            Arabmazar Yazdi,M., Arab Ahmadi,F.(2011). The Relationship between Components of BP Ratio and Future Stock Returns in Tehran Stock Exchange, Quarterly Journal of Securities Exchange, 15(4), 107-123.(In Persian)
-      Bali, T. G., Cakici, N., & Fabozzi, F. J. (2013). Book-to-market and the cross-section of expected returns in international stock markets. Journal of Portfolio Management, 39(2), 101.
-      Black, F., Jensen, M. and Scholes, M.S. (1972) The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Findings. In: Jensen, M., Ed., Studies in the Theory of Capital Markets, Praeger Publishers, New York, pp.79-124.
-      Blackburn, D.W., Cakici, N. (2017), Book to Market Decomposition, Net Share Issuance, and the Cross Section of Global Stock Returns, Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2977934
-      Breen, W. J., & Korajczyk, R. A. (1995). On selection biases in book-to-market based tests of asset pricing models. Northwestern University
-      Cakici, N., Chatterjee, S., & Topyan, K. (2015). Decomposition of book-to-market and the cross-section of returns for Chinese shares. Pacific-Basin Finance Journal, 34, pp.102-120.
-      Chan, L. K., Hamao, Y., & Lakonishok, J. (1991). Fundamentals and stock returns in Japan. The Journal of Finance, 46(5), pp.1739-1764.
-      Chi, J. D., & Gupta, M. (2009). Overvaluation and earnings management. Journal of Banking & Finance, 33(9), pp.1652-1663.
-      Daniel, K., & Titman, S. (2006). Market reactions to tangible and intangible information. The Journal of Finance, 61(4), pp.1605-1643.
-      Daniel, K., & Titman, S. (2016). Another Look at Market Responses to Tangible and Intangible Information. Critical Finance Review5(1), pp.165-175.
-      Fadaei Nejad, M.E &Kamelniya,M. (2016) Market Reaction to Tangible and Intangible Information in Tehran Stock Exchange, The Quarterly Journal  Of Asset Management And Financing, 4(1), pp.19-36.(In Persian)
-      Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross section of expected stock returns. The Journal of Finance, 47(2), pp.427-465.
-      Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of financial economics, 33(1), pp.3-56.
-      Fama, E. F., & French, K. R. (1995). Size and book to market factors in earnings and returns. The Journal of Finance, 50(1), pp.131-155.
-      Fama, E. F., & French, K. R. (2006). Profitability, investment and average returns. Journal of Financial Economics, 82(3), pp.491-518.
-      Fama, E. F., & French, K. R. (2008). Average returns, B/M, and share issues. The Journal of Finance, 63(6), pp.2971-2995.
-      Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. The journal of political economy, pp.607-636.
-      Griffin, J. M., & Lemmon, M. L. (2002). Book–to–market equity, distress risk, and stock returns. The Journal of Finance, 57(5), pp.2317-2336.
-      Hertzel, M. G., & Li, Z. (2010). Behavioral and rational explanations of stock price performance around SEOs: Evidence from a decomposition of market-to-book ratios. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45(4), pp.935-958.
-      Ikenberry, D., Lakonishok, J., & Vermaelen, T. (1995). Market underreaction to open market share repurchases. Journal of financial economics, 39(2), pp.181-208.
-      Kidane, T., Kuritzén, D., & Rönnestig, J. (2009). Decomposing the Book-to-Price Effect: Leverage and Stock Returns. Master Thesis in Business Administration and Economics with specialization in Financial Analysis, Stockholm School of Economics.
-            Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Contrarian investment, extrapolation, and risk. The journal of finance, 49(50), pp.1541-1578.
-      Loughran, T., & Ritter, J. R. (1995). The new issues puzzle. The Journal of finance, 50(1), pp.23-51.
-      Newey, W. K., & West, K. D. (1987). Hypothesis testing with efficient method of moments estimation. International Economic Review, pp.777-787.
-      Penman, S. H., Richardson, S. A., & Tuna, I. (2007). The Book‐to‐Price Effect in Stock Returns: Accounting for Leverage. Journal of Accounting research, 45(2), pp.427-467.
-      Piotroski, J. D. (2007). Discussion of The Book to Price Effect in Stock Returns: Accounting for Leverage. Journal of Accounting Research, 45(2), pp.469-479.
-      Rhodes–Kropf, M., Robinson, D. T., & Viswanathan, S. (2005). Valuation waves and merger activity: The empirical evidence. Journal of Financial Economics, 77(3), pp.561-603.
-      Rosenberg, B., Reid, K., & Lanstein, R. (1985). Persuasive evidence of market inefficiency. The Journal of Portfolio Management, 11(3), pp.9-16.
-      Vuolteenaho, T. (2002). What Drives Firm Level Stock Returns?. The Journal of Finance, 57(1), pp.233-264